Размерни линии в Archicad

Страницата е създадена на:22 октомври 2020 и редактирана на: 7 януари 2022

Съдържание

Ръчно създаване на размерни линии Автоматично създаване на размерни линии Премахване на точки от размерна линия Добавяне на точки към размерна линия Големини на ъгли и радиуси

Документация Dimension Tool Settings | Archicad 25 Help

Ръчно създаване на размерни линии

Извършва се с инструмента Dimension, бутона за активиране на който се намира в част Document на палета за инструменти Toolbox.

След активиране на инструмента, от информационния палет Info Box, се избира видът на размерните линии.

Щраква се с мишката в точките, разстоянието между които ще се покаже. Върху тези точки се изобразяват малки знаци. Ако се щракне върху грешна точка, знакът от тази точка може да се премахне с повторно щракване. За показване на дебелината на стена, вместо да се щрака два пъти от двете страни на стената, можа да се щракне веднъж във вътрешността на стената.

След завършване отбелязването на точките, от които ще бъдат изнесени размери, се щраква двойно настрани. Курсорът на мишката придобива форма на чук, а заедно с него започва да се движи линия онагледяваща възможното положение на размерната линия. За поставяне на размерната линия в определено положение се щраква еднократно с левия бутон на мишката, в това положение.

С движение на мишката, или въвеждане на координати се задава положението на размерната линия. Щраква се на избраното място, или след въвеждане на разстояние се натиска Enter, и построяването на линията завършва.

Автоматично създаване на размерни линии

Извършва се в следния ред:

Селектират се всички стени.

Подава се команда: Document - Annotation - Automatic Dimensioning - Exterior Dimesioning... (ако целта е да се поставят външни, разположени около сградата, размерни линии)

Извършва се настройка на размерните линии в диалога, който се показва, и се затваря диалога.

Щраква се върху стена, успоредно на която да се поставят размерните линии. Курсорът на мишката приема форма на чук.

Щраква се на място извън сградата, където се появяват размерните линии.

Ако след селектирането на стените са подаде команда Document - Annotation - Automatic Dimensioning - Interior Dimesioning... се появява диалог за настройване размерни линии за показване във вътрешността на сградата. След затваряне на диалога за настройка на вътрешни размерни линии се щраква с мишката в няколко точки за да се очертае начупена линия, която пресича всички стени и помещения, чиито размери трябва да се покажат. Завършването на тази линия става с второ щракване в последната й точка. След което курсорът на мишката става с форма на чук. Следващото щракване създава вътрешни размерни линии, минаващи през точката на щракването.

Премахване на точки от размерна линия

С инструмент Arrow, когато няма селектирани други елементи, се щраква със задържан натиснат клавиш Shift върху точка от размерната линия, разстоянието до която искаме вече да не се показва. Ако има повече точки за премахване, щракваме със задържан натиснат Shift и върху тях. Така са селектират само избраните за премахване точки. Премахването на селектираните точки се извършва с натискане на клавиш Delete или клавиш Backspace.

Добавяне на точки към размерна линия

С инструмент Arrow се селектира размерната линия към която ще се добавят точки.

Активира се инструмента Dimension.

При натиснат и задържан клавиш Ctrl се щраква в точката, разстоянието до която се добавя към размерната линия. За да се добавят едновременно две точки от срещуположните линии на стена се щраква във вътрешността на стената.

Големини на ъгли и радиуси

Инструментите за създаване означения за големини на ъгли и радиуси на дъги и окръжности се намират в частта More на палета с инструменти. Големините на ъгли се показват с инструмент Angle Dimension, а на радиуси - с инструмента Radial Dimension.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2320 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload