Слоеве във Фотошоп

Страницата е създадена на:16 септември 2020 и редактирана на:19 януари 2021

Съдържание

Панел Layers Видимост на слоевете Заключване на слоеве Слой Background Създаване и изтриване на слоеве Стилове на слоевете Смесване Blanding Mode Степен на непрозрачност Opacity и Fill Групи от слоеве Сливане на слоеве с команди Flattern и Merge

Растерните изображения във Фотошоп се формират чрез наслагване на слоеве (Layers). Можем да си представим слоевете като поставени един върху друг листове с различна прозрачност. През по-горните слоеве прозира изображението от по-долните и така се образува крайното изображение.

Слоевете могат да съдържат: растерни изображения, векторни фигури, текст, видео или настройки за тонални и цветови корекции. Слоеве се създават при някои действия по редактиране на изображенията (Например: чертане на векторна фигура, копиране и поставяне Copy-Paste и др.), или нарочно от потребителя с команда за създаване. Те са удобно средство за улесняване на работата, но заемат място в паметта и не е задължително да се запазят в завършеното изображение.

Панел Layers

От какви слоеве е съставено едно изображение се показва в панела Layers. Ако този панел не е на екрана може да се извика след избиране от менюто Window, или с натискане на клавиш F7. Всеки слой в този панел се изобразява на един ред, който съдържа няколко визуални елемента за управляване.

Няма качен файл

Един или няколко слоя могат да се направят текущи. В панел Layers редовете на текущите слоеве се показват с различен цвят. Командите, които подаваме във Фотошоп се извършват с текущите слоеве. Един слой се прави текущ с щракване на мишката върху него в панел Layers. Няколко слоя се правят текущи със задържане на клавиш Ctrl и щракване върху всеки от тях, или, ако са разположени последователно един върху друг, с щракване върху първия, задържане на клавиш Shift и щракване върху последния.

Слоевете носят имена, зададени по подразбиране или от потребителя. Името на текущия слой може да се промени с двойно щракване върху името му в панела Layers.

Видимост на слоевете

Всеки от слоевете може да се направи видим или невидим. Пред видимите слоеве в панела Layers има икона с форма на око, пред невидимите - мястото на тази икона е празно. Щракването върху това място променя видимостта на слоя. Бързо променяне видимостта на няколко слоя може да се извърши с влачене на мишката. Например: Когато върху иконата око пред даден слой се натиска левия бутон на мишката и се задържи натиснат, окото изчезва и слоя става невидим, но без да се отпуска бутона на мишката, ако се прекарва курсора над иконите очи пред други слоеве тези икони също се скриват и съответните слоеве стават невидими. Аналогично се постъпва и когато трябва бързо да се направят видими няколко слоя. Ако се задържи натиснат клавиш Alt при щракване върху иконата око на даден слой, остава видим само този слой. При повторно щракване със задържан натиснат клавиш Alt, отново се показват и другите видими преди това слоеве.

Когато изображението в даден слой има размери различни от размерите на платното на изображението, щракването с левия бутон на мишката при задържан натиснат клавиш Alt върху умаленото изображение на слоя в панел Layers, променя размерите на изображението, така че цялото изображение от слоя да запълни екрана.

Заключване на слоеве

Всеки слой може да се заключи, за да не бъде променен инцидентно. За отключване/заключване на слоевете в панела Layers има редица бутони (Lock:), завършващи с бутон с форма на катинар. Натискането им променя заключеността на текущите слоеве.

Няма качен файл

Вдясно от имената си в панел Layers, заключените слоеве имат икона с форма на катинар.

Няма качен файл

Бутонът катинар (Lock All) в края на редицата Lock заключва/отключва изцяло даден слой. С някой от другите бутони слоят може да бъде заключен отчасти: само срещу промяна на прозрачните пиксели Няма качен файл (Lock transparent pixels), само срещу промяна на всички пиксели Няма качен файл (Lock image pixels), или само срещу движение Няма качен файл (Lock position).

Слой Background

Слоят с име Background Няма качен файл (ако има такъв) играе роля на фон и има редица особености: Разположен е най-отдолу на всички слоеве. Винаги е заключен за движение. Когато се изтрие част от него, празното място се запълва с цвета на фона, а не остава прозрачно. Всяко изображение може да съдържа само един слой с име Background. Този слой може да се превърне в обикновен слой с командата Layer – New – Layer From Background..., както и обратно: ако няма слой Background, такъв може да се създаде от всеки друг слой с командата: Layer – New – Background From Layer. При превръщане на обикновен слой във фон, той се сваля най-отдолу, под останалите слоеве, а прозрачните му пиксели се запълват с цвета на фона.

Подреждането един върху друг определя как изображенията от слоевете се закриват едно друго – изображенията от разположените по-нагоре в панел Layers слоеве закриват изображенията от по-долните. Подреждането на слоевете се променя чрез влачене с мишката на слоя, който трябва да се премести над или под други слоеве, в панела Layers. Могат да се преместват само незаключени за движение слоеве.

Създаване и изтриване на слоеве

Нов слой се създава като едноцветен или празен слой или като копие от друг слой.

Нов празен слой се създава по следните начини: от главното меню Layers - New Layer... или от менюто на панела Layers; с клавишна комбинация Shift+Ctrl+N. Показва се диалог New Layer:

Няма качен файл

В който се задава име на новия слой и някои други негови свойства.

При натискане на бутона Няма качен файл Create a new layer в долната част на панела Layers също се създава нов празен слой, но се пропуска диалога New Layer. Новият слой получава автоматично генерирано име и се вмъква непосредствено над текущия слой. Ако при щракване на бутона Create a new Layer е задържан натиснат Ctrl, новият слой се вмъква под текущия.

Копие не текущия слой се създава с командата Duplicate Layer..., която също може да се избере от три места: от главното меню, от контекстното меню на слоя или от менюто на панела Layers, както и с клавишна комбинация Ctrl+J.

Стилове на слоевете

Към слоевете могат да се задават стилове. Стилът представлява един или няколко от ефектите: Drop Shadow - външна сянка; Inner Shadow - вътрешна сянка; Outer Glow - външно сияние; Inner Glow - вътрешно сияние; Bevel and Emboss - откос и релеф; Satin - блясък; Color Overlay - покриващ цвят; Gradient Overlay - покриващ градиент; Pattern Overlay - покриваща щампа; Stroke - контур.

Смесване Blanding Mode

Смесването на цветовете от слоевете се осъществява по различни начини (Blending Mode). На всеки слой се задава начин на смесване от падащия списък в панел Layers. Когато е избран инструмента Move, клавишната комбинация Shift++ сменя начина на смесване на активния слой със следващия начин на смесване от списъка, а Shift+- - сменя с предишния.

Примери за използване различни начини на смесване:

Слой, изобразяващ скица или чертеж от черни линии върху бял фон, с начин на смесване Multipy. При смесването белият цвят на фона сякаш става прозрачен и остават да се виждат само черните линии от скицата. Прави се, когато трябва скицата да се използва като основа, спрямо която да се рисува или да се разполагат други елементи от изображението.

Два слоя с еднакви изображения. Когато на горния слой е зададен начин на смесване Screen, се получава по светло изображение, а при Multiply – по тъмно и контрастно. Използва се за тонална корекция на изображение. Чрез задаване степента на непрозрачност (opacity) на горния слой се регулира степента на корекцията.

Два слоя с еднакви изображения. Върху горния слой се прилага филтър Other – High Pass... (с Radius: 1-2px) и му се задава начин на смесване Overlay. Подобрява остротата на изображението (става по-на фокус).

Степен на непрозрачност Opacity и Fill

На всеки слой се задава определена степен на непрозрачност (Opacity) и степен на запълване (Fill). При степен на непрозрачност 100% цветните пиксели на слоя закриват напълно пикселите от по-долните слоеве. С намаляване степента на непрозрачност по-долните слоеве започват да прозират все повече. Стойност 0 прави слоя напълно прозрачен. Степента на запълване е подобно свойство, но се отнася само за пикселите от самия слой и не засяга, зададените от стила на слоя ефекти.

Групи от слоеве

Няколко слоя могат да се обединят в групи слоеве, с които да се работи, както с един слой.

Сливане на слоеве с команди Flattern и Merge

Когато няма вече необходимост от отделни слоеве, се извършва сливане на всички слоеве в един единствен слой фон. Операцията по сливането на слоевете в един се нарича "сплескване" (flatten). Сливане на всички слоеве се извършва: чрез избор от главното меню на Layer - Flatten Image; от менюто на панела Layers; или от контекстното меню върху слоевете в панела Layers.

Може да се извърши сливане само на няколко слоя в един. За целта в панел Layers се щраква върху единия от слоевете, задържа се натиснат клавиш Ctrl и се щраква върху всеки от другите слоеве, които трябва да се обединят. После се избира от менюто: Layer - Marge Layers (Ctrl+E). Друг начин е да се направят видими само слоевете, които трябва да се обединят, след което се избира от менюто: Layer - Marge Visible (Shift+Ctrl+E). Ако при отваряне на менюто и щракване върху командите Marge Layers или MargeVisible се задържи натиснат клавиш Alt1, слоевете не се изтриват, а към тях само се прибавя нов слой, със сплесканото им съдържание. Същото става и с клавишни комбинации, съответно Alt+Ctrl+E и Sift+Alt+Ctrl+E. Когато е селектиран само един слой, може да се слее само този слой със лежащия непосредствено под него видим слой. Командата за това е Layer – Marge Down (Ctrl+E). Ако при отваряне на менюто и щракване върху Marge Down се задържи натиснат клавиш Alt, изображението от текущия слой се отпечатва (Stamp Down) върху по-долния слой, като текущия слой се запазва непроменен.

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.