Методи на физиката

Страницата е създадена на:10 октомври 2016 и редактирана на:10 октомври 2016

Методите на физиката са: наблюдение, експеримент (опит), хипотеза и теория.

Наблюдението е изследване, при което се следи поведението на даден обект и се регистрират (записват, документират) особеностите на това поведение. Чрез наблюдение се събира първоначална информация и се установяват факти, на основата на които се правят логични изводи. На практика наблюдението се свежда до провеждане на предварително планирана серия от измервания на величините, описващи състоянието на наблюдавания обект. Наблюдение може да се провежда както върху естествено протичащо явление, непородено от намесата на изследователя, така и върху явление, възпроизведено изкуствено в лаборатория. Когато изследователят се намесва активно в хода на наблюдаваното явление, като му въздества по определен начин и го променя в предвидима посока или дори изцяло го възпроизвежда изкуствено в лабораторни условия, казваме че се провежда експеримент (опит).

За да се считат за правилно проведени наблюденията и опитите трябва да дават повторими резултати, т.е. при повторно провеждане на едно наблюдение или опит със същите средства, да се получават същите резултати, независимо нито от мястото на провеждане (в една или друга лаборатория, на Земята или дори на друга планета) нито от времето (в далечното минало сега или в бъдеще), нито от личността на експериментатора.

На основа на събраната чрез наблюдения информация се прави предположение за причините и механизма на явлението. Научно обоснованото предположение се нарича хипотеза. Всяка хипотеза се подлага на проверка чрез нови опити и наблюдения. Когато новите опити не противоречат на изказаната хипотеза, тя се приема за вярна. Казва се, че такава хипотеза е потвърдена опитно. Една или няколко, логически свързани, потвърдени опитно хипотези наричаме теория. Всяка теория обяснява механизма на определен кръг от явления и може да предскаже, нови ненаблюдавани до този момент явления. Откриването чрез опити на предсказани от дадена теория нови явления изключително засилва убеждението в достоверността на възприетите в нея хипотези и разширява приложимостта на теорията.

Чрез споменатите научни методи физиката разкрива законите, проявяващи се при физичните явления. Физичните закони са правилата, които привидно "съблюдават" при своето поведение физичните обекти. Те се изказват или като словесни твърдения или се представят аналитично чрез математически формули. Познаването на физичните закони позволява да се създават модели на изследваните явления и да се предсказва поведението им в следващи моменти време, ако се познава състоянието им в един начален момент.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 3238 днес 19
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload