Съпротивление на материалите

Страницата е създадена на:10 август 2019 и редактирана на:20 юли 2022

Интернет връзки: Съпротивление на материалите(колекция връзки)

Предмет на съпротивлението на материалите е: разработване на методи за проектиране на инженерни конструкции, отговарящи на изисквания за якост, коравина, устойчивост, дълготрайност и икономичност, чрез разглеждане на вътрешните сили, свойствата на материалите и влиянието на размерите.

Връзка с: теоретичната механика, механика на твърдото деформируемо тяло, механика на материалите, теория на еластичността, теория на пластичността, теория на пълзенето, устойчивост на деформируеми системи, теория на трептенията, теория на разрушението.

Конструкции - неподвижно закрепени твърди тела. (Механизми - системи от твърди тела, част от които извършват определени движения.) Възли? Съоръжения?

Якост - неразрушимост от въздействия до определени максимални стойности.

Коравина - малки деформации при въздействия с определени максимални стойности.

Устойчивост - неотдалечаване от първоначално състояние при въздействия.

Дълготрайност - запазване на първоначалните качества с течение на времето.

Икономичност - минималност на разходите за изработване и поддръжка.

Изчислителна схема - идеализиран модел на реален обект. Съставянето на изчислителна схема - схематизация.

Прилагани идеализации:

Непрекъснатост на материала.

Еднородност (хомогенност) на материала.

Изотропност на материала.

Малки деформации.

Еластичност на деформациите.

В много задачи се разглежда опростен модел на тяло тип греда.

Хипотеза на Бернули за равнинните сечения. Равнините сечения, перпендикулярни на оста на гредата са равнинни и перпендикулярни на гредата и след деформирането и.

Принцип на Сен-Венан Сен-Венана принцип (сопромат)

Разглеждани форми на тела: прът, черупка, плоча, диск.

Разглеждани натоварвания: съсредоточена сила, съсредоточен момент, разпределен по линия товар.

Кинематични връзки: вътрешни и външни (опори).

Степени на свобода - най-много 6. Става дума за степените на свобода на абсолютно твърдо тяло.

Запъване, сферична става, цилиндрична става, плъзгаща опора, свободно подпиране. Комбинации: плъзгаща става, ставно-прътова опора.

Вътрешни сили. Метод на сечението. Механично напрежение.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 140 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload