Селектиране и действия върху селекции във Фотошоп

Страницата е създадена на:16 септември 2020 и редактирана на:17 октомври 2023

Съдържание

Инструменти за селектиране За селектиране на правилни геометрични форми За селектиране на области с неправилна форма За автоматично селектиране Комбиниране на инструментите за селектиране Меню Select Помощна мрежа Водещи линии Трансформиране контура на селекция Действия със селектирани части от изображението Преместване Изтриване Копиране Трансформиране Free transform Scale Rotate Skew Distort Perspective Warp Въртене и обръщане Запълване Ограждане с контур

Инструменти за селектиране

Когато е необходимо да се извършат промени само върху определена част от изображението трябва тази част да бъде избрана или селектирана. За селектиране на части от изображението с различна форма във Фотошоп има няколко инструмента за селектиране.

За селектиране на правилни геометрични форми

С правоъгълния маркер (Rectangular Marquee Tool), чрез влачене с мишката по диагонал (от единия до срещуположния ъгъл) се очертава и селектира правоъгълна част от изображението, а с елиптичния маркер (Elliptical Marquee Tool) - част с форма на елипса, която се вписва в мислен правоъгълник.

Ако след започване на очертаването се натисне и задържи клавиша Shift, се очертават съответно квадрат или окръжност, а ако се натисне и задържи клавиша Alt, очертаването започва от центъра към периферията, а не по диагонал. Докато трае очертаването, т.е. преди да е отпуснат левия бутон на мишката, ако се натисне и задържи интервалния клавиш формата на очертаната област спира да се променя, а при движение на мишката се мести цялата.

Във Фотошоп има и инструменти за селектиране на един ред пиксели (Single Raw Marquee Tool) или един стълб пиксели (Single Column Marquee Tool).

За селектиране на области с неправилна форма

Инструментът ласо (Lasso Tool) служи за очертаване на област със желана форма чрез свободно движение на мишката при постоянно задържан натиснат ляв бутон на мишката.

Инструментът многоъгълно ласо (Polygonal Lasso Tool) позволява да се селектира област с форма на многоъгълник. Селектирането се извършва чрез последователни отделни щраквания с левия бутон на мишката в точките, които трябва да са върхове на многоъгълника. За да се затвори многоъгълника, трябва да се щракне отново върху първия връх, от който е започнало очертаването, или да се щракне двойно в последния връх. Ако поредното щракване бъде направено неточно, последният поставен връх на многоъгълника може да се изтрие с натискане на клавиша Delete, след което с ново щракване на мишката да се постави правилно. По време на селектирането, ако се натисне и задържи клавиша Shift, може да се очертава многоъгълник, страните на който са насочени само по ъгли кратни на 450.

Възможно е по време на работа с Polygonal Lasso Tool, докато се задържи натиснат клавиш Alt, да се влачи и чертае произволна форма, както с Lasso Tool. Задържането на клавиш Alt временно превключва Polygonal Lasso Tool към Lasso Tool, отпускането - води до отмяна на превключването и продължаване на работа като с Polygonal Lasso Tool. Във версия 2020 изглежда обратната възможност не работи - след започване на работа първо с Lasso Tool, чрез натискане и задържане на alt, да се превключи временно към Polygonal Lasso Tool. В предишни версии на Фотошоп е била възможна и тази обратна замяна.

Инструментът магнитно ласо (Magnetic Lasso) служи за селектиране на предмет от изображението, който се откроява с ясна граница, която личи по силната разлика между цвета на предмета и фона около него. Селектирането се започва с еднократно щракване върху произволна точна, намираща се върху границата на предмета. След това, без натискане на бутоните на мишката, курсорът се движи бавно приблизително по границата. Фотошоп автоматично открива границата на предмета и прилепва линията на селекция върху нея, като поставя точки на привързване на местата в които границата се извива. При наблюдаване на този автоматичен процес, ако последните точки на прилепване не бъдат поставени правилно, с връщане на курсора назад и натискане на клавиша Delete, те може де се изтрият и на тяхно място с щракване на мишката може да се поставят други точки на правилни места, след което да се продължи движението с курсора близо да границата до завършване на обиколката около предмета.

За автоматично селектиране

Инструментът за селектиране на обекти (Object Selection Tool) е новост, въведена във версия 2020 на Фотошоп. С този инструмент още при задържане на курсора на мишката върху изображение на предмет, след малко целият предмет се оцветява в синьо и след еднократно щракване с левия бутон върху него, се селектира. Ако Фотошоп не разпознае предмета и той не се оцвети, се прави груба правоъгълна селекция или селекция с произволна форма (избира се от падащ списък Mode на лентата за настройки). След заграждане с груба селекция и отпускане на левия бутон на мишката, Фотошоп изпълнява алгоритъм за автоматично откриване на контура на предмет. Резултатът е до голяма степен точна селекция с форма на предмета.

Инструмент за бързо селектиране (Quick Selection Tool) се използва за селектиране чрез влачене на мишката върху областта, която трябва да се селектира. Курсорът на инструмента има най-често кръгла, но в общия случай - елиптична форма. При еднократно щракване в дадена точка се селектира област с формата на курсора, но към селекцията веднага се добавят и всички пиксели, образуващи непрекъсната област с цветове съвпадащи с цветовете на пикселите от елиптичната област. При влачене с мишката този процес тече непрекъснато и така бързо се селектират по-големи области, съвпадащи с образите на предмети. С трите бутончета върху лентата за избор се избира: дали при следващо щракване и последващо влачене да се направи нова селекция (New Selection); дали да се добавят части към селекцията (Add to selection) или да се премахват части от селекцията (Subtract from selection). Размерът на курсора се наглася от лентата за избор или с клавишите квадратни скоби - [ за намаляване и ] за увеличаване.

Инструментът магическа пръчка (Magic Wand) дава възможност да се селектират части от изображението, които са близки по цвят с цвета на точката, в която се щраква с мишката. С колко близки цветове са пикселите, които се селектират с магическата пръчка, зависи от стойността на настройката толеранс (Tolerance). Стойността на толеранса се задава върху лентата за избор. Неговите стойности са от 0 до 255. Колкото по-голяма е зададената стойност толкова по-широка област се селектира и в тази област попадат пиксели с по-силно различаващи се цветове. Опцията Contiguous, когато е включена, определя да се селектира свързана област около мястото на кликване, а ако е изключена позволява да се селектират всички места от изображението, които имат близки цветове с цвета в точката на кликване.

Ако при работа с инструментите за селектиране е натиснат клавишът Caps Lock се променя курсорът на мишката. От икона, която съответства на инструмента, той се превръща в малко кръстче с точка в средата или при инструмента магнитно ласо - в кръгче. Тази промяна на формата на курсора се използва за по-точното му позициониране, а при инструмента магнитно ласо размерът на кръгчето определя границите, в които Фотошоп търси контура на предмета, който селектираме. Кръгчето трябва да се движи по контура така, че контурът да не излиза извън него. Размерът на кръгчето се променя с клавишите квадратни скоби [ - намалява и ] - увеличава.

Комбиниране на инструментите за селектиране

Всички инструменти за селектиране може да се използват комбинирано. Може да се селектира една част с един инструмент, а после към тази част да са добавят или отстраняват други части със същия, или с друг инструмент за селектиране. Този процес се управлява с интерфейсните елементи от лентата за избор или клавиши. Когато е натиснат бутона New selection от лентата за избор, при следващо използване на инструмент за селектиране се започва нова селекция. Ако е натиснат бутона Add to selection, новата селекция се добавя към направената вече. Бутонът Subtract from selection предизвиква новата селекция да отнеме част от предишната, а бутонът Intersect with selection предизвиква да се направи сечение между новата и старата селекция, т.е да се селектира общата (припокриващата) им се част. Задържането на клавиш Alt натиснат при започване на нова селекция, активира опцията отнемане от селекция (Subtract from Selection), а задържането на клавиш Shift натиснат - активира добавяне кам селекция (Add to Selection).

Меню Select

В меню Select има още команди за работа със селекции, някои от които се предизвикват и с клавишни комбинации:

Select - All (клавишна комбинация Ctrl+A) – селектиране на цялата видима част от изображение.

Seelect - Deselect (Ctrl+D) – премахване на направена селекция.

Select - Reselect (Ctrl+Shift+D) – възстановяване на последно премахнатата селекция.

Select - Inverse (Ctrl+Shift+I) - инвертиране, обръщане селекцията, т.е. неселектираната част от изображението става селектирана, а селектираната става неселеткирана.

Select - Color Range... - селектиране на всички пиксели с цветове попадащи в избрано множество от цветове. Командата отваря диалог, в който върху черно-бяла фигура с бял цвят се изобразява селектираната част от изображението. С трите бутона, с изображения на пипета се сменят инструментите съответно за: начален избор на цвят, добавяне на цвят и премахване на цвят от селекцията. Първо се използва инструмента за начален избор и с него се щраква върху изображението в точка от предмета с характерния за него цвят. След това с другите два инструмента съответно се щраква в точки, останали извън селекцията с цел добавяне или в точки от селекцията с цел премахването им. Може да се щраква върху самото изображение в прозореца на Фотошоп или върху черните или бели места върху фигурката в диалога на инструмента. С цел селектиране на цветове само от определен участък от изображението, преди стартиране на инструмента Color range, може с друг инструмент за селектиране да се направи грубо, предварителна селекция и след стартирането си Color range ще избира цветове само от тази област. Параметърът Fuzziness определя ширината на диапазона от цветове, които Фотошоп добавя или отнема. Ако при кликванията в селекцията попадат нежелани странични предмети, стойността на Fuzziness следва да се намали, а да се увеличи ако при кликванията се добавят или отнемат много малки части от предмета.

Select - Refine Edge... (Alt+Ctrl+R) - подобряване контурите на селектираната област чрез задаване на няколко параметъра: Radius, Contrast, Smooth, Feather, Contract/Expand.

Select - Modify – Border... - създаване на нова селекция, която представлява ивица, с ширина зададен брой пиксели и следва контурите на съществуващата селекция.

Select - Modify – Smooth... - изглаждане контурите на селекцията.

Select - Modify – Expand... - разширяване границите на селекция със зададен брой пиксели.

Select - Modify – Contract... - свиване границите на селекция със зададен брой пиксели.

Select - Modify - Feather... (Shift + F6) – създаване на "пухкави" граници.

Grow – увеличаване на селекцията чрез включване на съседни пиксели с близки цветове. Доколко близки са цветовете на включените пиксели се определя от свойството толеранс на инструмента магическа пръчка.

Similar - увеличаване на селекцията чрез включване на пиксели с близки цветове, които не са задължително съседни на съществуващата селекция. Доколко близки са цветовете на включените пиксели се определя от свойството толеранс на инструмента магическа пръчка.

Transform Selection – трансформиране на селекцията чрез промяна на нейното място, ориентация и мащаб.

Load Selection – зареждане на селекция от алфа-канал.

Save Selection – запазване на селекция в алфа-канал.

Помощна мрежа

Помощната мрежа се състои от основни и допълнителни, хоризонтални и вертикални линии. Тези линии имат свойство да "прилепят" към себе си курсора на мишката, с което се улеснява селектирането на части с правоъгълна форма и подравненото разполагане на елементи от изображението.

За да "прилепва" курсора на мишката към линиите на помощната мрежа трябва да е включена опцията Snap (прилепване). Тази опция се включва/изключва от менюто: View - Snap или с клавишна комбинация Shift+Ctrl+;. Освен това, пред надписа Grid в менюто View - Snap To трябва да има отметка, която означава, че и помощната мрежа е сред обектите към които ще се осъществява прилепване на курсора.

Помощната мрежа се показва и скрива от менюто: View - Show - Grid (клавишна комбинация Ctrl+').

Настройката на помощната мрежа се прави от менюто: Edit - Preferences - Guides, Grid, Slices & Count... В диалога, който се отваря, свойствата на мрежата са в групата Grid. Тези свойства са: цвят (Color); стил на линията (Style), който може да е: непрекъсната линия (Line), прекъсната линия (Dashed Lines) или само точки (Dots); разстояние между основните линии (Gridline every); брой на частите на които се разделя разстоянието между основните линии от допълнителни линии (Subdivisions).

Водещи линии

Освен помощната мрежа със същата цел може да се използват, поставени от потребителя водещи линии (Guides).

За да се виждат водещите линии трябва да е включена опцията за показването им от менюто: View - Show - Guides или с клавишна комбинация Ctrl+;

Нова водеща линия се създава от менюто: View - New Guide. Показва се диалог, с който се задава: вида на линията - хоризонтална (Horizontal) или вертикална (Vertical) и нейната позиция (Position) спрямо левия или горния край на изображението. Позицията може да се задава в пиксели (px), сантиметри (cm) или инчове (in). Ако не се напише единица се използва подразбиращата се единица, зададена в настройките на Фотошоп (Edit - Preferences - Units & Rulers, група Units).

Ако в прозореца с изображението са показани измерителните линии, водещи линии се създават и с влачене на мишката от съответната измерителна линия до положението на новата водеща линия. Ако се натисне клавиш Alt докато се влачи се променя вида на водещата линия - от хоризонтална на вертикална, или обратно. Натискането на Shift, ако е включена опцията View - Snap, кара водещата линия да "прескача" от деление на деление по измерителната линия.

Водещите линии може да се преместват с инструмента за преместване Move. При преместване клавишите Shift и Alt имат същото действие както при създаване на водеща линия с влачене.

Една водеща линия се изтрива като се издърпа с мишката извън прозореца на изображението. Всички водещи линии се изтриват от менюто: View - Clear Guides.

Трансформиране контура на селекция

Ако е необходимо контура на селекция да се: завърти, премести, уголеми или намали - промени, които се наричат общо с думата трансформации, се изпълнява команда Seelect - Transform Selection. Около контура на селекцията се появява описан правоъгълник, който с влачене с мишката на манипулаторите в неговите ъгли и страни може да промени големината и ориентацията си, а заедно с него се променя и вписаната в него селекция. За завършване на трансформацията се натиска клавиш Enter. За отказване - Esc.

Действия със селектирани части от изображението

Преместване

Извършва се с инструмента за преместване (Move tool). Избира се този инструмент и с мишката селекцията се влачи за някоя от вътрешните й точки. Мястото, където се е намирала се запълва с цвета на фона.

Вместо отделно да се избира инструментът за преместване може да се активира само временно като се задържа натиснат клавиш Crtl. След освобождаване на Ctrl се връща инструмента, с който работим.

Изтриване

Натиска се клавиш Delete, селектираната част се изтрива и се запълва с цвета на фона. Ако при натискането на Delete е натиснат и задържан клавиша Alt, мястото на изтритата селекция се запълва с цвета на предния план. Същото действие има и командата Edit – Clear. Аналогично действие има и командата Edit – Cut, но в допълнение, при тази команда селектираната област се изпраща в Clipboard и може да се постави на друго място.

Копиране

Спира се курсора на мишката във вътрешността на селекцията. Ако не е избран специално инструмента за преместване (Move) се натиска се и се задържа Ctrl, това го активира временно. Натиска се и се задържа и клавиш Alt за да се извърши при влаченето с мишката копиране вместо преместване. Влаченето с мишката и копирането е позволено и от едно изображение в друго.

С командата Edit – Copy, или съответната й клавишна комбинация Ctr+C, селектираната област се изпраща в Clpboard с цел да може да се постави на други места.

Трансформиране

След подаване на съответна команда около селектираната област се показват манипулатори с влачене на които се извършва трансформиране. Трансформирането може да бъде няколко вида:

Free transform

Свободно трансформиране (Команда Edit - Free transform, клавишна комбинация Ctrl+T). Позволява да се променят размерите на селектираната област и да се върти тя.

След подаване на командата около селектираната част се показва правоъгълна рамка с манипулатори върху всяка страна и връх. Размерите се променят с влачене на тези манипулатори с мишката. Въртене може да се извърши, като се влачи с мишката някоя точка извън очертания правоъгълник. По подразбиране, въртенето се извършва около геометричния център.

Настройката Toggle reference point определя дали да се вижда положението на точката център на въртене. Когато тази точка се вижда може да се премести чрез влачене с мишката. Но независимо дали се вижда или не, ново положение на тази точка може да се посочи с щракване на мишката при задържан клавиш Alt.

Scale

Мащабиране (Edit – Transform – Scale) – променяне мащаба на селектираната област.

Rotate

Въртене (Edit – Transform – Rotate) – въртене на селектираната област.

Skew

Наклоняване (Edit – Transform – Skew) – скосяване. Променя се формата на четириъгълника, в който се вписва селектираната област, като се преместват неговити страни или върхове, но само по направление на сраните му.

Distort

Деформиране (Edit – Transform – Distort). Позволява да се промени формата на правоъгълника, в който се вписва селектираната област до формата на произволен четириъгълник.

Perspective

Създаване/коригиране на перспективата (Edit – Transform – Perspective).

Warp

Изкривяване (Edit – Transform – Warp). Позволява да се „огънат“ до криви линии страните на правоъгълника, в който е вписана селектираната област.

Командите Edit – Transform – Split Warp Horizontally / Vertically / Crosswire, съответно позволяват добавяне на хоризонтална, вертикална или две кръстосани допълнителни линии с манипулатори за изкривяване. Ако са добавени такива линии, с команда Edit – Transform – Remove Warp Split те се премахват.

Въртене и обръщане

Завъртане на 1800 (Edit – Transform – Rotate 1800).

Завъртане на 900 по часовниковата стрелка (Edit – Transform – Rotate 900 CW).

Завъртане на 900 обратно на часовниковата стрелка (Edit – Transform – Rotate 900 CCW).

Огледално обръщане в хоризонтално направление (Edit – Transform – Flip Horizontal).

Огледално обръщане във вертикално направление (Edit – Transform – Flip Vertical).

Запълване

Извършва се с командата Edit - Fill... (бързи клавиши Shift + F5 и Shift + BackSpace). След подаване на командата се избира с какво да се запълни (Use): с цвета на предния план (Foreground Color), цвета на задния фон (Background Color), друг цвят, който трябва да се зададе (Color...), шарка (Pattern), предишно състояние на изображението (History), черно (Black), 50% сиво (50% Gray) или бяло (White). Ако се избере Color... се отваря диалога за избор на цвят, с който се задава желания цвят.

Задава се още: начин на смесване на цветовете (Blending Mode), степен на непрозрачност (Opacity) и дали да се запазят прозрачните пиксели (Preserve Transparency) ако запълването се прилага върху слой различен от фона. (Виж Слоеве) При необходимост да се смени цвета на селектираната област, така че да се запазят светлосенките и релефа на предметите, се използва начин на смесване Blending mode Color.

Бързи клавиши за запълване са:
Alt + BackSpace - запълва с цвета на предния план,
Ctrl + BackSpace - запълва с цвета на фона.

Ограждане с контур

Извършва се с командата Edit - Stroke... Задава се: ширина на контура в брой пиксели (Width); цвят (Color); как да е разположен контура спрямо селекцията: във вътрешността (Inside), от двете страни на границата (Center) или отвън (Outside) на селектираната област; начин на смесване (Blending Mode); степен на непрозрачност (Opacity) и дали да се предпазят прозрачните пиксели (Preserve Transparency).

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 4999 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload