Основни концепции в Archicad

Страницата е създадена на:22 октомври 2020 и редактирана на:10 октомври 2021

С ArchiCAD се създават цифрови модели на сградите и обкръжаващата ги среда - виртуални сгради.

Сградата се състои от елементи на сградата, които се създават със съответни инструменти: стени (Wall), врати (Door), прозорци (Window), колони (Column), греди (Beam), плочи (Slab), стълбища (Sair), парапети (Railing), покриви (Roof), черупки (Shell), капандури (Skylight), окачени фасади (Curtain Wall), обемни форми (Morph) обекти (Object) зони (Zone) и повърхности (Mesh).

Сходни по геометрия елементи се създават и редактират с едни и същи инструменти. Например, с инструмента за плоча, може да се създаде, както етажна плоча, така и плосък покрив, настилка на терен и др. Архитектурната функция на всеки елемент се посочва чрез негов параметър за класификация. (Група параметри CLASSIFICATION AND PROPERTIES, подгрупа CLASSIFICATION, свойство ARCHICAD Classification 24).

След избиране на инструмент и липса на селектирани елементи, се задават настройки, които определят какви ще бъдат свойствата на предстоящия да бъде създаден с избрания инструмент елемент, а след това с последователни кликвания с мишката или въвеждане на координати, разстояния и друга геометрична информация се задават позицията, размерите и формата на елемента.

Съществуващите елементи се променят след селектиране и задаване на други стойности на техните параметри в диалога за настройка или чрез променяне на геометричната форма посредством действия с мишката. За манипулиране с мишката на размерите и посоката на елементите се използват характерни точки (hot spots), които се визуализират след селектиране на елемент. За избиране на различни действия, с дадена точка, след щракване върху нея се показва временно малък палет с бутони (pet palet).

На всеки елемент, с цел да се опишат неговите физически и геометрични свойства, както и начина на изобразяването му в чертежи и изображения, се присвояват атрибути, като: слоеве (Layers), линии (Lines), писалки (Pens), запълвания (Fills), повърхности (Surfaces), строителни материали (Building Materials), композитни структури (Composites), профили (Profiles), категории зони (Zone Categories), стилове (Markup Styles), оперативни профили (Operational Profiles). Атрибути се създават и настройват от предназначени за целта диалогови прозорци, които се отварят с команди от меню Options - Element Attributes.

Атрибути за строителни елементи могат да се пренасят от един проектен файл в друг, което се извършва с диалога Attribute Manager, отварящ се с команда: Options - Element Attributes - Attribute Manager....

При пресичане на елементи като стени със стени, плочи със стени и др., същите автоматично се съединяват, ако са начертани коректно и слоевете, зададени на тези елементи, попадат в един и същи номер на група на пресичане (Intersection Group Number). В някои случай автоматичното съединяване може да бъде изключено с настройка от менюто: View - On-Screen View Options - Clean Wall & Beem Intersections. Редът, в който се наслагват стените в образуващия се между тях ъгъл на пресичане се определя също и от стойността на специфичен за всяка стена параметър от група MODEL Junction Order (ред на съединяване). Първо заемат определеното пространство стените с по-висок ред на съединяване, а след тях тези с по-нисък. (Specific Element Intersections and Junctions)

С цел избягване многократно настройване на инструменти, веднъж направени настройки може да се запазят в директория Любими (Favourites).

За някои елементи на сградата, като: врати, прозорци, капандури и др. обекти има библиотеки с наготово изготвени такива елементи. Тези елементи се приспособяват към дизайна на проектираната сграда чрез промяна на множество настройки.

Нови библиотечни елементи се създават чрез програмиране на език GDL (Geometric Description Language). Командата за създаване на нов обект е: File - Libraries and Objects - New Object... За създаване на нови обекти може да се използва и приставка (Library Part Maker – Graphisoft), която се инсталира допълнително.

От файла, в който се съхранява виртуалният модел на сграда, може да се създават връзки към външни файлове, с цел подпомагане на моделирането и съвместната работа по проектиране на сградата. (Вижте: Външни файлове Xref)

Възможностите, които предлага Archicad могат да се допълват с инсталиране на добавки (add-Ons). (От посочената страница за добавки, след щракване върху хипервръзката за изтегляне на избрана добавка, се отваря страница, от която се избира езика на добавката, и след това се вижда по-подробна информация, за добавката и нейните възможности.)

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 484 днес 1
Направено с MyCMS.