Въведение в Grasshopper

Страницата е създадена на:24 декември 2021 и редактирана на: 2 януари 2022

Съдържание

Прескачане на съдържанието

Предназначение Компоненти Връзки между компонентите Специфични за Grasshopper улеснения Помощни инструменти (Widgets)

Предназначение

Grasshopper е визуален редактор на алгоритми към софтуера за триизмерно моделиране Rhino. Изготвените с Grasshopper алгоритми се наричат решения (Solutions).

Grasshopper се инсталира при инсталиране на Rhino и се стартира с подаване на команда grasshopper през командния интерфейс на Rhino, или от менюто: Tools - Grasshoper.

Grasshopper се показва в отделен прозорец, който има собствено меню, панели за инструменти и работно платно. Създава свои собствени файлове, с разширения .gh или .ghx, които се съхраняват отделно от създаваните с Rhino файлове.

Компоненти

Програмирането с Grasshopper се състои в поставяне върху работно платно и установяване на връзки между компоненти. Компонентите предназначени за съхраняване на данни се наричат параметри, докато други компоненти изпълняват определена информационна обработка.

Всяка компонента представлява графично изображение и има входове и изходи (информацията постъпва на входовете на компонентата, обработва се от нея и се извежда към изходите). (Повече за компонентите в Grasshopper)

За да заработи дадена компонента, трябва да се осигурят данни за всеки вход. Тези данни могат да се задават по различни начини: като настройки на дадения вход; могат да постъпват от наличния в Rhino модел; или от изходите на други компоненти. Когато входовете на дадена компонента не са снабдени с данни, компонентата е оцветена в оранжево и поднасянето на курсора върху оранжев квадрат в дясно над компонентата показва информация за проблема.

Компонентите, които създават обекти, каквито има и в Rhino, като: точки, линии, повърхнини, по подразбиране, когато Grasshoper е отворен, тези обекти се изобразяват и в прозорците на Rhino, без да могат да се селектират и манипулират в Rhino.

Връзки между компонентите

Насочване на изхода от дадена компонента към входа на друга, става чрез прекарване на "жички" (wires) чрез влачене с мишката. Влаченето е позволено и в двете посоки, както от изход към вход, така и от вход към изход. Замяна на една "жичка" с друга става с ново влачене с мишката. Натискането на клавиш Shift по време на влаченето, прокарва допълнителна жичка, и не заменя съществуваща вече. Натискането на клавиш Ctrl - изтрива жичката. Натискането едновременно на Shift и Ctrl - премества всички жички от даден вход или изход към друг.

Изходите на компоненти, които представляват елементи за Rhino (линии, точки и т.н.), се изобразяват в изгледите на Rhino само докато е отворен Grasshopper. За да се създадат като елементи на Rhino, върху тях трябва да се изпълни команда Bake, която се появява при щракване на десен бутон на мишката върху компонентата. Същата команда се изпълнява и върху селектирани няколко компоненти при натискане на клавиш Ins.

Специфични за Grasshopper улеснения

Двойно щракване върху заглавната лента на прозореца на Grasshoper смалява прозореца само до тази лента, а повторно двойно щракване възстановява предишния му размер. Това улеснява скриването на този прозорец и превключването между него и прозореца на Rhino.

Щракването на десния бутон на мишката върху празно място на работното платно, показва контекстно меню, но има графичен еквивалент на това меню, т.нар. радиално меню, което се показва на мястото на курсора при щракване със средния бутон на мишката или натискане на клавишна комбинация Ctrl + Space. Иконите от това меню се разположени в кръг около текущата позиция на курсора, което прави минимално разстоянието да всяка от тях, а това съкращава времето за достигането им и ускорява работата с Grasshopper.

Информация за отделните компоненти може да се намери:
- с щракване с десен бутон на мишката върху бутон на компонента в лентите с компоненти и избиране на команда Component Info;
- с щракване с десен бутон на мишката върху поставена върху платното компонента и избиране на команда Help;
- с търсене на страница Grasshopper Addons and Plugins.

Къде се намира върху панелите бутонът на поставена върху работното платно компонента може да се види с едновременно натискане и задържане на Ctrl + Alt и левия бутон на мишката върху иконата в центъра на компонентата.

Във файл с много компоненти, определени компоненти могат да се намират с търсене с команда Edit - Find.

Помощни инструменти (Widgets)

Показването на допълнителни бутони и информативни елементи се управлява с командите от главното меню Display - Canvase Widgets:

Align са бутони, които се показват от четирите страни на правоъгълника около селектирани елементи, които служат за подравняване.

Markov е малко прозорче, което след анализиране на честотата на използване от потребителя на различни компоненти, показва до няколко бутона на компоненти, между които потребителят е най-вероятно да иска отново да използва. (Наименованието произлиза от математическото понятие случаен процес на Марков.)

Profiler е правоъгълник, който се показва отдолу на компонентата, отнемаща най-дълго време за изпълнение. Откриването на тази компонента е необходимо с цел подобряване и оптимизиране на изпълнението. По подразбиране показването му е изключено.

Message Baloons са малки правоъгълници, които се показват в дясно над компоненти, които имат проблеми и поднасяне на курсора над тези правоъгълници, показва информация за проблемите.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 33 днес 0
Направено с MyCMS.