Векторно чертане във Фотошоп

Страницата е създадена на:16 септември 2020 и редактирана на:21 октомври 2021

Съдържание

Пътечки Векторни фигури Инструменти за чертане Инструмент Писалка (Pen Tool) Свободна писалка (Free Pen Tool) За добавяне на възлови точки (Add Anchore Point Tool) За изтриване на възлови точки (Delete Anchore Point Tool) За редактиране на възловите точки (Convert Point Tool) За селектиране на цели пътечки (Path Selection Tool) За селектиране на възлови точки (Direct Selection Tool) Съчетано използване на Pen Tool с други инструментите за чертане Други инструменти за чертане Правоъгълник (Rectangle Tool) Заоблен правоъгълник (Rounded Rectangle Tool) Елипса (Elipse Tool) Правилен многоъгълник (Poligon Tool) Линия (Line Tool) Потребителски фигури (Custome Shape Tool) Панел Пътечки (Paths)

Чертане във Фотошоп ще наричаме създаването на пътечки (Paths), което се осъществява със специални инструменти за чертане.

Пътечки

Пътечките са абстрактни, "математически" линии, които се изобразяват от Фотошоп на екрана, но реално не съдържат никакви пиксели и не се отпечатват. Пътечките представляват криви на Безие (Bezier curve) - френски математик, който е разработил математическият им апарат. Това са гладки или начупени криви, които минават през определени възлови точки (котвени точки - Anchore Points).

Посоката на пътечката при преминаване през дадена възлова точка се задава чрез положението на други две направляващи точки. Линиите, които съединяват направляващите точки с възловите точки, от които произлизат, се наричат направляващи линии. Пътечките се огъват така, че направляващите линии да им бъдат допирателни.

На фигурата е изобразена пътечка, минаваща през възловите точки 1,2 и 3. Показани са и направляващите точки A, B, С, D, E и F. Направляващите линии са отсечките 1A, 1B, 2C, 2D, 3E и 3F.

Когато направляващите точки съвпадат с възловата си точка, или не лежат на една права с възловата точка, възловата точка се нарича ъглова точка. В ъглова точка пътечката образува ъгъл. Когато направляващите точки са на известно разстояние от възловата точка, разположени на една права от двете ѝ страни, пътечката се огъва плавно през тази възлова точка и тогава възловата точка ще наричаме плавна точка.

На горната фигура точки 1 и 4 са ъглови, точки 2, 5 са плавни, а в точка 3 двете направляващи линии имат различни направления.

Пътечките могат да бъдат отворени или затворени.

Всяка пътечка огражда част от изображението, която се счита за вътрешна част на пътечката. При незатворени пътечки, контурът на вътрешната част се допълва с права отсечка, съединяваща първата с последната точка.

Пътечките се използват: за векторни маски за скриване на определени части от слоевете; превръщат се в селекции; по техните контури може да се рисува с инструменти за рисуване, а във вътрешната им част може да се прилага запълване.

Наличните в даден файл пътечки се показват в панела Paths.

Информацията за няколко пътечки във Фотошоп може да се съхранява заедно, под едно и също име, и всъщност с термина пътечка (Path) се нарича група от няколко пътечки, означени с общо име. Отделните, несвързани пътечки в такава група се наричат подпътечки (Subpaths).

Векторни фигури

За разлика от пътечките, които пряко не влияят на пиксели от изображението, векторните фигури представляват слоеве, които имат свойства като: цвят, непрозрачност, стилове и др. Те се смесват с останалите слоеве и се виждат върху създаваното изображение. Всяка векторна фигура притежава пътечка, която задава формата на векторната фигура и се вижда в панела Paths.

Слой, който съдържа векторна фигура може да се превърне в растерен с командата от менюто: Layer - Rasterize, като може да се извърши растеризиране на цяло векторно изображение (Shape), само на вътрешността му (Fill Content), само на контура (Vector Mask), на целия слой (Layer) или на всички слоеве (All Layers).

При избиране на инструмент за работа с растерни изображения (например: градиент, четка, молив и др.) с цел да се приложи върху слои, съдържащ векторно изображение, курсорът на мишката се превръща в забранителен знак, защото използването на инструмента в този случай е невъзможно. Ако въпреки това бъде направен опит за използване на инструмента, се появява предупредително съобщение с въпрос, дали да се превърне векторното изображение в растерно. Ако се отговори с ОК последното се извършва, ако се натисне бутона Cancel - не се променя нищо.

Инструменти за чертане

Това са инструментите с които се създават и променят пътечки.

Инструмент Писалка (Pen Tool)

Служи за създаване на векторни фигури или пътечки, чрез задаване на техните възлови и направляващи точки.

След избиране на инструмента, върху лентата за избор, от падащия списък се избира: Shape или Path, за да се определи дали ще се чертае фигура в нов слой или само пътечка.

Преди започване чертането на нова пътечка до курсора на мишката има звездичка, която изчезва след като нанесем поне една възлова точка.

Всяко щракване с мишката поставя поредна възлова точка. Само щракване, без влачене, поставя ъглова точка, а щракване, придружено с влачене поставя плавна точка с две противоположно разположени направляващи точки.

Задържането натиснат клавиш Shift поставя нови точки, така че ъглите към новите части от пътечката да са кратни на 450.

Пътечка се затваря като се щракне върху началната й възлова точка, когато до курсора има малко кръгче, показващо готовността за затваряне. След затваряне, чертането на пътечката завършва и с писалката може да започне чертане на нова пътечка (подпътечка).

За да се завърши отворена пътечка, се щраква върху бутона Pen tool върху лентата за избор или се натиска и задържа Ctrl и се щраква някъде настрани от пътечката.

Свободна писалка (Free Pen Tool)

С тази писалка се чертае със постоянно натиснат ляв бутон на мишката и свободно движение на курсора. При това Фотошоп автоматично поставя необходимите възлови и направляващи точки, за да се получи пътечка с описваната от курсора форма. Чертането завършва след отпускане бутона на мишката. Чертаната пътечка може да се затвори като се задържи клавиша Ctrl в момента на отпускане бутона на мишката.

За добавяне на възлови точки (Add Anchore Point Tool)

След избор на този инструмент при щракване върху определено място от пътечка, на това място се добавя нова възлова точка.

За изтриване на възлови точки (Delete Anchore Point Tool)

Щракването върху възлова точка с този инструмент изтрива възловата точка.

За редактиране на възловите точки (Convert Point Tool)

С този инструмент се променя вида на възловите точки точки - от ъглови в плавни и обратно. Ъглова точка се превръща в плавна с влачене на мишката от възловата точка настрани - създават се две симетрични направляващи точки и линии, които допълнително може да се преместят. Превръщането на плавна точка в ъглова става с еднократно щракване върху нея. С натискане и задържане на клавиша Alt този инструмент може да се активира временно докато се чертае с писалката.

За селектиране на цели пътечки (Path Selection Tool)

Щракването с този инструмент върху подпътечка, селектира подпътечката, след което селектираната подпътечка може да се влачи с мишката и да се премества.

Може да се създаде копие на селектирана с този инструмент подпътечка - Натиска се и се задържа клавиша Alt, а селектираната подпътечка се влачи с мишката настрани. В момента на отпускане на бутона на мишката се създава копие на подпътечката, което остава селектирано.

Повече от една подпътечки се селектират чрез задържане на клавиша Shift и щракване с мишката. Повторно щракване върху селектирана подпътечка при натиснат Shift, премахва тази подпътечка от селекцията.

Няколко селектирани подпътечки може да се подравняват или разпределят на равни разстояния с инструментите за подравняване от лентата за избор.

Align top edges подравняване на горните краища, Align vertical centers - подравняване по вертикала на центровете, Align bottom edges - подравняване на долните краища, Align left edges - подравняване на левите краища, Align horizontal centers - подравняване по хоризонтала на центровете, Align right edges - подравняване на десните краища. Или, също така, да се разпределят на равни разстояния с инструментите: Distribute top edges - разпределяне на горните краища, Distribute vertical centers - разпределяне на центровете по вертикала, Distribute bottom edges разпределяне на долните краища, Distribute left edges - разпределяне на левите краища, Distribute horizontal centers - разпределяне на центровете по хоризонтала, Distribute right edges - разпределяне на десните краища.

Няколко селектирани подпътечки може да се обединят в една чрез натискане на бутона Combine от лентата за избор. След комбиниране тези подпътечки се превръщат в една пътечка с нови котвени и направляващи точки, ето защо обратното разделяне и възстановяване на отделни подпътечки е невъзможно.

За селектиране на възлови точки (Direct Selection Tool)

При щракване с този инструмент върху възлова точка, същата се селектира, показват се нейните направляващи точки и с влачене с мишката може да се променя положението на възловата точка и нейните направляващи точки.

Клавишът Ctrl алтернативно сменя двата инструмента: за селектиране на цяла пътечка и на възлови точки.

Докато се работи с писалката или с инструмента за селектиране на цели пътечки инструментът за селектиране на възлови точки се активира временно с натискане и задържане на клавиша Ctrl. Когато пък се работи с инструмента за селектиране на възлови точки инструментът за селектиране на цели пътечки се активира временно също с натискане и задържане на клавиша Ctrl.

Съчетано използване на Pen Tool с други инструментите за чертане

Инструментът писалка има опция Auto Add/Delete, която позволява с него да се добавят и премахват възлови точки без да се превключва на инструментите Add Anchor Point Tool и Delete Anchor Point Tool.

Връщането на курсора на мишката върху линия от начертаната вече част на пътечката превръща писалката в инструмент за добавяне на възлова точка и щракването върху линията поставя нова възлова точка.

Връщането на курсора на мишката върху нанесена вече възлова точка превръща писалката в инструмент за изтриване на възлова точка и щракването изтрива възловата точка.

Натискането на клавиш Ctrl временно превръща писалката в Direct Selection Tool и това позволява с влачене да се разместват създадените вече възлови точки и линии.

Натискането на клавиш Alt временно превръща писалката в Convert Point Tool и това позволява с влачене да преместват направляващите точки и така да се променят посоките на допирателните.

Други инструменти за чертане

Правоъгълник (Rectangle Tool)

Правоъгълник (Rectangle Tool) е инструмент за чертане на пътечка или векторна фигура с форма на правоъгълник. При задържане натиснат клавиш Shift се очертава квадрът. При задържане натиснат клавиш Alt чертането започва от центъра към ъгъла.

Заоблен правоъгълник (Rounded Rectangle Tool)

Заоблен правоъгълник (Rounded Rectangle Tool) – чертае правоъгълник със заоблени върхове. Радиусът на заобляне (Radius) на върховете се задава върху лентата за избор. При задържане натиснат клавиш Shift се очертава квадрат. При задържане натиснат клавиш Alt чертането започва от центъра към ъгъла.

Елипса (Elipse Tool)

Елипса (Elipse Tool) – чертае елипса. При задържане натиснат клавиш Shift се очертава окръжност. При задържане натиснат клавиш Alt чертането започва от центъра към периферията.

Правилен многоъгълник (Poligon Tool)

Правилен многоъгълник (Poligon Tool) – чертае правилен многоъгълник от центъра навън. Броят на страните на многоъгълника (Sides) се задава върху лентата за избор. Многоъгълникът се оформя и ориентира с влачене на мишката от центъра към един от върховете му.

Линия (Line Tool)

Линия (Line Tool) – чертае права линия със зададена от лентата за избор дебелина (Weight) в пиксели.

Потребителски фигури (Custome Shape Tool)

Потребителски фигури (Custome Shape Tool) е инструмент за създаване на пътечки и фигури, които са съхранени в панела с потребителски фигури.

Всяка създадена от потребителя фигура може да бъде запазена и използвана по-късно като потребителска фигура. За целта създадената фигура трябва да се селектира и да се избере от главното меню Edit – Define Custom Shape... Вижте Набори от настройки (Presets).

Панел Пътечки (Paths)

В този панел се виждат пътечките от дадено изображение. Това са пътечките на векторни фигури или отделно начертани с инструменти за чертане пътечки. Новосъздадените пътечки се съхраняват заедно като подпътечки под името Work Path. Чрез панела Paths се извършват редица действия с пътечки и подпътечки.

Рисуване чрез пътечка. Избира се слой, в който ще се рисува. С инструмент за селектиране на пътечка или отделни точки се селектира пътечка. От менюто на панела Paths или от контекстното меню върху името на пътечката в същия панел се избира командата Stroke Subpath. Избира се инструмент за рисуване и се щраква OK бутона.

Същото може да се постигне и по друг начин: Избира се слой и инструмент за рисуване, задават се цвят и други характеристики на инструмента за рисуване, а после с мишката в панела Path се влачи необходимата пътечка върху бутона Stroke Path With Brush в долния край на панела.

Да отбележим, че инструментът за рисуване се прилага върху избрания слой, там се променят пикселите, така че да настъпи видима промяна в редактираното изображение. Самата пътечка с нищо не се променя, тя остава абстрактен, математически обект, който може да се използва отново и отново по своето предназначение.

Запълване на област. Избира се слой, в който ще се осъществи запълване. Селектира се пътечка, вътрешността на която определя мястото и формата на областта. От менюто на панела Path или от контекстното меню на пътечката в същия панел се избира командата Fill Subpath. От диалога се избират параметрите на запълване и се щраква OK бутона.

Същия резултат се получава и по друг начин: избира се слой и в панела Paths се влачи с мишката желаната пътечка върху бутона Fill Path With Foreground Color в долния край на панела.

Деселектиране на пътечка. Ако току що е извършено рисуване или запълване по пътечка самата пътечка остава селектирана и видима на екрана. Това пречи да се види добре резултатът от рисуването. Ето защо е необходимо пътечката да се деселектира за да се скрие. Деселектиране на пътечка става по два начина: с бутона Dismiss target path от лентата за избор, или като се щракне с мишката в панел Path, отдолу, под реда с последната пътечка от този панел.

Селектиране с пътечка. Селектира се пътечка и се избира командата Make Selection от менюто на панела Paths, от контекстното меню на пътечката или от бутона отдолу в същия панел. Избора от менюто на панела отваря диалог, с който се избира измежду повече възможности, като добавяне (Add to Selection) или изваждане (Substract From Selection) от съществуваща селекция и др. Създава се селекция с формата на пътечката.

Бутонът за създаване на селекция от пътечка може да се използва и като се влачи върху него пътечката, която трябва да се превърне в селекция.

Запазване на пътечка. Всяка пътечка от панела Paths може да бъде запазена като нова пътечка със зададено име. Избира се от менюто на панела командата Save Path. Задава се име на пътечката и се щраква OK бутона. Когато се запазва пътечката Work Path може да се приложи и друг начин: щраква се двойно върху името на пътечката в панела, задава се ново име и се щрака OK бутона.

Изтриване на пътечка. Избира се пътечката от списъка пътечки в панела Paths и се изпълнява командата Delete Path. Командата може да се предизвиква: от менюто на панела, от контекстното меню или от бутончето с икона на кошче в долната част на панела.

Създаване на пътечка от селекция. След като е направена селекция в панела Paths се избира командата Make Work Path от менюто на панела или от бутончето в долната му част.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 645 днес 0
Направено с MyCMS.