Въведение във Фотошоп

Страницата е създадена на:16 септември 2020 и редактирана на:29 ноември 2023

Съдържание

Какво е Adobe Photoshop? "Чисто" стартиране Действия с файлове и прозорци във Фотошоп Създаване, отваряне и записване на растерни изображения Отваряне Създаване Изображение от Clipboard Записване в нов файл Записване на текущия файл Подреждане на прозорците с отворени изображения Измерителни линии (Rulers) Разглеждане на дигитални изображения (навигация) Инструмент лупа (Zoom) Инструмент ръка (Hand) Панела за навигация (Navigator) Особености на интерфейса на Фотошоп Начален екран Режими на главния прозорец Цвят на интерфейсните елементи Цвят на фона на прозорците с изображения Панели Панел с инструменти (Tools) Панел за настройки (Options) Контекстен панел за решаване на задачи (Contextual Task Bar) Въвеждане на стойности Работно пространство във Фотошоп Докове

Какво е Adobe Photoshop?

Adobe Photoshop е поредица от версии на софтуерен продукт, предназначен за обработка на растерни изображения.

Писането на настоящите записки започна, когато се разпространяваше Adobe Photoshop CS4 (Adobe Photoshop Version_history), но записките са в процес на актуализиране и представяне на намиращата се в момента в продажба версия Photoshop CC.

"Чисто" стартиране

След затваряне на Фотошоп, редица направени настройки, като имената на последно отваряните файлове и др. данни се запазват и зареждат при следващото стартиране на Фотошоп. "Чисто" стартиране на Фотошоп означава стартиране без зареждане на тази запазена информация. Такова се налага при възникване на проблеми или просто премахване на натрупала се излишна информация.

При по-стари версии на Фотошоп "чисто" стартиране е възможно, ако при щракване върху иконата за отваряне на Фотошоп се задържат натиснати клавишите Ctrl + Alt + Shift.

При по-нови версии, списъкът на последно отваряните файлове се почиства с команда File - Open Recent - Clear Recent File List.

Други настройки могат да се върнат към "фабричните" си стойности с щракване в диалога за настройки, който се отваря с команда Edit - Preferences - General... (Ctrl+K) върху бутона "Reset Preferences on Exit".

Показването на предупредителни съобщения, които имат отметка да не се показват повече, се възстановява с щракване в същия прозорец върху бутона "Reset All Warning Dialogs".

Действия с файлове и прозорци във Фотошоп

Създаване, отваряне и записване на растерни изображения

Отваряне

Отварянето на съществуващ файл с дигитално изображение се осъществява с диалога Open, който се появява при:
- щракване на бутон Open в началния екран;
- избор от менюто File - Open;
- натискане на клавишна комбинация Ctrl+O.

Последно отваряните файлове се показват на началния екран и всеки от тези файлове може да се отвори с еднократно щракване с левия бутон на мишката. Имената на същите файлове се виждат и в меню File - Open Recent. Списъкът на последно отваряните файлове може да се почисти с команда File - Open Recent - Clear Recent File List.

Създаване

Ново растерно изображение се създава с диалога New Document, който се отваря:
- с щракване на бутон Create New в началния екран;
- от менюто File - New, или
- с клавишната комбинация Ctrl+N.

New Document

В прозореца на този диалог се задава параметрите на новото изображение:
- името на новия файл (на мястото на автоматично поставеното име Untitled-1),
- размерите на изображението (Width - ширина, Height – височина),
- ориентацията му (Orientation, При смяна на ориентацията с щракване на съответните икони, стойностите на ширината и височината си разменят местата),
- резолюцията (Resolution),
- цветния режим (Color Mode),
- цвета или прозрачността на фона (Background Content).

В допълнение от Advanced Options, може да се зададе: цветния профил (Color Profile), съотношението между ширината и височината на пикселите (Pixel Aspect Ratio).

След настройване на параметрите на бъдещия файл и щракване на бутона "Create", той се създава и се появява на екрана. Ако се щракне "Close", диалогът само се скрива, без да се създаде файл и без да се запаметят направените настройки.

След създаване на нов файл, неговите настройки се показват при следващо подаване на команда File New в подстраница Resent на диалога New Document. Това спестява повторно въвеждане и ускорява създаването на нови изображения. Може да се изберат готови настройки за нов файл от всяка подстраница: Resent, Saved, Photo – за фотография, Print – за печат, Art & Ilustrations – за изкуство и илюстрации, Web – за Интернет, Mobile – за мобилни устройства, Film & Video. - за филми и видео.

Чрез бутона Save Preset , който стои след името на файла, нагласените в даден момент настройки да се запазят и де се използват отново при създаване на други изображения. Запазените настройки се показват на страница Saved на диалога New.

В разделите на диалога за създаване на нов файл: Photo, Print, Art & Illustration и т.н. се показват и достъпни от Интернет готови изображения, които могат да се свалят и останат в раздел Saved, а от там да се избират за създаване на нови изображения.

Изображение от Clipboard

Ако от Фотошоп или друга програма в Clipboard е копирано някакво изображение, на страница Recent на диалога New може да се избере Clipboard и тогава размерите за новото изображение стават като на изображението в Clipboard.

Това се използва, когато искаме с Фотошоп да създадем изображение, като това, което е изпратено в Clipboard. След създаване на ново изображение с необходимите размери, изображението от Clipboard се поставя във Фотошоп с командата Edit – Copy (Ctrl+V). Изображението от Clippboard се добавя като нов слой в създадения файл.

Записване в нов файл

Записването на дигитално изображение в нов файл се осъществява с диалога Save As. Този диалог се отваря от менюто File - Save As... или с клавишна комбинация Shift+Ctrl+S. По подразбиране новите облачни версии на Фотошоп предлагат записване новите файлове в облачното пространство на потребителя и показват първо диалог Save to Creative Cloud, който се сменя с диалога Save As след щракване на бутон "Оn your computer". Файловете се записват във собствения формат на Фотошоп .psd, но диалогът Save As позволява да се избере при необходимост и друг формат от падащия списък: Save as Type.

Записване на текущия файл

Повторно записване във файл, с цел запазване на направени промени, се извършва с командата Save, която се изпълнява чрез избор на команда от менюто File - Save или с клавишна комбинация Ctrl+S.

Подреждане на прозорците с отворени изображения

По подразбиране при отваряне на повече от едно изображение, отворените изображения се подреждат едно върху друго в един прозорец, заемащ цялото централно работно поле в главния прозорец на Фотошоп. В горната част на този прозорец се показват етикети за всеки файл.

Етикетът съдържа: името на файла, мащаба на показване в проценти, цветния режим на съответния файл и др. При щракване върху някой етикет в прозореца се показва изображението от съответния файл.

Етикетите се подреждат от ляво надясно в реда на отваряне на файловете, но този ред може да се промени чрез влачене с мишката - хваща се етикета на дадено изображение и се придвижва над етикетите на останалите до мястото, което искаме да заеме.

Всяко от изображенията може да се отдели в самостоятелен прозорец чрез влачене с мишката за етикета в посока нагоре или надуло от лентата с етикети или с команда от менюто Window - Arange - Float in Window.

Отделеното в самостоятелен прозорец изображение може да се върне обратно в един прозорец с друго изображение чрез влачене с мишката за заглавната лента на прозореца му. В момента, в който трябва да се отпусне левия бутон на мишката изображението става прозрачно, а рамката около прозореца, в който ще остане става синя.

За бързо подреждане на прозорците с изображения във Фотошоп са предвидени следните команди от подменю Window – Arrange:

Ако в настройките Edit - Preferences - Workspace... не е поставена отметката Open Documents as Tabs, при отваряне, изображенията се поставят в отделни прозорци. Тогава превключването между прозорците с отворени изображения става чрез избиране от долната част на меню Window или клавишна комбинация Ctrl + Tab. Команда Window - Arrange - Consolidate All to Tabs поставя всички изображения в подпрозорци (Tabs) на един общ прозорец. Обратното, разделянето на всички изображения в отделни прозорци се извършва с команда Window - Arrange - Float All in Windows.

Измерителни линии (Rulers)

По лявата и горна рамка на дадено изображение Фотошоп може да показва измерителни линии (Ruler). Показването/скриването на тези линии става с команда от менюто: View - Ruler или с клавишна комбинация Ctrl+R.

Единиците на измерителните линии се задават от тяхното контекстно меню или в диалога, който се показва при избор от главното меню: Edit - Preferences - Units & Rulers... Задават се в групата: Units, от падащия списък Rulers на този диалог.

Положението на нулата на измерителните линии може да се промени с влачене на мишката от квадратчето, в което се пресичат хоризонталната и вертикалната линии, към вътрешността на изображението. Новото положение на нулата се установява в точката, в която се отпусне левия бутон на мишката. Нулевата точка на линиите се връща отново в горния ляв ъгъл с двойно щракване на мишката върху квадратчето на пресичане на измерителните линиите.

Разглеждане на дигитални изображения (навигация)

В прозореца, в който Фотошоп показва дадено изображение, може да се вижда цялото изображение или част от него. Фотошоп позволява да се променя размера на показване без да се засягат истинските размери на изображенията в брой пиксели или единици за разстояние, а само изгледа им върху екрана, което прави удобно разглеждането и редактирането им.

Променянето на размера на показване се нарича зум (Zoom), увеличаването - зум ин (Zoom In), а намаляването зум аут (Zoom Out). На тези действия съответстват команди в меню View (изглед). Zoom In и Zoom Out може да се изпълнят и с клавишните комбинации Crtl++ и Ctrl+-, съответно, както и чрез въртене на ролката на мишката при задържан клавиш Alt.

В същото меню са и командите Fit on Screen (може да се изпълни и с клавишна комбинация Ctrl+0), с която се установява такъв размер, че цялото изображение да се вмести в рамките на прозореца си; 100 % (Ctrl+1, а във версиите преди CS3 - Ctrl+Alt+0) – променя размера така, че пикселите от изображението да съответстват на пикселите на екрана; Print size – показване с размер за печат.

Инструмент лупа (Zoom)

След избиране на този инструмент курсорът добива форма на лупа със знак плюс (+). Ако се щракне с мишката върху изображението, то се увеличава. Ако се очертае с мишката правоъгълна област от изображението, то се увеличава дотолкова, че очертаната област да запълни целия прозорец. Ако се натисне и се задържи натиснат клавиш Alt, знакът върху курсора са променя на минус (-). Тогава ако се щракне върху изображението, то намалява.

При работа с инструмента лупа върху панела за избор се показват визуални елементи, с които може да се променя действието на инструмента:
бутон „+“ - превключва инструмента към увеличение;
бутон „-“ - превключва към намаление;
отметка „Resize Window“ - предизвиква увеличаване/намаляване на прозореца заедно с увеличаване/намаляване на изображението;
Zoom All Windows“ - предизвиква инструментът да действа във всички прозорци с отворени изображения, т.е. да увеличава/намалява изображенията от всички прозорци.
Scrubby Zoom е опция, която щом е включена позволява задържането на левия клавиш на мишката постоянно натиснат да предизвиква непрекъснато, постепенно увеличаване или намаляване, влаченето с мишката наляво - да води до намаляване, а надясно - до увеличаване на изображението.

Ако са нагласени едновременно да се виждат две или повече изображения и не е поставена отметка Zoom All Windows, при задържане натиснат клавиш Sift се увеличават и намаляват едновременно всички изображения.

При голямо увеличение започват да личат пикселите на изображението във вид на цветни квадратчета. По подразбиране при такова голямо увеличение се вижда мрежа от линии, които разграничават пикселите. Възможно е тази мрежа да се скрие с натискане на клавишна комбинация Crtl + H и отново да се покаже с повторно натискане на Crtl + H.

Лупата се използва често, ето защо за да не се прекъсва работата с друг инструмент, лупата може да се активира временно. Когато се натиснат и задържат натиснати клавишите Ctrl+интервал, се активира лупата за увеличение, а със задържане натиснати на клавишите Alt+интервал се активира лупата за намаляване. Щом отпуснете посочените клавиши лупата се скрива и се показва отново избрания преди инструмент.

Двойното щракване върху бутона на инструмента лупа привежда изображението в действителен размер (мащаб 1:1 - един пиксел от изображението съответства на един пиксел от екрана).

Инструмент ръка (Hand)

Когато размерът на показване е такъв, че в прозореца се вижда само част от цялото изображение, превъртането до друго място от изображението може да се извърши: чрез лентите за превъртане на прозореца, чрез инструмента ръка (Hand), или с панела за навигация (Navigator).

След избиране на инструмента ръка курсорът на мишката приема форма на ръка. Влаченето с мишката на коя да е точка от изображението предизвиква преместване на изображението, сякаш се дърпа с ръка. Подобно на инструмента лупа, инструментът ръка може да се активира за временно ползване чрез задържане натиснат клавиш интервал.

Ако видеокартата на компютъра има графичен процесор или поддържа хардуерно стандарта OpenGL и е активирана опцията на Фотошоп за използване на тези хардуерни възможности (от Edit-Preferences-Performance, отметка: Enable OpenGL Drawing или в други версии Use Graphics Processor), бързото дръпване и пускане на изображението с инструмента ръка предизвиква движение в посока на дръпването, което продължава сякаш по инерция и след спиране на движението с мишката, затихвайки постепенно. С колкото по-висока скорост се направи такова дръпване, толкова по-надалеч се премества изображението.

Двойното щракване върху бутона на инструмента ръка предизвиква максимално увеличаване на прозореца с изображението и променяне мащаба на изображението, така че цялото да се вижда в прозореца си, както при натискане на бутон Fit on Screen.

Ако се разглеждат един до друг прозорците на повече изображения, задържането натиснат клавиш Shift при използване на инструмента ръка, предизвиква едновременно двишение във всички прозорци.

Панела за навигация (Navigator)

Върху панела Navigator се вижда умалено цялото изображение, а с червена рамка е очертана онази част, която в момента се вижда в прозореца му. С влачене с мишката червената рамка може да се премести на друго място и това предизвиква преместване и в прозореца с изображението, така че той да показва същото място.

В долната част на панела Навигатор има плъзгач, с който се избира мащаба на увеличение. Влаченето с мишката на този плъзгач води до увеличаване или намаляване на изображението. Числото вляво от плъзгача показва мащаба на увеличение в проценти. На действителния размер съответства 100%, на увеличени размери - стойности над 100%, а на намалени - под 100%.

Особености на интерфейса на Фотошоп

Редактирането или създаването на цифрови изображения във Фотошоп се управлява с помощта на богато множество от визуални елементи: надписи, диаграми, бутони, падащи списъци, менюта и т.н.

Команди се стартират чрез:
- щракване на бутони,
- избиране от менюто на главния прозорец, което наричаме главно меню,
- натискане на клавишни комбинации;
- избиране от контекстни и други менюта.

Начален екран

След стартиране на фотошоп се показва прозорец - начален екран в който се показват бутони за основните действия: създаване на нов файл "Create New" и отваряне на файл "Open", както и умалени изображения от последно отваряните файлове.

Когато има отворени файлове, началният екран е скрит, но може да се покаже отново с щракване на бутона изобразяващ къща в началото на панела за настройки.

Последно отваряните файлове могат да са изобразени във вид на списък или "плочки" и могат да бъдат подредени по азбучен ред на имената или по време, размер или типм; съответно в прав или обратен ред.

Режими на главния прозорец

Превключват се с избор от бутона върху лентата за инструменти или натискане на бърз клавиш F.

Standard Screen Mode - Стандартен режим, при който главният прозорец се изобрезява както прозорците на други приложения в Windows - със заглавна лента, бутони за намаляване и увеличаване и т.н.

Full Screen Mode With Menu Bar - Режим на цял екран с меню и инструменти, в който главният прозорец на Фотошоп покрива целия екран, няма заглавна лента и закрива лентата на задачите на Windows, показваща иконите на отворените приложения.

Full Screen Mode - Режим на цял екран. В този режим се показва само редактираното изображение върху целия екран без други интерфейсни елементи. За избиране на инструменти, подаване на команди и др. действия в този режим се използват предимно клавишни комбинации.

Временно менюто и панелите с инструменти са показват и скриват с натискане на клавиш Tab. Поднасянето и задържането на курсора на мишката до левия, десния или долния край на екрана временно показва закотвените към тези краища на прозореца панели. Отдалечаването на курсора от показал се по този начин панел отново го скрива.

Цвят на интерфейсните елементи

От настройките на Фотошоп (Edit - Preferences - Interface - Appearance - Color Theme) може да се избере цвeтова схема на интерфейсните елементи, която се състои от цветове с по-тъмни или по-светли нюанси на сивото. Клавишна комбинация Shift + F1 прави цветовете на интерфейсните елементи по-тъмни, а Shift + F2 - светли.

Цвят на фона на прозорците с изображения

Сменя се с щракване на десния бутон на мишката върху фона в някой от прозореците с изображения и избиране на команда Select Custome Color.

Панели

Панелите са прозорци, в които има визуални елементи. Всеки панел е предназначен да предостави на потребителя някаква информация и/или възможности за извършване на определени действия върху редактираното изображение.

Пълен списък на наличните панели се вижда в меню Window:

Панели са: 3D, Actions, Adjustments, и т.н. до Options и Tools.

Всички панели могат да се показват и скриват от потребителя според необходимостта от тях. Щракването върху името на панел в меню Window, когато панелът е на екрана предизвиква скриването му, а когато е скрит - предизвиква показването му. Показваните панели са отбелязани в менюто с отметка. За показване и скриване на някои панели има клавишни комбинации, които са изписани след имената на панелите (F5 – за панела с настройки на четките Brush Settings, F6 – панел за избор на цвят Colors, F7 – панел за слоеве Layers, F8 – информационен пенел Info, Alt+F9 – панел с действия Actions).

Натискането на клавиш Tab временно скрива всички панели и в лявата и дясната страна на прозореца на Фотошоп остава само тясна сива лента. Задържането на курсора на мишката върху тази лента предизвиква показване на панелите, но след извеждане на курсора извън панелите, те автоматично се скриват отново. Повторното натискане на Tab връща нормалният режим на показване на панелите.

Клавишната комбинация Shift+Tab има действие подобно на Tab, но само върху останалите панели без панела с инструменти (Tools).

Всички панели притежават някои общи елементи: заглавна лента, меню и лента с бутони в най-долната си част. Върху заглавната лента се виждат: бутон за свиване/разгъване, бутон за затваряне, името на панела и бутона за показване на менюто. Бутоните в долната част на панела служат за изпълнение на най-често използваните, свързани с панела команди.

Елементите разположени върху вътрешната площ на различните панели са специфични и зависят от предназначението на панела. По-нататък ще разгледаме подробно отделни панели.

Панелите могат да се преместват като се "влачат" с мишката заглавията им.

Два или повече панели могат да се разположат заедно в един прозорец, с общи бутони за свиване/разгъване и затваряне. Панелите в един прозорец се разполагат или един под друг вертикално, или един зад друг. Когато се намират един зад друг, имената на панелите се подреждат едно до друго на един ред, а под този ред се вижда само един от панелите. За да излезе отгоре друг панел се щраква с мишката върху неговото име.

С влачене с мишката за заглавието всеки от панелите от един прозорец, в който има повече от един панел, може да се изнесе в самостоятелен прозорец.

Един панел може да се присъедини към прозорец с един или повече други панели, като се влачи към заглавната лента или към долната граница на прозореца. Когато довлечения панел наближи заглавната лента на прозореца, около него се появява синя рамка, което показва, че в този момент трябва да се отпусне бутона на мишката и панелът ще се разположи пред останалите панели в прозореца. Ако се наближи долния край на прозореца, върху долния край се появява синя линия и ако в този момент се отпусне бутона на мишката панелът се разполага надолу от останалите панели.

Нека да споменем някои от по-важните панели

Панел с инструменти (Tools)

Панелът, който се нарича панел с инструменти (Tools) по подразбиране е разположен вляво на главния прозорец на Фотошоп. Бутоните върху панела с инструменти служат за избиране на инструменти (Например: четка, молив, гума, лупа и др.), с които потребителят извършва определени действия върху редактираното изображение. Името на всеки бутон се вижда в подсказващ прозорец, който се появява, ако се задържи без щракване курсора на мишката върху бутона. След подсказващия надпис се вижда буква, която означава кой клавиш от клавиатурата трябва да се натисне, за да се избере инструмента. Например: M - за да се избере инструмента за селектиране (Marquee), V - за да се избере инструмента за местене (Move) и т.н.

Част от бутоните върху панела с инструменти са предназначени за избиране на повече от един инструмент. В долния десен ъгъл на тези бутони има триъгълен знак. При натискане и задържане на левия бутон на мишката върху такъв бутон, до него се показва меню с други бутони. Изборът на инструмент, съответстващ на някой от тези бутони, се осъществява след щракване, или след отпускане на левия бутона на мишката, върху някой от тях.

Инструментите, които се избират с един и същи бутон, могат да се сменят един след друг, като се задържи натиснат клавиша Shift и се натисне клавиша със съответната буква. Смяната на инструмента проличава по смяната на иконата върху бутона, по промяната в съдържанието на панела за избор и по промяната на курсора на мишката.

От версия на Фотошоп 2020 е наличен инструмент за редактиране на панел Tools, който позволява с влечене на мишката лесно да се променя разположението на бутоните с инструменти. Инструментът за редактиране се отваря с щракване и задържане натиснат левия бутон на мишката върху многоточието в долната част на лентата, и след изскачане на надпис "...Edit Toolbar..." - щракване върху този надпис.

Панел за настройки (Options)

В подразбиращото се работно пространство се намира в горната част на главния прозорец, под главното меню. В този панел има визуални елементи, с които се задават конкретни настройки на избрания в момента инструмент. Съдържанието на този панел зависи от избрания инструмент.

Контекстен панел за решаване на задачи (Contextual Task Bar)

Това е панел, който се показва в долния край на изображението. Той съдържа бутони за предприемане на действия, които най-често се изпълняват от потребителите на Фотошоп: селектиране на обекта от изображението, отстраняване на фона, трансформиране или коригиране на цветовете с корекционен слой.

Въвеждане на стойности

В редица панели се показват полета за въвеждане на числени стойности. (Например, ако е избран инструмент за селектиране правоъгълен маркер, върху лентата за настройки има поле с етикет "Feather:", в който, най-често има стойност 0 px.) За улесняване променянето на текущите стойности на такива полета във Photoshop имат специфични функционалности.

За да се зададе нова стойност може да се щрекне с левия бутон на мишката в полето, за да се постави там курсора за писане. След това с натискане на клавиши от клавиатурата може да се промени наличната стойност. Удобно е поставянето на курсора за писане да се извърши с двойно щракване на мишката върху числото, защото тогава числото се селектира и може веднага да се напише нова стойност.

Натискането на клавиши стрелки: нагоре - увеличава числото с типична за даденото поле стъпка; надолу - намалява числото.

Поднасянето на курсора над етикета пред полето със стойността променя курсора на мишката на двупосочна хоризонтална стрелка. Това означава, че с влачене на мишката върху етикета надясно се извършва увеличаване на стойността, а с влачене наляво - намаляване. Когато пред полето няма етикет, същото се постига с натискане и задържане на клавиш Ctrl, когато курсорът на мишката е върху полето с числената стойност.

При някои числови полета в дясно от стойността има бутон със сочещ надолу триъгълник. Щракването на този бутон предизвиква показване на плъзгач, който може да се премества с мишката и съответно стойността в числовото поле да се намалява и увеличава.

Когато числена стойност на даден параметър може да се изрази в различни единици, например, ширина - в пиксели, сантиметри инчове, нова стойност може да се зададе не само в текущите единици, но и в други, като след написаното число се напише и означението на единица, например: 20px, 3cm, 1in.

Работно пространство във Фотошоп

От съображения за удобство, по време на работа панелите може да се скриват или да се показват отново, да се преместват на различни места върху екрана и де се променят по големина и външен вид. Разположението на панелите върху екрана, външния им вид и клавишните комбинации за извикването на различни инструменти, се нарича работно пространство (Workspace). Работното пространство на Фотошоп постоянно се променя от потребителя.

Смяната на текущото работно пространство с друго става с команда от главното меню Window - Workspace, или от меню в десния край на лентата за избор (Options). При смяна на работното пространство, работното пространство, към което се преминава се показва в състоянието в което е било "изоставено". Връщането в състоянието, в което текущото работно пространство е било запазено става с команда Window - Workspace - Reset имеНаТекущотоРаботноПространство.

Работното пространство, което се показва при първото стартиране след инсталиране на Фотошоп, се нарича подразбиращо се работно пространство (Essentials (Default)). От всяко друго работно пространство може да се премине към подразбиращото се чрез избор от главното меню: Window - Workspace - Essentials (Default).

Текущото, нагласено от потребителя работно пространство, може да се запази под определено име за да се извика отново, когато е необходимо. Записването на текущото работно пространство става при избиране от менюто: Window - Workspace - New Workspace... (или Save Workspace...). След записване на работното пространство, името му се появява в списъка с дефинирани работни пространства в подменюто: Window – Workspace и от там може да се премине към него.

Записано от потребителя работно пространство може да бъде изтрито от менюто: Window - Workspace - Delete Workspace...

Освен че позволява на потребителя да дефинира собствени работни пространства Фотошоп притежава и няколко отнапред дефинирани работни пространства, които в различните версии на Фотошоп имат различни имена и външен вид:

Във Фотошоп CC 2017: 3D, Graphic and Web, Motion, Painting, Photography.

Във Фотошоп CS 4: Basic, What's New in CS4, Advanced 3D, Analysis, Automation, Color and Tone, Painting, Proofing, Typography, Video, Web.

Във версия CC 2017 всяко от работните пространства след, избиране от потребителя се отваря във вида, в който потребителят го е оставил в момента на преминаване към друго работно пространство. Всяко от работните пространства се възстановява във вида, в който е било в момента на запазването си с командата Window – Workspace – Reset ИмеНаТекущото.

Ако по невнимание изтриете някое от стандартните работни пространства, възстановяването му се извършва от диалога за настройки: Edit – Preferences – Workspace с щракване върху бутона Restore Default Workspace.

Главното меню и клавишните комбинации се управляват с диалог, който се показва от главното меню: Window - Workspace – Keyboard Shortcuts and Menu. На страница Keyboard Shortcuts на този диалог има бутон "Summarize". Щракването на този бутон създава html файл със справка за всички клавишни комбинации на текущото работно пространство.

Докове

Прозорец, в който има един или повече панели може да се "закотви" към някоя от четирите страни на главния прозорец на Фотошоп. Панел Options може да се закотвя само за горния край на прозореца на Фотошоп, а останалите панели – за левия, десния или долния край. Частта от главния прозорец на Фотошоп, която се заема от закотвени в нея прозорци с панели се нарича док (Dock).

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 3516 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload