Въведение в Grasshopper

Страницата е създадена на:24 декември 2021 и редактирана на:27 март 2022

Съдържание

Предназначение Компоненти и параметри Списъци от данни (Data Lists) Дървета от данни (Data Trees) Връзки между компонентите Специфични за Grasshopper улеснения Помощни инструменти (Widgets)

Предназначение

Grasshopper е визуален редактор на алгоритми към софтуера за триизмерно моделиране Rhino. Изготвените с Grasshopper алгоритми се наричат решения (Solutions).

Съставените с Grasshopper алгоритми (решения) позволяват бързо изпълняване на задачи, иначе изискващи многократни повторения на определени действия, с което се избягват случайни греши от повторанията, ускорява се дизайнерския процес и се осъществяват идеите за параметричен (алгоритмичен) дизайн.

Grasshopper се инсталира при инсталиране на Rhino и се стартира с подаване на команда grasshopper през командния интерфейс на Rhino, от менюто: Tools - Grasshoper, или с щракване на бутона от лента инструменти Standard.

Grasshopper се показва в отделен прозорец, който има собствено меню, панели за инструменти и работно платно. Създава свои собствени файлове, с разширения .gh или .ghx (Grasshopper File Format), които се съхраняват отделно от създаваните с Rhino файлове.

При първо стартиране, както и при всяко следващо стартиране на Rhino и Grasshoper, докато не бъде премахната отметката Show the tutorial browser when Grasshopper starts, се показва прозорец с бутони за отваряне на някои примери на решения, демонстриращи различни възможности.

Ако отметката бъде премахната, този прозорец повече не се появява. (Вижте разговор във форума: Can I turn the "Tutorial" popup on startup back on?.)

Командите за файлове са в меню File и включват:

Компоненти и параметри

Програмирането с Grasshopper се състои в поставяне върху работно платно и установяване на връзки между компоненти.

Компонентите, предназначени за съхраняване на данни се наричат параметри, докато другите компоненти изпълняват съответна обработка на информация.

Всяка компонента представлява графично изображение и има входове и изходи (информацията постъпва на входовете на компонентата, обработва се от нея и се извежда към изходите). (Вижте: Повече за компонентите в Grasshopper и Някои компоненти в Grasshopper)

За да заработи дадена компонента и тя да достави резултат на своите изходи, трябва да се насочат коректни типове данни за всеки вход. Тези данни могат да се задават по различни начини: като настройки на дадения вход; могат да постъпват от наличния в Rhino модел; или от изходите на други компоненти. Когато входовете на дадена компонента не са снабдени с данни, компонентата е оцветена в оранжево и щракването с левия бутон на мишката върху оранжев квадрат в дясно над компонентата показва информация за проблема. (Показването на квадрата за съобщения може да е изключено с команда от главното меню Display - Canvase Widgets - Message Baloons, вижте: Помощни инструменти.)

Компонентите, които създават обекти, каквито има и в Rhino, като: точки, линии, повърхнини, по подразбиране, когато Grasshoper е отворен, се изобразяват и в прозорците на Rhino, без да могат да се селектират и манипулират в Rhino (с някои изключения). От тези елементи могат да се създадат елементи на Rhino, които остават в отворения в Rhino модел и след затваряне на Grasshoper. Това се извършва с команда Bake за избраните компоненти, която се появява при щракване на десен бутон на мишката върху някоя от тях. Същата команда се изпълнява и при натискане на клавиш Ins.

Команда Bake не може да се отмени от Grasshoper, но се отменя след като се щракне върху прозореца на Rhino, за да се активира Rhino и се подаде команда Edit - Undo.

Списъци от данни (Data Lists)

Това понятие е близко до понятието масив в компютърното програмиране. Всяка компонента на свой вход може да получи данни, отнасящи се както за един обект, така и за множество обекти. В случай на множество обекти на входа, и към изходите се насочват данни за множество обекти, получени в резултат на съответната на компонентата обработка на данните за всеки обект, дошли на входа. Данните за много обекти съставят списък. Отделните обекти в списъка се идентифицират с индекс, цяло число, със стойности от нула до друга максимална стойност. Очевидно броят на обектите в списък са с единица повече от максималния индекс на обект.

Със списъци посредством съответни компоненти (Компоненти за списъци в Grasshoper) могат да се извършват множество операции. (Filter lists parametric by design)

Дървета от данни (Data Trees)

Данните в даден списък от данни могат да бъдат и списъци от други данни. По този начин е отворена възможността за създаване и работа със сложни йерархии от данни, наричани дървета от данни.

Структурата на дърво от данни се визуализира върху платното на Grasshopper с компонента Params - Util - Param Viewer.

Връзки между компонентите

Насочване на изхода от дадена компонента към входа на друга, става чрез прекарване на "жички" (wires) чрез влачене с мишката. Влаченето е позволено и в двете посоки, както от изход към вход, така и от вход към изход. Замяна на една "жичка" с друга става с ново влачене с мишката. Натискането на клавиш Shift по време на влаченето, прокарва допълнителна жичка, и не заменя съществуваща вече. Натискането на клавиш Ctrl - изтрива жичката. Натискането едновременно на Shift и Ctrl - премества всички жички от даден вход или изход към друг.

Специфични за Grasshopper улеснения

Двойно щракване върху заглавната лента на прозореца на Grasshoper смалява прозореца само до тази лента, а повторно двойно щракване възстановява предишния му размер. Това улеснява скриването на този прозорец и превключването между него и прозореца на Rhino.

Щракването на десния бутон на мишката върху празно място на работното платно, показва контекстно меню, но има графичен еквивалент на това меню, т.нар. радиално меню, което се показва на мястото на курсора при щракване със средния бутон на мишката или натискане на клавишна комбинация Ctrl + Space. Иконите от това меню се разположени в кръг около текущата позиция на курсора, което прави минимално разстоянието да всяка от тях, а това съкращава времето за достигането им и ускорява работата с Grasshopper.

Информация за отделните компоненти може да се намери:
- с щракване с десен бутон на мишката върху бутон на компонента в лентите с компоненти и избиране на команда Component Info;
- с щракване с десен бутон на мишката върху поставена върху платното компонента и избиране на команда Help;
- с търсене на страница Grasshopper Addons and Plugins.

Къде се намира върху панелите бутонът на поставена върху работното платно компонента може да се види с едновременно натискане и задържане на Ctrl + Alt и левия бутон на мишката върху иконата в центъра на компонентата.

Във файл с много компоненти, определени компоненти могат да се намират с търсене с команда Edit - Find.

Помощни инструменти (Widgets)

Показването върху платното на допълнителни бутони и информативни елементи се управлява с командите от главното меню Display - Canvase Widgets:

Align са бутони, които се показват от четирите страни на правоъгълника около селектирани елементи, които служат за подравняване.

Markov е малко прозорче, което след анализиране на честотата на използване от потребителя на различни компоненти, показва до няколко бутона на компоненти, между които потребителят е най-вероятно да намери тази, която иска отново да използва. (Наименованието произлиза от математическото понятие случаен процес на Марков.)

Profiler е правоъгълник, който се показва отдолу на компонентата, отнемаща най-дълго време за изпълнение. Откриването на тази компонента е необходимо с цел подобряване и оптимизиране на изпълнението на отвореното в момента решение. По подразбиране показването му е изключено.

Message Baloons са малки правоъгълници, които се показват в дясно над компоненти, които имат проблеми и поднасяне на курсора над тези правоъгълници, показва информация за проблемите.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1452 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload