Работа с GIMP

Страницата е създадена на:14 септември 2020 и редактирана на: 4 септември 2023

Тази част от учебното помагало "Растерни изображения" не е завършена, а бързината за нейното допълване и завършване ще зависи от интереса на студентите и приложимостта на този учебен материал в учебния процес.

Какво е GIMP?

GIMP е компютърна програма за създаване и редактиране на растерни изображения. Отличителна черта на тази програма е, че се разработва като Свободен софтуер и в резултат на това е безплатна за ползване. GIMP има версии за всяка от най-разпространените операционни системи Windows, macOS и Linux. Необходимата за всеки потребител версия се изтегля от сайта gimp.org.

Името на програмата GIMP е съкращение от названието GNU Image Manipulation Program (Програма за редактиране на изображения, част от проекта за създаване на свободен софтуер GNU. Относно проекта GNU вижте сайта gnu.org)

Инсталиране на GIMP

В Windows

Главни стъпки

  1. На главната страница на сайта gimp.org се щраква върху бутона "Download".
  2. На страницата, която се отваря, се щраква върху бутона
    и се запазва файла, който започва да се изтегля.
  3. Щраква се двойно върху изтегления файл, за да стартира съдържащата се в него програма за инсталиране на GIMP. Във всички прозорци, които се показват, се щракват бутони за потвърждение Yes, OK, Install и т.н. и се изчаква всяка стъпка от инсталирането да завърши. За затваряне на последния прозорец, който съобщава за завършване на инсталирането, се щраква бутона Finish.

Инсталиране на Help

Системата за помощ (Help) на GIMP по подразбиране се намира на сайта на програмата и при всяко използване на тази система, необходимата информация се изтегля от Интернет и се показва на потребителя. На компютър, който не е постоянно свързан в Интернет, този начин за получаване на помощ не работи. В такъв случай е необходимо файловете на системата за помощ на желания от потребителя език, да се изтеглят и инсталират допълнително. На страницата за изтегляне gimp.org/downloads – същата страница от, която се изтегля и програмата GIMP. Хипервръзките за изтегляне на съществуващите преводи се намират след надписа: "GIMP user manual".

След изтегляне на файла и инсталиране на Help, за да се настрои GIMP да използва файловете на системата за помощ от компютъра вместо от Интернет се прави следното:

  1. стартира се GIMP,

  2. избира са от менюто команда: Edit – Preferences,

  3. щраква се върху раздела Help System и

  4. от падащото меню срещу надписа "User Manual:" се избира Use a locally installed copy.

В macOS

От страницата за изтегляне gimp.org/downloads се изтегля .dmg дисков образ, който след отваряне съдържа програмата GIMP.app. За да бъде инсталирана се издърпва и пуска в папка Applications.

Файловете с документацията, но за по-стара версия се изтеглят от:

http://gimp.lisanet.de

Изтагля се дисков образ, който съдържа инсталатор. След отваряне и изпълнение на инсталатора файловете с документацията се намират в папка:

/Users/Shared/Library/Application Support/Gimp/help

но за да се откриват от GIMP трябва да се намират в:

/Applications/GIMP.app/Contents/Resources/share/gimp/2.0/help

Интерфейс на GIMP

Потребителският интерфейс на GIMP се състои от прозорци с различно предназначение – главен прозорец, прозорци за показване на отворените изображения, панели за инструменти и диалози.

Еднопрозоречен режим (Single-window mode)

По подразбиране GIMP показва своите прозорци, отделени един от друг и потребителят с влачене на мишката за заглавните им ленти може да ги премества. В GIMP е предвиден и еднопрозоречен режим на работа с един главен прозорец, който режим се включва с команда: Windows – Single-window mode. Повторното избиране на тази команда отделя отново наличните в момента прозорци.

Закотвящи се диалози (Dockable Dialogs)

Прозорците, в които се показват бутоните на инструменти са от специален тип, наречен закотвящи се диалози (Dockable Dialogs). Името произтича от свойството им да се "закотвят" за лявата или дясната страна на главния прозорец в еднопрозоречен режим. Когато еднопрозоречния режим е изключен това са отделни прозорци, разположени по екрана.

Панели с инструменти (Tabs)

Закотвящите се диалози съдържат по един или по няколко панели с инструменти. Потребителят избира панелите с инструменти, които иска да има на екрана от подменю Windows – Dockable Dialogs, а панелите с инструменти автоматично се появяват върху закотвящи се диалози. Някои от панелите имат бързи клавиши за отваряне, които се виждат изписани в това подменю.

Натискането на клавиш Tab, когато е активен главния прозорец или прозорец с изображение, предизвиква скриване на прозорците с инструменти. Повторното натискане на клавиш Tab – предизвикват показване на скритите при първото натискане прозорци. Ако при натискане на Tab е активен прозорец с инструменти, при натискане на Tab в активния прозорец се премества маркер за избиране на инструмент – рамка от точки, към следващия инструмент от същия прозорец. Инструментът, върху който се намира този маркер, се избира за работа след натискане на клавиш Enter.

Всеки панел с инструменти освен специфични за него интерфейсни елементи има икона, заглавие и меню.

Панелите с инструменти могат да се разполагат в прозорците (закотвящи се диалози), в които се намират: един зад друг, един до друг хоризонтално, или един под друг вертикално. Преместването им от една позиция в друга се извършва чрез влачене с мишката за иконата или заглавието. Създаването на закотвящи се диалози става автоматично при издърпване с мишката на даден панел и пускане извън прозореца, в който се намира, или при показване на панел с инструменти чрез избиране от подменю Windows – Dockable Dialogs, ако панелът не е вече видим в някой от прозорците. В новия прозорец чрез издърпване и пускане от други прозорци могат да се сложат още панели с инструменти. Нови панели се добавят и чрез подменюто на активния панел: Add tab, от което се избира кой панел с инструменти да се добави.

Закотвящ се диалог се затваря чрез щракване върху бутончето за затваряне в горния му десен ъгъл.

Затворените закотвящи се диалози се отварят отново чрез избиране от подменюто Windows – Recently Closed Doks.

Панел Tools

Този панел съдържа основни инструменти, необходими при редактиране на изображения. Обичайно е да се показва в един закотвящ се диалог заедно с панела за настройки на текущия инструмент Tool Options.

Към панел Tools могат да се добавят и скриват инструменти чрез стартиране на командата за настройки Edit – Preferences и щракване върху раздел Toolbox. Инструментите се скриват/показват с щракване върху иконата око пред всеки инструмент в списъка, който се вижда в прозореца за настройки. Само инструментите пред които има икона око ще се виждат в панел Tools, останалите ще са скрити. С влачене или щракване на бутоните стрелки, намиращи се под списъка от инструменти, се променя реда на инструментите. Редът и видимостта на инструментите, определен по подразбиране се възстановява с щракване върху бутона вдясно от стрелките за пренареждане.

Основни действия с изображения

Това са действията, които се изпълняват всеки път при започване, по време и при приключване редактирането на някое растерно изображение.

Отваряне на изображение

Команда File – Open

Създаване на ново изображение

Команда File – New или

команди от подменю File – Create

Запазване на изображение

Команди File – Save и File - Save As.

По подразбиране GIMP записва файловете в собствен файлов формат с разширение XCF.

Експортиране на изображение в други файлови формати

Команда File – Export As...

Навигация

Увеличаване/намаляване (Zoom in/Zoom out)

Клавишни комбинации

Crtl + или само + от цифровата клавиатура - увеличаване

Ctrl – или само – от цифровата клавиатура - намаляване

Инструмент за увеличаване (Zoom Tool)

Трябва специално да се избере този инструмент от панела с инструменти. Знакът + или – до курсора показва дали инструментът извършва увеличаване или намаляване. Действието на инструмента се променя временно на противоположното със задържане натиснат клавиш Ctrl (на Mac – cmd), а за постоянно с избор на съответния радио-бутон върху панела за настройване на инструментите.

Панел Navigation

Показва в умален размер цялото изображение и с по-светъл правоъгълник тази част от него, коя в момента се вижда в прозореца на GIMP. С влачене на мишката този правоъгълник се мести и това предизвиква в прозореца на GIMP де се покаже друга част от изображението. Върху същия панел има и бутони, и плъзгач, с които се извършва увеличаване или намаляване на изображението.

С ролката (Scroll Wheel) на мишката

За използване на ролката на мишката за увеличаване или намаляване на изображенията (както в AutoCAD) се прави следната настройка от Edit – Preferences...:

Преместване в големи изображения

С клавиш интервал и мишка

Задържа се натиснат клавиш интервал и докато този клавиш е натиснат преместването на мишката предизвиква преместване на цялото изображение.

С панел Navigation

Беше обяснено в описанието на панел Navigation.

Променяне на основните свойства на растерно изображение

Основните свойства на растерните изображения са: размери в пиксели (Size in pixels), размери в линейни единици (Print size), резолюция (Resolution) и размери на платното (Canvas Size). Тези свойства могат да се видят в прозореца, който се отваря при подаване на команда Image – Image Properties.

Променяне на размера в пиксели (Size in pixels)

Подава се команда Image – Scale Image... Задават се нови стойности на ширината (Width) и височината (Height) и се щраква бутона Resize.

Ако е необходимо да се запази пропорцията между ширина и височина се внимава бутона с изображение на халки от верига да изобразява здрава верига и се задава нова стойност само на единия от размерите. Ако няма да се запазва пропорцията между ширина и височина се щраква бутона за да изобрази разкъсана верига и се задават нови стойности и на двата размера.

Променяне на резолюцията (Resolution)

Подава се команда Image – Scale Image... Задава се нова стойност на хоризонталната резолюция (X resolution) и се щраква бутона Resize.

По подразбиране хоризонталната и вертикалната резолюция са еднакви и свързани така, че бутонът между двете полета изобразява здрава верига, но би могло след щракване на този бутон да се "разкъса" тяхната връзка и да се зададат различни стойности на хоризонталната и на вертикалната резолюции.

В GIMP размерите в пиксели и резолюцията са независими свойства. Задаването на едното не променя автоматично другото. Но от техните стойности се определят размерите в линейни единици. Увеличаването на резолюцията, например, води до обратнопропорционално намаляване на размерите в линейни единици.

Променяне на размерите в линейни единици (Print size)

Подава се команда Image – Print Size... Задават се нови стойности на ширината и височината и се щраква бутона OK.

Промяната на размерите в линейни единици автоматично води до получаване на нови стойности на резолюцията, защото при тази операция GIMP не създава и не унищожава пиксели, т.е. не променя размерите в пиксели. За да се променят размерите в линейни единици и при това да се запази същата резолюция, вместо команда Image – Print Size е необходимо да се използва командата Image – Scale Image и да се променят пропорционално на желаното увеличение размерите в пиксели.

Промяна на размерите на платното (Canvas Size)

Платно се нарича работната област върху която е разположено изображението. Платното се намалява с цел да се премахне част от една или от няколко от четирите страни на изображението, а се увеличава с цел да се добави празно място от една или от няколко от четирите страни на изображението.

Размерите на платното в GIMP се променят с команда: Image – Canvas Size... В диалога, който се показва след подаване на тази команда, стойностите на Width и Height задават нови стойности на ширината и височината на платното, а X и Y – задават отместване на горния ляв ъгъл на изображението спрямо горния ляв ъгъл на новото платно. За да се извърши промяната на размера на платното трябва да се щракне бутон "Resize", а бутон "Reset" установява диалога в началното му състояние, за да се започне задаването на нови размери на платното отначало.

Инструменти за селектиране

Инструмент за селектиране на правоъгълник (Rectangle Select Tool)

Правоъгълната форма се очертава с влачене на мишката по диагонал от един от ъглите на правоъгълника към срещуположния ъгъл. След отпускане на левия бутон на мишката има възможност за уголемяване, намаляване или местене на очертания първоначално правоъгълник. Поднасянето на курсора на мишката към ъгъл или страна на правоъгълника и влачене премества съответния ъгъл или страна. Влаченето започващо от вътрешността на правоъгълника предизвиква преместване на целия правоъгълник. Селектирането се завършва с натискане на клавиш Enter.

Инструмент за селектиране на елипса (Elipse Select Tool)

Задаването на елиптична форма става чрез задаване на правоъгълник, в който елипсата е вписана. Първоначалното създаване на правоъгълник и допълнителното му променяне и завършване се извършва както с инструмента за селектиране на правоъгълник.

Инструмент за свободно селектиране (Free Select Tool)

Това е инструмент за селектиране на форма, която се очертава чрез поредица от влачения и щраквания с мишката. Така се получава контур състоящ се от криви и прави части. При влачене се очертава кривата на пътя на курсора на мишката, а при щракване се начертава права линия от точката на отпускането до точката на щракването на левия бутон на мишката. За завършване на селектирането се натиска клавиш Enter. Ако в момента на натискане на Enter линията на контура не е затворена, то тя се затваря автоматично като крайната и началната точка се съединяват с права. Когато при очертаването се доближи началната точка, тя се оцветява, което означава, че ако в този момент се отпусне или щракне бутона на мишката контурът ще бъде затворен.

Инструмент за селектиране на разширяваща се област (Fuzzy Select Tool)

След избиране на този инструмент при еднократно щракване с мишката върху пиксел от изображението от този пиксел във всички посоки започва да се разширява свързана област, която обхваща пикселите с цветове, които не се различават от цвета на началния пиксел с повече от зададен праг (Threshold).

Инструмент за селектиране по цвят (Select by Color Tool)

Подобен е на инструмента за селектиране на разширяваща се област, с тази разлика, че селектирането се разпростира до всички пиксели от изображението чиито цветове не се различават от цвета на началния пиксел с повече от зададен праг. В резултат селектираната област може да е разкъсана на несвързани части.

Инструмент за селектиране ножица (Scissors Select Tool)

С този инструмент се щраква върху отделни точки от контура на селектирания предмет, като очертанието на предмета между тези точки се открива и прекарва от компютъра автоматично. В случай, че компютърът не открие истинската форма, върху прекараните от компютъра линии с щракване на мишката могат да се поставят допълнителни точки и после с влачене на тези точки до по-правилни места, контурът на предмета се прави все по-точен.

Инструмент за селектиране на предния фронт (Foreground Select Tool)

Това е инструмент, който автоматично открива и отделя предмета от фона зад него и селектира предмета. Селектирането протича в две стъпки: Първо се очертава грубо затворена линия около предмета както с инструмента за свободно селектиране. Щом линията бъде затворена изображението се оцветява в две области – по-светла вътрешна, която включва предмета и по-тъмна външна. С това завършва първата стъпка. На втората стъпка с влачене на мишката грубо се рисува с черна линия във вътрешността на предмета. Щом се отпусне бутона на мишката започва автоматично търсене на по-точна форма на предмета, което се визуализира с анимация на курсора. Когато автоматичното търсене приключи установеното очертание на предмета се визуализира с по-светъл цвят, а фона около него - с по-тъмен. Ако части от предмета са останали извън автоматично откритото му очертание, с влачене на мишката се рисува черна линия върху тези части и започва ново автоматично търсене, което добавя нови части. Ако очертанието е излязло извън предмета се задържа натиснат клавиш Ctrl и с влачене на мишката се рисува бяла линия върху частите от фона, които трябва да се премахнат от очертанието на предмета. Селектирането се завършва с натискане на клавиш Enter.

Действия върху селекции

Запазване на селекция

...

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 3425 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload