Плотиране / разпечатване в Archicad

Страницата е създадена на: 4 декември 2020 и редактирана на:12 декември 2021

Плотиране или разпечатване на архитектурния проект или негови части се налага в случаи, които може да класифицираме като:

  1. текущо разпечатване по време на проектирането, докато проектът не е още завършен, целящо улесняване на проектирането и
  2. отпечатване на документация, след като проектирането е завършило. В този случай, преди да се пристъпи към разпечатване се използват инструментите за създаване на документи.

За текущо, инцидентно отпечатване на отделни малко на брой листове може да се използва директно команда File - Plot... или File - Print... Първата команда се използва при наличие на плотер, а втората при наличие на принтер. Преди подаване на тези команди се отваря, подлежащия на разпечатване изглед, а ако ще се отпечата само част от него, то се селектира тази част с инструмента Marqee Tool.

Големината и ориентацията на хартията се задават чрез настройките на съответното устройство, които се отварят с бутоните "Plot Setup" или "Page Setup". За по-бърз достъп до настройките за плотер/принтер има и отделни команди в менюто, съответно: File - Plot Setup и File Page Setup. При команда Page Setup се отваря диалог:

От падащият списък Name на този диалог се избира между наличните, принтери. При липса не физически наличен принтер може да се избере драйвер за създаване на файл от тип pdf или xps.

Ако е необходимо да се зададе размер и ориентация на хартията за избраното устройство се щраква бутона "Properties".

За подготовка на окончателна документация за отпечатване се преминава през: настройване на графичното представяне на елементите, създаване на необходимите изгледи, листове за разпечатване и комплекти от документи. След това самото отпечатване може да стане от Archicad с командите за печат, както и с друг софтуер, отварящ запазените от Archicad файлове документи.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2100 днес 1
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload