Връзка на физиката с други науки

Страницата е създадена на:21 октомври 2016 и редактирана на:21 октомври 2016

Както явленията в материалния свят се намират в сложни и многостранни връзки помежду си, така и науките, които изучават тези явления (физика, химия, биология) имат връзка помежду си. Връзките между науките са винаги двустранни: всяка от науките допълва друга наука, като й предоставя своите методи и резултати, а тя самата черпи полезна информация от достиженията на другата наука. Убедително доказателство за съществуването на неразривни връзки между науките е възникването на междинни науки като: математическа физика, физикохимия, биофизика и др..

Физиката има най-тясна връзка с математиката. Математическите понятия и методи се прилагат при всяко изследване във физиката, а откриването на много нови явления във физиката е станало повод за развитие на цели нови клонове в самата математика. Междинна наука между математиката и физиката е математическата физика, която е дял от математиката и изучава прилаганите във физиката математически методи.

Физиката е основа на съвременните инженерни науки и на техниката. Именно познаването на физичните закони е позволило създаването на двигателите, електрическите машини, електронните прибори, лазера и т.н. От друга страна създаването на по-съвършената техника (например: измерителна техника) позволява на физиката да провежда все по-точни и пълни изследвания и да открива нови явления и закономерности.

Създадените на основата на физични принципи измерителни уреди и прибори за наблюдение и анализ (микроскопи, спектрофотометри и др.) широко се използват в химията и биологията. Нещо повече, поради факта, че химичните и биологични явления винаги включват в себе си и физични явления, пълното разбиране и обяснение на явленията в тези науки е невъзможно без привличане на знанията, които физиката разкрива. Междинна дисциплина между физиката и химията е физикохимията - наука, която разглежда химичните процеси чрез широко прилагане на физични понятия и теории. Биофизиката пък изучава биологичните явления с помощта на физични методи. От своя страна и физиката открива в проблемите, които решават тези науки, както поле за приложение на своите достижения, така и за физични изследвания в нови направления.

В селското стопанство производството по същество представлява целенасочено управляване на развитието на живи организми - растения и животни. За постигане на целта на това производство - получаване на максимално количество растителна и животинска продукция, е необходимо познаване на целия комплекс от фактори, оказващи влияние върху развитието на организмите. Голяма част от тези фактори са със физично естество: температура, светлина, влажност и т.н. и селскостопанските специалисти трябва да имат правилна научна представа за физичните закони, на които се подчиняват тези фактори, за да могат правилно да ги използват в своята производствена практика.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 3374 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload