Инструменти за рисуване във Фотошоп

Страницата е създадена на:16 септември 2020 и редактирана на:18 октомври 2023

Съдържание

Градиент (Gradient Tool) Кофа с боя (Paint Bucket Tool) Четка (Brush Tool) Молив (Pencil Tool) Настройки на инструментите четка и молив Инструмент за смяна на цвят (Color Replacement Tool) Гума (Eraser Tool) Гума за изтриване на фона (Background Eraser Tool) Вълшебна гума (Magic Eraser Tool)

Инструментите за рисуване са растерни инструменти, които действат директно върху пикселите и ги променят, затова ще ги наричаме и пикселно рисуващи инструменти. Повечето инструменти за рисуване използват зададения цвят на предния план (Foreground Color) и променят пикселите на активния слой, като и го смесват по зададен начин на смесване (Blend Mode) с цвета на пикселите от активния слой или с цвета, получен от смесването на всички видими слоеве (ако е включена опция All Layers).

Градиент (Gradient Tool)

Създава плавно преливане между два или повече цвята, съчетано, ако е необходимо, и с плавно изменение на непрозрачността на нанасяните цветове.

Преливането на цветовете може да да следва различни линии:

права линия (Liner Gradient);

радиуса на окръжност (Radial Gradient);

ъгъла на обикаляне около център (Angular Gradient);

симетрично в две срещуположни посоки (Reflected Gradient);

в четири посоки (Diamond Gradient).

Тези видове градиенти се избират с щракване върху съответния бутон върху лентата за избор.

Какви цветове и степен на непрозрачност на пикселите се редуват при всеки от тези градиенти се задава с диалога редактор на градиенти (Gradient Editor), който се появява при щракване върху фигурката на избрания в момента градиент върху лентата за избор. При щракване върху бутона стрелка в дясната страна на тази фигурка се отваря падащ списък, за избиране измежду запазените вече градиенти:

Прозорецът редактор на градиенти съдържа:

списък на запазените градиенти (Presets), бутони за зареждане (Load), запазване (Save) и създаване на нов градиент (New), поле за попълване на име (Name), избор на тип (Gradient Type) и плавност (Smoothness) на градиента и интерфейсни елементи за настройване на цветовете.

Редактирането на градиент се състои в поставяне чрез щракване на мишката или премахване с клавиш Delete на манипулатори за непрозрачност над лентата, изобразяваща градиента, и на манипулатори за цветове – под същата. Щракването върху някой от тези манипулатори, предизвиква неговото избиране за настройване и показване на параметрите: непрозрачност (Opacity), цвят (Color) и местоположение (Location).

Кофа с боя (Paint Bucket Tool)

Служи за запълване на селектираната част от активния слой с определен цвят или с шарка (Pattern). След избиране на инструмента, от падащия списък върху лентата за избор се избира дали ще се използва за запъване с цвят (Foreground) или за запълване със шарка (Pattern).

Инструментът действа така: При щракване с мишката, във всички посоки от точката на щракване, се разпространява промяна на цвета на пикселите, ако цветовете им се различават от цвета в точката на щракването с не повече от зададения толеранс. Параметърът толеранс (Tolerance) и опциите Contiguous и All Layers имат същото значение, както параметрите със същите имена при инструмента за селектиране магическа пръчка.

Четка (Brush Tool)

Бутонът Brush Tool за активиране на инструмента четка се намира в една група от няколко инструмента:

Четката е инструмент, който при влачене с мишката върху изображението оставя линия с меки, преливащи контури, подобно на четка за рисуване с боя върху платно.

Инструментът четка има настройка "изтичане" (Flow), която съответства на напоеността на истинска четката с боя. Flow: 100% означава, че четката е напълно напоена с боя и оставя отчетливи, плътни следи. При по-малки стойности следите от четката са по-слаби, като от по-суха четка.

Настройката пулверизатор (Airbrush Capability) ако е включена води до това, че следата оставяна от четката става по-плътна при по-продължително задържане натиснат бутон на мишката или по-бавно движение на курсора, сякаш се пръска по-продължително на едно и също място с пулверизатор. Ако опцията пулверизатор е изключена следата от четката не зависи от времето на натискане или скоростта на движение.

Молив (Pencil Tool)

Линиите, които оставя молива са с резки контури, наподобяващи линии от молив върху хартия. Инструментът молив няма настройки за изтичане и ефект пулверизатор.

Инструментите четка и молив оставят следа, която се образува от многократно наслагване на едно и също петно (връхче), с различна форма, по направление на линията, която се очертава при влачене с мишката. Поради този общ за двата инструмента принцип на работа, голяма част от настройките се срещат и при двата инструмента.

Настройки на инструментите четка и молив

Инструментите четка и молив се настройват от панел Brush Settings. Той се отваря/затваря от менюто Window – Brush Settings; с клавиш F5 или от бутона Toggle the Brushes Panel върху лентата за избор, когато е избран инструмент четка или молив (този бутон е наличен само в някои версии).

Настройките на инструменти четка и молив касаят формата, големината, посоката, разстоянието и др. свойства на поредицата от петна, които образуват следата, оставяна от инструмента. Тези настройки образуват няколко групи:

Brush Tip Shape – група за настройване формата на връхчето;

Shape Dynamics – изменения във формата на петната;

Scattering – разхвърленост на петната;

Texture – придаване на релефност на оставяната от инструмента следа;

Dual Brush – комбиниране на две четки;

Color Dynamics – изменения в цвета на петната;

Other Dynamics – изменения в свойствата непрозрачност и изтичане.

За тези групи настройки върху панел Brush Settings има страници за задаване стойности на редица параметри към всяка група. Страницата с параметри се показва при щракване върху името на групата. Отметката пред името на групата означава дали се прилагат настройките от групата, когато четката се използва.

Няколко настройки служат за включване/изключване на някои ефекти:

Noise – шум. Когато е включена се създават малки случайни колебания в цвета на пикселите, през които минава четката.

Wet Edges – мокри краища. Когато е включена периферията на следата на четката е по-плътна, от вътрешността и, сякаш се рисува с разредена боя и се оставя следата от четката да изсъхне.

Smoothing – изглаждане. Когато е включена пътят на четката се прави по-гладък, без малките изкривявания предизвикани от трепванията на ръката.

Protect Texture – предпазване на релефа. Ако настройката е включена четката не променя светлосенките придаващи релефност на изображението.

Направени настройки на четки, могат да се запазят за следваща употреба като пресети за четки. Запазените пресети се показват в панел Brushes.

Премахване на запазен от потребителя пресет за четка става със задържане натиснат клавиш Alt и щракване върху пресета в панел Brushes.

Инструмент за смяна на цвят (Color Replacement Tool)

Заменя цвета на пикселите през които преминава със зададен цвят без да засяга светлосенките. С този инструмент може да се променят цветовете на предметите като се запазва фотореалистичния им изглед.

Гума (Eraser Tool)

Гумата е инструмент за изтриване на изображението. Когато се използва върху слой, който не е фон, прави пикселите прозрачни, а ако се използва върху слоя фон Bachground, запълва пикселите със зададения цвят на задния фон.

Гума за изтриване на фона (Background Eraser Tool)

Това е инструмент, който изтрива до прозрачност фона около даден предмет. Ако се използва върху слоя за фон Background, този слой автоматично се превръща в обикновен слой. Изтриват се пикселите, които имат сравнително близък цвят. С кой цвят се сравнява за де се определи дали да се изтрива се определя от бутоните върху лентата за настройки.

Вълшебна гума (Magic Eraser Tool)

Вълшебната гума е инструмент за изтриване на части от изображението само с едно щракване на мишката. Изтриват се всички пиксели с цветове близки до цвета на точката на щракване. Изтрива до прозрачност, така че при използване върху слой фон, този слой автоматично се превръща в обикновен слой.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2617 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload