Слоеве във Фотошоп

Страницата е създадена на:16 септември 2020 и редактирана на: 4 декември 2023

Съдържание

Какво представляват слоевете? Панел Layers Видимост на слоевете Заключване на слоеве Фонов слой Background Създаване и изтриване на слоеве Създаване Копиране на слой Изтриване на слой Смесване Blending Примери за използване различни начини на смесване Степен на непрозрачност Opacity и Fill Стилове на слоевете Групи от слоеве Сливане на слоеве с команди Flattern и Merge Комбинации от видими слоеве (Layer Comps) Съхраняване на избрани слоеве в отделни файлове със зададени формати Запазване на всички слоеве в отделни файлове със зададен формат Създаване на файл от слоеве, представляващи други файлове

Какво представляват слоевете?

Растерните изображения във Фотошоп се формират чрез наслагване на слоеве (Layers). Можем да си представим слоевете като поставени един върху друг листове с различна прозрачност. През по-горните слоеве прозира изображението от по-долните и така се образува крайното изображение.

Слоевете могат да съдържат: растерни изображения, векторни фигури, текст, видео или да изпълняват алгоритми за тонални и цветови корекции.

Нови слоеве се създават след някои действия по редактиране на изображенията (Например: чертане на векторна фигура, копиране и поставяне Copy-Paste и др.), или нарочно от потребителя с команда за създаване.

Слоевете са удобно средство за улесняване на редактирането на изображения, но заемат място в паметта и не е задължително да се запазят в завършеното изображение.

Панел Layers

От какви слоеве е съставено едно изображение се показва в панела Layers. Ако този панел не е на екрана може да се извика след избиране от менюто Window, или с натискане на клавиш F7. Всеки слой в този панел се изобразява на един ред, който съдържа няколко визуални елемента за управляване.

Подреждането на слоевете един върху друг в панел Layers определя как изображенията от тях се закриват едно друго – изображенията от разположените по-нагоре в панел Layers слоеве закриват изображенията от по-долните. Подреждането се променя чрез влачене с мишката на слоя, който трябва да се премести.

Един или няколко слоя могат да се направят текущи. В панел Layers редовете на текущите слоеве се показват с различен цвят. (На горното изображение текущ е слоя Background.) Командите, които подаваме във Фотошоп се извършват с текущите слоеве. Един слой се прави текущ с щракване на мишката върху него в панел Layers. Няколко слоя се правят текущи със задържане на клавиш Ctrl и щракване върху всеки от тях, или, ако са разположени последователно един върху друг, с щракване върху първия, задържане на клавиш Shift и щракване върху последния.

Слоевете носят имена, зададени по подразбиране или от потребителя. Името на даден слой се променя с двойно щракване върху надписа с името в панел Layers.

Видимост на слоевете

Всеки от слоевете може да се направи видим или невидим. Пред видимите слоеве в панел Layers има икона с форма на око, пред невидимите - мястото на тази икона е празно. Щракването върху това място променя видимостта на слоя.

Бързо променяне видимостта на няколко слоя може да се извърши с влачене на мишката. Например: Когато върху иконата око пред даден слой се натиска левия бутон на мишката и се задържи натиснат, окото изчезва и слоя става невидим, но без да се отпуска бутона на мишката, ако се прекарва курсора над иконите очи пред други слоеве тези икони също се скриват и съответните слоеве стават невидими. Аналогично се постъпва и когато трябва бързо да се направят видими няколко слоя.

Ако се задържи натиснат клавиш Alt при щракване върху иконата око на даден слой, остава видим само този слой. При повторно щракване със задържан натиснат клавиш Alt, отново се показват и другите видими преди това слоеве.

Когато изображението от даден слой има размери по-малки от размерите на платното, щракването върху умаленото изображение на слоя в панел Layers с левия бутон на мишката при задържан натиснат клавиш Alt, променя размерите на изображението, така че цялото изображение от слоя да запълни екрана.

Заключване на слоеве

Всеки слой може да се заключи, за да не бъде променен инцидентно. За отключване/заключване на слоевете в панела Layers има редица бутони (Lock:), завършващи с бутон с форма на катинар. Натискането им променя заключеността на текущите слоеве.

Вдясно от имената си в панел Layers, заключените слоеве имат икона с форма на катинар. Например:

Бутонът катинар (Lock All) в края на редицата Lock заключва/отключва изцяло даден слой. С някой от другите бутони слоят може да бъде заключен отчасти:
само срещу промяна на прозрачните пиксели (Lock transparent pixels),
само срещу промяна на всички пиксели (Lock image pixels), или
само срещу движение (Lock position).

Фонов слой Background

Слоят с име Background (ако има такъв) играе роля на фон и има редица особености: Разположен е най-отдолу на всички слоеве. Винаги е заключен за движение. Когато се изтрие част от него, място се запълва с цвета на фона, а не става прозрачен както останалите слоеве. Всяко изображение може да съдържа само един слой с име Background.

Слой Background може да се превърне в обикновен слой с командата Layer – New – Layer From Background..., както и обратно: ако няма слой Background, такъв може да се създаде от всеки друг слой с командата: Layer – New – Background From Layer. При превръщане на обикновен слой във фонов слой, той се се премества най-отдолу, под останалите слоеве, а прозрачните му пиксели се запълват с цвета на фона.

Слой Background автоматично се превръща в обикновен слой и при: преименуване на слоя; отключване; използване на инструмент Background Eraser tool.

Създаване и изтриване на слоеве

Създаване

Нов слой се създава като едноцветен или празен слой или като копие от друг слой.

Нов слой се създава по следните начини:
- от главното меню Layer - New - Layer...,
- от менюто на панел Layers - New Layer...,
- с клавишна комбинация Shift+Ctrl+N,
- с щракване на бутона със знак "+" в долната лента на панел Layers.

При всички изброени начини с изключение на последния се показва диалог,

в който се задава име на новия слой и някои други негови свойства.

При натискане на бутона (Create a new layer) в долната част на панела Layers също се създава нов празен слой, но се пропуска диалога New Layer. Новият слой получава автоматично генерирано име и се вмъква непосредствено над текущия слой. Ако при щракване на бутона Create a new Layer е задържан натиснат Ctrl, новият слой се вмъква под текущия слой.

Копиране на слой

Копие на един или повече селектирани слоеве се създава с командата Duplicate Layer... (Duplicate Layers...), която може да се избере от три места: от главното меню Layer, от контекстното меню на слоя или от менюто на панела Layers, както и с клавишна комбинация Ctrl+J. Копие на слоеве се създава и при влачене с мишката в панел Layers и пускане върху бутона за създаване на нов слой. Универсалните клавишни комбинации за копиране (Copy) и поставяне (Paste) - Crtl + C и Ctrl + също създават копия ана слоеве.

Изтриване на слой

Текущите слоеве се изтриват с натискане на клавиш Backspace или Delete; или чрез команда: Delete Layer, която се показва в главно меню Layer - Delete - Layer; в менюто на панел Layers; или при щракване на десен бутон на мишката върху активните слоеве в панел Layers.

Смесване Blending

Смесването на цветовете от слоевете се осъществява по различни начини (Blending Mode). На всеки слой се задава начин на смесване от падащия списък в панел Layers. Когато е избран инструмента Move, клавишната комбинация Shift++ сменя начина на смесване на активния слой със следващия начин на смесване от списъка, а Shift+- - сменя с предишния.

При смесване на слоевете могат да се зададат и допълнителни настройки Blending Options. Диалогът за задаване на тези настройки се отваря по следните начини: с двойно щракване върху умаленото изображение на слоя в панел Layers; от главното меню Layer - Lyer Style - Blending options...; от контекстното меню на слоя; от менюто на панел Layers.

В този диалог се виждат три групи настройки: Blending Options, Advanced Blending и Blend If

Примери за използване различни начини на смесване

Слой, изобразяващ скица или чертеж от черни линии върху бял фон, с начин на смесване Multipy. При смесването белият цвят на фона сякаш става прозрачен и остават да се виждат само черните линии от скицата. Прави се, когато трябва скицата да се използва като основа, спрямо която да се рисува или да се разполагат други елементи от изображението.

Два слоя с еднакви изображения. Когато на горния слой е зададен начин на смесване Screen, се получава по светло изображение, а при Multiply – по тъмно и контрастно. Използва се за тонална корекция на изображение. Чрез задаване степента на непрозрачност (opacity) на горния слой се регулира степента на корекцията.

Два слоя с еднакви изображения. Върху горния слой се прилага филтър Other – High Pass... (с Radius: 1-2px) и му се задава начин на смесване Overlay. Подобрява остротата на изображението (става по-на фокус).

Степен на непрозрачност Opacity и Fill

На всеки слой се задава определена степен на непрозрачност (Opacity) и степен на запълване (Fill). При степен на непрозрачност 100% цветните пиксели на слоя закриват напълно пикселите от по-долните слоеве. С намаляване степента на непрозрачност по-долните слоеве започват да прозират все повече. Стойност 0 прави слоя напълно прозрачен. Степента на запълване е подобно свойство, но се отнася само за пикселите от самия слой и не засяга, зададените от стила на слоя ефекти.

Стилове на слоевете

Към слоевете могат да се задават стилове. Стилът представлява прилагане на един или няколко от ефектите: Drop Shadow - външна сянка; Inner Shadow - вътрешна сянка; Outer Glow - външно сияние; Inner Glow - вътрешно сияние; Bevel and Emboss - откос и релеф; Satin - блясък; Color Overlay - покриващ цвят; Gradient Overlay - покриващ градиент; Pattern Overlay - покриваща щампа; Stroke - контур.

Групи от слоеве

Няколко слоя могат да се обединят в група слоеве. Групата слоеве има име, бутони за скриване/показване и за сгъване/разгъване. Сгъната група се показва само на един ред върху панел Layers, а под реда на разгъната група се виждат и слоевете, които влизат в нея, с отстъп, малко по-надясно от слоевете, които не са в тази група. Действия като: скриване/показване преместване, заключване/отключване могат да се извършат върху цялата група. Което ускорява работата по редактиране на цялото изображение.

На горното изображение се вижда разгъната група с име Group 1, съдържаща два слоя: Background Copy и Bearing.

Сливане на слоеве с команди Flattern и Merge

Когато няма вече необходимост от слоеве, се извършва сливане на всички слоеве в един единствен слой фон. Операцията по сливането на слоевете в един се нарича "сплескване" (flatten). Извършва се с команда от главното меню на Layer - Flatten Image; от менюто на панела Layers; или от контекстното меню върху слоевете в панел Layers.

Може да се извърши сливане само на няколко слоя в един. За целта в панел Layers се щраква върху единия от слоевете, задържа се натиснат клавиш Ctrl и се щраква върху всеки от другите слоеве, които трябва да се обединят. После се избира от менюто: Layer - Marge Layers (Ctrl+E). Друг начин е да се направят видими само слоевете, които трябва да се обединят, след което се избира от менюто: Layer - Marge Visible (Shift+Ctrl+E). Ако при отваряне на менюто и щракване върху командите Marge Layers или MargeVisible се задържи натиснат клавиш Alt1, слоевете не се изтриват, а към тях само се прибавя нов слой, със сплесканото им съдържание. Същото става и с клавишни комбинации, съответно Alt+Ctrl+E и Sift+Alt+Ctrl+E. Когато е селектиран само един слой, може да се слее само този слой със лежащия непосредствено под него видим слой. Командата за това е Layer – Marge Down (Ctrl+E). Ако при отваряне на менюто и щракване върху Marge Down се задържи натиснат клавиш Alt, изображението от текущия слой се отпечатва (Stamp Down) върху по-долния слой, като текущия слой се запазва непроменен.

Комбинации от видими слоеве (Layer Comps)

За демонстриране на различни версии на дадено изображение, може да се създадат различни копия на някои слоеве и различните версии на изображението да се получават чрез скриване и показване на различни комбинации от видими слоеве. За улесняване на тази идея е предвиден инструмент за запазване на комбинации от видими слоеве. Инструментът за създаване на такива комбинации е панел Layer Comps. Вижте повече в Photoshop layer comps.

Съхраняване на избрани слоеве в отделни файлове със зададени формати

Ако някои слоеве се преименуват, така че имената им да завършват на .jpg, .png или друго, както са разширенията на поддържани от Фотошоп файлови формати; ако при записване на файл с команда Save или Save As e активирана командата File - Generate - Image Assets; заедно със записването на текущия файл се създава и директория с име имеНаФайла_assets и в тази директория се записват файлове, съдържащи слоевете имащи разширения за файлови формати в имената си. Ако се преименува група от слоеве, така че името на групата да съдържа разширение за файлов формат, в директория имеНаФайла_assets се записва файл, съдържащ изображението от групата слоеве.

Запазване на всички слоеве в отделни файлове със зададен формат

Извършва се с команда File - Export - Layers to files...

Създаване на файл от слоеве, представляващи други файлове

Команда File - Scripts - Load Files into Stack...

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 4176 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload