Интерфейс на Rhinoceros 8

Страницата е създадена на:24 октомври 2021 и редактирана на:28 февруари 2024

Съдържание

Интерфейс Главни части от интерфейса Разположения на прозореца (Window Layouts) Подсказващи надписи Бутони с повече функции Странична лента (Sidebar) Ленти с инструменти (Toolbars) Персонализиране на разположението и видимостта на лентите с инструменти Възстановяване на стандартните настройки на лентите с инструменти Схеми Панели Панел Properties Панел Help Изгледи (Viewports) Навигация в изгледите При trackpad вместо мишка Modeling aids - помощни средства за моделиране Селектиране на елементи

Интерфейс

Главни части от интерфейса

Накратко: главно меню, команден прозорец, контейнери за ленти с инструменти, изгледи, панели и лента за състоянието, но в The Rhino window, по-подробно са изредени следните елементи на интерфейса:

1. Title bar - заглавна лента на главния прозорец.
2. Menu bar - главно меню.
3. Command window - команден прозорец, който съдържа:
- Command-line history - история на командите.
- Command-line prompt - команден ред.
4. Toolbar container - контейнер за ленти с инструменти.
5. Sidebar - странична лента за инструменти.
6. OSnap panel - панел на опциите за прихващане на обекти.
7. Right Container - десен контейнер.
8. Viewport area - облааст за изгледи.
9. Status bar - лента на състоянието.

Разположения на прозореца (Window Layouts)

Това е ново понятие въведени в Rhino 8, аналог на работните пространства в други софтуерни продукти. В Rino 8 е обособено ново меню Window, с подменюта за управление съответно на панелите (Panels), лентите с инструменти (Toolbars...), контейнерите (Containers), скриптовете (Macros...) и разположенията (Window Layouts).

Подсказващи надписи

Някои бутони върху лентите с инструменти са предназначени само за щракване с ляв бутон на мишката, а други имат различни функции за ляв, и за десен бутон. При задържане на курсора на мишката върху бутон се показва подсказващ надпис. С изображения на мишка в него е обозначено дали да се натисне ляв или десен бутон на мишката, за да се стартира съответната функция на бутона.

Бутони с повече функции

Някои от бутоните на инструменти имат триъгълен знак в долния си десен ъгъл. Тези бутони стартират повече от една команди, като появяването на бутони за алтернативни команди става след щракване точно върху триъгълния знак, или задържане натиснат левия бутон на мишката.

Показваният в този случай списък от бутони, всъщност, представлява лента с инструменти и може с влачене с левия бутон на мишката за заглавието да се отдели и остави постоянно видима върху екрана.

Странична лента (Sidebar)

Това е лента с бутони на инструменти, разположена по подразбиране в лявата страна на главния прозорец.

Може да има различна ширина и да побира един, два или повече стълбове от бутони. Ширината се променя с влачене с левия бутон на мишката на границата ѝ.

Ленти с инструменти (Toolbars)

Разположени са в прозорец - група от ленти с инструменти (Toolbar container), разделен на подстраници (tabs) за всяка лента. Подстраниците са със заглавия, като Standard, CPanels, и т.н., съответстващи на заглавията на лентите. Щракването върху заглавие на подстраница активира и показва отгоре инструментите от дадена лента.

При избиране на някои от лентите като Curve Tools, Surface Tools, Solid Tools се променят и бутоните върху страничната лента.

Персонализиране на разположението и видимостта на лентите с инструменти

Разположението на лентите с инструменти и панелите се променя с влаченето им за заглавната лента и могат да бъдат закотвени към страните на главния прозорец.

Видимостта на лентите с инструменти се променя от меню, показващо се при щракване на икона - зъбно колело в дясно от заглавията на лентите или с щракване на десен бутон на мишката върху празно място в дадена лента.

Възстановяване на стандартните настройки на лентите с инструменти

Направени промени в разположението и видимостта на лентите с инструменти се отменят и се връщат настройките по подразбиране с команда Window - Window Layouts - Default Window Layout.

Схеми

Вижте: Обща информация, учебници, концепции за Rhinoceros 8 - Схеми за конфигуриране.

Панели

Панелите представят информация, но дават и възможности за редактирана на представената информация. Списък на панелите и дали са отворени в момента се вижда в меню Window - Panels. Щракването върху име на панел в това меню, отваря прозорец, в който се показва панела. В този прозорец може да има и други панели, представени като подстраници.

Отворен панел се скрива с команда Close, която се показва в менюто на панела при щракване на бутона (зъбно колело) в дясно от името или иконата на панела.

Някои от панелите са:

Панел Properties

Представя свойствата на селектирания в момента елемент или на текущия изглед.

Панел Help

Изисква свързаност с Интернет, освен ако не са изтеглени файлове за ползване офлайн от Download - Rhino 8 Offline Help.

При отваряне на панела, в него се показва начална страница с хипервръзки към други страници с помощна информация. Размерът на шрифта в прозореца може да се увеличава с Ctrl++ и намалява - с Ctrl+-.

Ако е поставена отметката Auto-Update, намираща се в горната част на панела, съдържанието му се променя автоматично при започване на команда и показва информация за текущата команда.

Информацията за всяка команда, започва с таблица, в която са посочени начините за стартиране на командата: от бутон в ленти с инструменти, от главното меню.

Ако се използват хипервръзките за отваряне на други страници с информация, връщане назад става с команда Back от контекстното меню на панела (щракване на десния бутон на мишката на произволно празно място вътре в панела).

Изгледи (Viewports)

При стартиране на нов проект, той по подразбиране се показва в четири изгледа: Top, Perspective, Front и Right.

В горния си ляв ъгъл всеки изглед има надпис с името на изгледа. Еднократното щракване с левия бутон на мишката върху надписа активира изгледа. Двукратното щракване - увеличава изгледа до запълване на целия главен прозорец; повторното двукратно щракване - го намалява. В дясно от надписа, има триъгълен знак за отваряне на меню за управляване на изгледа.

В изгледите се изобразяват успоредни или перспективни проекции. Видът на проекцията се избира от подменюто Set View. Перспективните проекции могат да бъдат с една (Parspective) или две убежни точки (Two Point Perspective). При щракване на триъгълния знак в дясно от надписа с името на изгледа се отваря меню на изгледа, с командите от което може да се променя външния вид на изобразяваното в изгледа.

Към режим с друг брой изгледи се превключва от главното меню View - Viewport Layout.

С команди от същото меню всеки изглед може да се раздели на два, хоризонтално (Split Horizontal) или вертикално (Split Vertical).

Мрежата, която се показва в активния изглед се скрива или показва отново с натискане на клавиш F7.

Общи настройки на изгледите, като цветове и др. се задават с команда Tools - Options, в разделите за настройки: Rhino Options - Appearance (- Colors) и Rhino Options - Views.

В Rhino са предвидени и изгледи, предназначени за документи за разпечатване, които ще наричаме оформления (Layouts). В тези изгледи се поставят детайлни изгледи (Detail Views) - представляващи рамки, в които се изобразяват други изгледи. (Вижте: Документиране в Rhinoceros 8.)

Навигация в изгледите

Информация от системата за помощ Navigate in viewports

Влачене с десен бутон на мишката - в перспективен изглед предизвиква триизмерно въртене; в успоредни изгледи - местене;
влачене с десен бутон на мишката + Ctrl - нагоре - увеличаване; надолу - намаляване (zoom);
влачене с десен бутон на мишката + Shift - местене (Pan)

Клавиши стрелки:
в триизмерни изгледи - предизвикват триизмерно въртене около съответна ос, в двуизмерни изгледи - преместване;
при задържан натиснат Shift - в триизмерни изгледи предизвикват преместване.

Клавишни комбинации:
Ctrl + W - увеличаване до очертан правоъгълник;
Shift + Crtl + E - сместване на целия модел в текущия изглед;
Alt + Crtl + E - сместване на целия модел във всички изгледи;

При trackpad вместо мишка

(На виртуална машина с Windows в система домакин macOS)

Левият бутон на мишката съответства на действия с един пръст, а десният - на действия с два пръста.

Тупване или натискане с един пръст съответства на щракване на левия бутон на мишката.
Тупване или натискане с два пръста съответства на щракване на десния бутон на мишката. В изгледите предизвиква повтаряне на последната команда, а върху други интерфейсни елементи - показване на контекстно меню.

Движение на два пръста във вертикална посока, само с допиране, без да се оказва натиск, съответства на въртене на колелцето на мишката и извършва съответно: нагоре - отдалечаване (Zoom out), надолу - приближаване (Zoom in).

Движение с два пръста, но с оказване на постоянен натиск (при натискането се усеща щракване на повърхността на сензора) съответства на влачене с десния бутон на мишката - в двумерни изгледи предизвиква местене (Pan), а в триизмерните обемно въртене (Orbit).

Modeling aids - помощни средства за моделиране

Това са опции, които могат да се включват и изключват чрез щракване върху редица бутони, разположени в долната част на главния прозорец.

Когато дадена опция е включена, надписът върху бутона е с получер шрифт и оцветен фон. Освен с щракване на бутоните опциите могат да се превключват и с клавишни комбинации.

GridSnap - кара курсора на мишката да "прескача" само между пресечните точки на помощната мрежа. (Превключва се и с Клавиш F9 или S Enter. Клавиш F7 показва/скрива помощната мрежа.)

Ortho - чертае само линии успоредни на координатните оси. (Клавиш F8. По време на изпълнение на команди може да се включва/изключва временно със задържане натиснат клавиш Shift.)

Planar - подобно е на Ortho, но спрямо конструктивната равнина минаваща през последната избрана точка.

Osnap - кара курсора да прихваща характерни точки на обектите - крайни точки, средни и т.н.

SmartTrack - показва временни линии и точки, улесняващи намирането на точки, спрямо съществуващи обекти.

Gumball - показва около селектирания обект фигура от стрелки, дъги и точки, чрез влачене на които може да се премества или променят размерите на обекта.

Record History

Filter

Селектиране на елементи

Селектиране на един елемент става с щракване на мишката върху него. Ако на същото място се намират няколко елемента се показва списък. Преместването на курсора в списъка оцветява съответния елемент и избирането му се осъществява с щракване на мишката в списъка.

Добавяне на обект към избраните става с щракване на мишката при задържан натиснат клавиш Shift. Премахването - с щракване при натиснат клавиш Ctrl.

Множество обекти се селектират със очертаване с влачене на мишката на заграждащ или пресичащ прозорец.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1770 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload