Език за програмиране Visual Basic

Страницата е създадена на:10 февруари 2021 и редактирана на:11 февруари 2021

Този раздел е в пряка връзка с раздел Visual Studio и Visual Basic. Докато в другия раздел се разглежда практическата страна на създаването на програми на език Visual Basic със средата за разработване Visual Studio, тук разглеждаме самия език за програмиране Visual Basic.

Интернет връзки: Visual Basic(колекция връзки), Visual Basic documentation.

Visual Basic е обектно ориентиран език за програмиране, който позволява бързо създаване на програми, използващи концепцията за програмиране .NET на Microsoft.

Нека да поясним, че .NET е програмна реализация за различни операционни системи на множество от обекти, които могат да се използват чрез различни езици за програмиране, между които е и Visual Basic. За всяка от операционните системи съществува изпълняваща машина (Runtime), която трябва да е налична на компютъра, на който ще се изпълнява, направената за .NET програма. В настоящите записки се срещаме с версия .NET Framework, която е специфична за Window реализация на .NET.

Служебни думи, идентификатори, декларации, оператори

Тези понятия имат еднакъв смисъл в езиците за програмиране и тук няма да ги определяме отново. Вижте Език за програмиране Паскал.

Типове променливи във Visual Basic

Понятията за променливи и типове във Visual Basic не се различава от тези понятия в други езици за програмиране. Описанието на тези понятия от страница Променливи, типове, присвояване на стойности в езика за програмиране Паскал може да използваме и тук.

Изчерпателно описание на всички типове има в документацията, на страница Data Type Summary - Visual Basic | Microsoft Docs.

Обърнете внимание на типовете Boolean, Double, Integer и String, които ще използваме в примерите.

Деклариране на променливи

Dim идентификаторНаПроменлива As идентификаторНаТип

Примери:

Dim ind As integer
Do pName As string

Функции

Функциите са програмирани алгоритми за получаване на определен резултат от обработка на данни. Функциите, получават аргументи - променливи, над които извършват обработка и в резултат на обработката връщат стойност от определен тип.

Един елементарен пример за функция, която пресмята сумата от квадратите на две числа:

  Function SqSum(a As Double, b As Double) As Double
    Dim v As Double = a ^ 2 + b ^ 2
    SqSum = v
  End Function

Декларирането на функцията започва с думата Function и завършва с реда End Function.

След думата Function стои идентификаторът на функцията, в примера - SqSum, а в скобите има списък с идентификатори и типове на параметрите. В примера, имаме два параметъра с идентификатори a и b, и двата от тип Double. Ако не се обявят типове на парметрите се подразбира, че те са от тип class.

Типът на връщания от функция резултат се обявява след списъка от параметри и думата As.

Оператори, които описват алгоритъма на изпълнявания от функцията алгоритъм за преобразуване на данни се поставят на следващите редове преди End Function. В примера в един ред код се обявява нова променлива от тип Double, и идентификатор v. На същия ред на тази променлива се присвоява нова стойност чрез израз за пресмятане на сумата от квадратите на подадените на функцията параметри a и b.

Полученият като стойност на променливата v резултат, за да бъде върнат от функцията като резултат от нейното изпълнение, когато функцията бъде извикана, се присвоява на променлива с идентификатор, съвпадащ с идентификатора на функцията: SqSum = v.

Изрази

Изразите в програмирането са начинът за извършване на изчисления от компютрите. Изразите се състоят от константи, променливи, оператори за действия с данни и функции.

Конвертиране на типове

Често се налага въведени от потребителя в полета за въвеждане на текст данни да се конвертират в числови типове (Double или Integer), за да се обработят като числа. Това се извършва с функция Val(). Вижте, този пример за използване.

Също така се налага извършване и на обратно конвертиране на числови данни в тип стринг, който да се покажат на екрана. Това се извършва от функцията Str(). Вижте същия пример.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 419 днес 2
Направено с MyCMS.