Интерфейс на Archicad

Страницата е създадена на:18 октомври 2020 и редактирана на: 2 октомври 2022

Съдържание

Карта на раздела Елементи на интерфейса Работна среда (Work Environment) Интерфейсни прозорци Навигация в прозорците Изгледи подложки Главни ленти и палети с инструменти Лента Standard Палет Info Box Палет Toolbox Лента Quick Options Bar Палет Statusbar Палет Navigator Управляване на разположението на инструментите

Карта на раздела

Интерфейс на ArchiCAD - (настоящата страница)

Елементи на интерфейса

Основните части на интрфейса на ArchiCAD са: главното меню, лентите (Toolbars) и палетите (Palettes) с инструменти, и прозорците (Windows), изобразяващи модела на срадата.

Разликата между лентите с инструменти (Toolbars) и палетите (Pallets), може би, се състои в това, че лентите могат по-свободно да се създават и настройват от потребителя с командата от менюто Options - Working Environment - Toolbars..., докато палетите са "фабрично" вградени в софтуера и не подлежат на индивидуализиране.

Показването и скриването на ленти и палети става съответно от меню Window и неговите подменюта: Window - Toolbars и Window - Palettes, чрез поставяне или премахване на отметките на съответните редове в тези менюта.

Щракването на десния бутон на мишката върху бутон от лента с инструменти, показва контекстно меню, с което също може да са визуализират и скриват лентите с инструменти.

Работна среда (Work Environment)

Разположението на командите в менюто, на инструментите в лентите и на палетите, клавишните комбинации, и редица други настройки на интерфейса на Archicad се нарича работна среда (Work Environment). Упревление на работната среда се осъществява през диалога Work Environment, който се отваря с команда: Options - Work Environment - Work Environment.... Същият диалог, показващ различни свои части се отваря с други команди: например, командите от подменю Options - Work Environment и Window - Toolbars - Toolbars...

В лявата страна на диалога Work Environment се намират седем схеми (Schemes) обединяващи различни настройки.

Настройките от всяка от тези схеми може да се запазват под съответни имена и именуваните схеми да се съчетават по различни начини. Едно съчетание от именувани схеми се нарича профил (Profile). Потребителят може да създава нови профили, съчетавайки по нов начин наличните схеми и след това да сменя профилите от подменю Options - Work Environment - Apply Profile. Възстановяването на стандартно разположение на инструментите става с избиране на стандартен профил на работната среда с команда Options - Work Environment - Apply Profile.

Справка за клавишните комбинации в текущата работна среда се получава с команда: Options - Work Environment - Keyboard Shortcuts... и щракване в групата настройки KEYBOARD SHORTCUT PREVIEW на бутона Show Shortcut List in Browser.

Интерфейсни прозорци

Интерфейсните прозорци заемат централната, най-обширна част от главния прозорец на ArchiCAD и съдържат чертежи, изображения, таблици с данни или друга информация за проектираната сграда.

За превключване между отворените прозорци се използва специална лента Tab Bar.

Тази лента се показва с командата от главното меню Window - Show Tab Bar, а се скрива с команда Window - Hide Tab Bar. Върху лентата Tab Bar се виждат имената на отворените прозорци.

В по-старите версии на Archicad в Tab Bar се показваха всички отворени прозорци. В по-новите версии - прозорците, показващи аналогична информация, например, етажните планове, фасадите, сеченията и т.н. се показват в общ за съответния вид информация прозорец.

Отварянето на прозорец става с двойно щракване върху името му в палет Pop-up Navigator, а затварянето - с щракване върху бутона за затваряне, показващ се вдясно от името на прозореца, върху лента Tab Bar.

За отваряне на някои прозорци има клавишни комбинации: етажен план - F2, 3D изглед - F3, сечение - F6, списък на чертожни листове - F7. При отворен план на етаж натискането на клавишна комбинация Ctrl + F2 отваря плана на по-долния етаж, а - Alt + F2 отваря плана на по-горния етаж.

Някои прозорци с неграфична информация за архитектурния проект се отварят от подменю File - Info.

Гледните точки, намиращи се в Project Map се добавят или премахват във View Map и Layout Book чрез палет Organizer.

Нови прозорци се създават и показват и със съответни други команди.

Навигация в прозорците

Обичайните за CAD програмите начини за увеличаване, намаляване (zoom) и местене (pan) на изображенията в прозорците с помощта на колелцето на мишката са реализирани и в ArchiCAD. В допълнение двойното щракване с колелцето на мишката предизвиква автоматично нагласяне на увеличението, така че целия архитектурен проект да се вмества в прозореца (Fit in Window).

Върху лента Quick Options Bar, успоредна на долната страна на всеки прозорец са разположени интерфейсни елементи за управляване на показваното в прозореца съдържание. Ако лентата не се вижда трябва да се покаже с команда Window - Show Quick Options Bar.

В двуизмерни изгледи:

В триизмерни изгледи:

Върху тази лента има: бутони за връщане към предишна степен на увеличение и обратно , бутон за увеличаване на изображението , за изобразяване на целия проект, и за избиране на увеличение в проценти, както и за задаване на ъгъл на завъртане на изображението.

След щракване на бутона за увеличаване следва да се щракне в две точки - срещуположни ъгли на правоъгълник, който след второто щракване се увеличава върху целия прозорец.

В триизмерните гледни точки се показва и инструмент Orbit , а в триизмерните прозорци с перспектива - още и инструмента Explore .

Триизмерно въртене (Orbit) се активира с щракване на бутона или еднократно натискане на клавиш P (на латиница!).

Изгледи подложки

Във всеки активен прозорец може да се изобрази друг изглед подложка (Trace Reference) с цел съпоставяне. За да се добави даден изглед в ролята на подложка към активния изглед, с десен клик върху името на този изглед в панел Navigator се избира команда Show as Trace Reference. Други начини за задаване на подложка са: с избиране на подложка от подменю View - Trace Options - Trace Reference; с десен клик върху името на изглед в Tab Bar и избиране на команда Show as Trace Reference.

Подложката се скрива от текущия прозорец с щракване на бутона Trace от стандартната лента.

Главни ленти и палети с инструменти

Инструментите, които се използват най-често са разположени върху няколко ленти и палети, които се показват в стандартния профил на работната среда. Това са: лента Standard и палети: Toolbox, Info Box и Statusbar. Изпълняването на командата Window - Palets - Show Main Palletes Only оставя да се показват само тези палети плюс още два: Navigator и Quick Options Bar.

Лента Standard

Съдържа бутони за изпълняване на най-често използваните команди команди и настройки. В стандартната работна среда е разположена хоризонтално, под главното меню.

Палет Info Box

Показва информация и съдържа инструменти за настройване на селектирания архитектурен елемент от проекта или на текущия инструмент, когато няма селектирани елементи. Ако е избрана стена или инструмент за създаване на стена, информационния палет изглежда така:

Въртенето на колелцето на мишката, когато курсорът се намира върху палет Info Box, премества наляво - надясно елементите, за да се появят и тези, за които няма място в заделения на палета прозорец.

Палет Toolbox

Палет Toolbox e разположен вертикално в лявата страна на прозореца на програмата и е разделен на групи инструменти: Design, Viewprts, Document.

С влачене с мишката на дясната му граница може да се променя неговата ширина. При по-голяма ширина, както е показано на изображението, се виждат както иконите на бутоните на инструментите, така и имената на инструментите. При минимална ширина се виждат само иконите.

Когато за даден инструмент има запазени готови настройки (Favourites), при задържане на курсора на мишката върху бутона, в дясно от него се показва стрелка, щракването върху която отваря списък на запазените готови настройки.

Лента Quick Options Bar

Лентата за бързи настройки Quick Options Bar е успоредна на долната страна на всеки прозорец. В нея са разположени интерфейсни елементи за бързо управляване на показваното в прозореца съдържание.

Палет Statusbar

Палет Statusbar представлява хоризонтална лента, разположена в долната част на прозореца на програмата. Предназначен е за показване на подсказващи съобщения, например:

Палет Navigator

Вижте тук и тук.

Управляване на разположението на инструментите

Местата на лентите и палетите с инструменти може да се променят чрез влачене с мишката. Един пример:

Мястото, което осигурява палет Info Box, когато е закотвен хоризонтално в горната част на прозореца на програмата, както е по подразбиране, е недостатъчно за визуализиране на всички интерфейсни елементи, които съдържа. За да се достигнат скритите в дясно интерфейсни елементи, може да се поднесе курсора върху този палет и да се върти ролката на мишката. При това интерфейсните елементи се преместват на ляво или на дясно.

Също така може да се издърпа надолу с мишката долната му граница. Тогава се появява първо плъзгач който може да се влачи наляво и надясно с мишката за да се визуализират скритите елементи; а ако се увеличи повече - се показва втори ред визуални елементи.

Ако това разширяване се окаже неудобно, този палет може да се издърпа за линията за преместване, в лявата му страна, и да се превърне в свободен палет или да се закотви вляво или вдясно.


Когато палет Info Box не e закотвен хоризонтално, съдържанието му може да се превърта във вертикална посока с помощтта на колелцето на мишката или на вертикалния плъзгач.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2454 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload