Текстове в изображенията, редактирани с Фотошоп

Страницата е създадена на:16 септември 2020 и редактирана на:30 ноември 2021

Съдържание

Инструмент Type Настройки на инструмент Type Начини за разполагане на текст върху изображение Спрямо точка В правоъгълна рамка Във вътрешността на криволинейна рамка По направление на крива линия Изкривен текст Панели Character и Paragraph Меню Type Меню Edit Възможности на текстовите слоеве Конвертиране на текст в други формати Настройки на Фотошоп, отнасящи се за текст

Очертанията на буквите на повечето шрифтове се представят със средства за векторна графика. В режимите, в които Фотошоп позволява слоеве, въвеждането на нов текст създава отделен векторен слой. В режимите, в които няма слоеве (Multichannel, Bitmap или Indexed Color Mode) текстът се въвежда като растерно изображение върху пикселите на основното изображение.

Инструмент Type

Писането на текст в редактираните с Фотошоп изображения се извършва с инструмента Type, който има четири разновидности:

Horizontal Type Tool - хоризонтален текст,
Vertical Type Tool - вертикален текст,
Horizontal Type Mask Tool - хоризонтално писане с маска и
Vertical Type Mask Tool - вертикално писане с маска.

С първите два от тези инструменти се създават и редактират векторни слоеве с текст, затова ще ги наричаме векторни инструменти за писане, а с вторите два инструмента по време на писане на текста се създава маска, която при приключване на въвеждането се превръща в селекция. Тези инструменти ще наричаме маскови инструменти.

Настройки на инструмент Type

След избор на кой да е от инструментите за писане, върху лентата за настройки се показват елементи за задаване: ориентация на текста (text orientation) ; името на шрифта (font family); стил на шрифта (font style); големината на буквите (font size) ; начина на изобразяване на контурите на буквите (anti-aliasing method: None - без оформяне на контурите, Sharp - остро очертаване, Crisp - отчетливо, Strong - силно, Smooth - меко); подравняването на текста ; цвета на буквите; възможно изкривяване ; бутон за отваряне на панел Character ; бутон за отказ и бутон за приключване на въвеждането на текст .

Шрифтовете с буква "О" до имената си са от типа Open Type. Информацията за очертанията на буквите на такива шрифтове се съхранява в един файл, който може да се използва и в двете операционни системи Windows и Mac. Тези шрифтове се предпочитат за печатни издания.

Шрифтовете с букви "TT" до имената си са от тип True Type – исторически малко по-стар тип шрифтове, който също се използва и в Windows, и в Mac. (Вижте: OpenType и TrueType.)

Когато предоставяните от операционната система шрифтове нямат стилови разновидности, като Bold или Italic, то такива стилове могат да им се придадат от Фотошоп, които стилове се наричат Faux Bold и Faux Italic. Същите се задават с щракване на съответните бутони в панел Character.

Начини за разполагане на текст върху изображение

Има възможности за следните начини за разполагане на текста: спрямо зададена точка, в правоъгълна рамка, в криволинейна рамка и по направлението на крива линия и изкривен по различни начини текст. Кой от тези начини ще се осъществи се определя от действието след избор на инструмента за писане. По крива линия се разполага само текст, въведен с векторните инструменти за писане.

Спрямо точка

Ако се щракне еднократно с мишката в дадена точка, текстът се разполага спрямо тази точка в зависимост от посочения в лентата за избор начин на подравняване: наляво, централно или надясно. При подравняване наляво, посочената точка е лява точка на текста, при централно подравняване - централна, а при подравняване надясно - дясна.

Текстът се въвежда от клавиатурата или се поставя с Copy-Paste от друга програма за редактиране на текст. За започване на нов ред се натиска клавиш Enter.

Въвеждането на текста се завършва по един от следните начини: натиска се клавиш Ctrl+Enter; натиска се клавиша Enter от цифровата клавиатура; щраква се бутона Commit any current edits върху лентата за избор; избиране на друг инструмент на Фотошоп.

Ако е необходимо да се откаже и прекрати въвеждането на текст се натиска клавиш Esc или се щраква бутона Cancel any current edits от лентата за избор.

Ако се наложи, въведеният в отделен векторен слой текст може да бъде редактиран и променян. За целта, слоят с текста се прави активен, избира се съответния инструмент за писане и се щраква с мишката върху мястото в текста, където ще се прави промяна.

В правоъгълна рамка

Ако след избора на инструмент за писане с влачене на мишката по диагонал се очертае правоъгълник, този правоъгълник се превръща в рамка, в която се разполага въвеждания след това текст.

Точни размери на тази рамка може да се зададат ако се натисне и задържи натиснат клавиш Alt когато се щраква в точката, в която трябва да се намира горния ляв ъгъл на рамката. Отваря се диалог, в който се задават точни размери.

Във вътрешността на криволинейна рамка

Разполагането на текст в криволинейна рамка е възможно ако преди това е създадена затворена пътечка задаваща формата на рамката. Тази пътечка трябва да е селектирана и да се щракне с инструмент за писане на текст във вътрешността на рамката. От пътечката се създава ново копие, което се запазва в слоя на текста. Тази придадена към текстовия слой пътечка се визуализира при селектиране на слоя с текста и активен векторен инструмент. Нейната форма може да се променя с инструментите за редактиране на пътечки, но освен за задаване на рамка, в която да се ограничава текста, тази пътечка не може да се използва за друго като например, да се очертае с команда Stroke или да се запълни с команда Fill. Ако са необходими подобни действия, то може да се направи копие в нова пътечка и да се извържат тези действия чрез създаденото копие.

По направление на крива линия

Необходимо е да има предварително създадена отворена пътечка задаваща формата на крива. Тази пътечка трябва да е селектирана и да се щракне с инструмент за писане на текст върху пътечката. От пътечката се създава ново копие, което се запазва в слоя на текста, както при текст поставен в криволинейна рамка. Промяната на кривата става с инструментите за редактиране на пътечки.

Изкривен текст

След избор на векторен инструмент за писане, ако се щракне бутона Create warped text (изкривен текст) от лентата за настройки, се отваря диалог, от който се избират различни възможности за изкривяване на текста. Избира се: вида на линията (Style) на изкривяване, дали изкривяването на текста да става хоризонтално (Horizontal) или вертикално (Vertical), с какъв радиуса на кривина (Bend) и степента на допълнително хоризонтално (Horizontal Distortion) или вертикално изкривяване (Vertical Distortion).

Панели Character и Paragraph

Допълнителни възможности за форматиране на текста дават панелите Character и Paragraph.

Щракване с левия бутон на мишката върху слой с текст при задържан натиснат клавиш Ctrl създава селекция с формата на буквите от текста.

Щракване с левия бутон на мишката върху слой с текст при задържан натиснат клавиш Alt увеличава размерите на изображението, така, че целия текст да запълва екрана.

Меню Type

Някои действия върху векторни слоеве с текст се извършват с командите от меню Type:

Type - Create Work Path - създаване на временна пътечка с формата на буквите от текста.

Type - Convert to Shape - създаване на векторна фигура от текста.

Type - Orientation - Horizontal или Vertical - променя ориентацията на текста, съответно на хоризонтална или вертикална.

Type - Anti-Alais - None, Sharp, Crisp, Strong и Smooth задават съответен начин за оформяне контура на буквите (без оформяне, остър, отчетлив, силен или мек).

Type - Warp Text... - отваря диалог, с който се задават настройки за изкривяване на текста.

Type - Update All Text Layers – опреснява слоевете с текст, ако е необходимо. Повечето време тази команда е неактивна, което означава, че не се налага да се извършва опресняване.

Type - Manage Missing Fonts... – отваря инструмента с който се прави заменя на шрифта от изображението с друг, наличен в компютъра шрифт в случай, че изображението е създадено на друг компютър и в него е използван шрифт, какъвто на настоящия компютър няма.

Меню Edit

Команди за работа с текст има и в меню Edit: Edit - Check Spelling е команда за проверка на правописа. Езикът, на който се извършва проверката, се избира от панела Character - в него има падащ списък с езиците, които Фотошоп може да проверява. След избор на командата Edit - Check Spelling ако Фотошоп открие дума, каквато няма в речника на избрания език, се показва диалог, с който може да се поправи намерената дума или да се продължи проверката. Edit - Find and Replace Text... е команда, с която може да се намира или замества текст.

Инструментите Horizontal Type Mask Tool и Vertical Type Mask Tool не създават слой, а маска (селекция). След избор на някой от тези инструменти и щракване с мишката в началната точка, от която да започне разполагането на текста, изображението се оцветява, както при работа с временна маска. Изписваните букви се показват като бели участъци в маската. Маска с изображението на текста се превръща в селекция с формата на написаните букви, веднага щом се избере друг инструмент. По-нататък тази селекция може да се използва както всяка друга селекция.

По време на въвеждане или редактиране, текстът може да се трансформира - да се увеличава, намалява, накланя и върти. За да се направи това се натиска и задържа клавиша Ctrl. Около въведения текст се показва рамка с 9 точки за трансформиране. Влаченето с мишката на тези точки предизвиква изброените промени. Отпускането на клавиш Ctrl скрива рамката за трансформиране и може да се продължи с редактиране на текста.

Възможности на текстовите слоеве

Конвертиране на текст в други формати

Растерните инструментите на Фотошоп не действат върху векторни текстови слоеве. За да бъдат използвани такива инструменти е необходимо векторните текстови слоеве да се растеризират с команда от менюто Layer - Rasterize. Може да се растеризира само текста с Layer - Rasterize - Type или целия слой с Layer - Rasterize - Layer.

Настройки на Фотошоп, отнасящи се за текст

Настройките отнасящи се до въвеждането на текст във Фотошоп се задават с диалога, който се отваря от менюто: Edit - Preferences - Type. Те са следните: Use Smart Quoters - определя дали да се поставят различни отварящи и затварящи кавички; Show Asian Text Options - показване на опции за азиатски езици; Enable Missing Gliph Protection - включване на защита против липсващи знаци; Show Font Names in English - показване имената на шрифтовете на английски, Font Preview Size - размер на шрифта при предварителен преглед (малък - Small, среден - Medium, голям - Large, много голям - Extra Large, огромен - Huge).

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 3026 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload