Някои компоненти в Grasshopper

Страницата е създадена на:24 декември 2021 и редактирана на: 6 февруари 2022

Съдържание

Scribble Number Slider Panel Point Pull Point Line Arc 3Pt Length PolyLine Explode Divide Curve Divide Length Divide Distance Shatter Gradient Format Nomber Construct Domain Range Series

На тази страница споменаваме само някои често използвани компоненти. Повече информация за компоненти, има на помощните страници: Grasshopper Addons and Plugins. Описаните на тази страница компоненти са подредени в ред съответстващ на логиката на тяхното използване - първо тези, които осигуряват входна информация за други компоненти, а след това от по-прости към по-сложни.

Под заглавието на типа компонента е показан пътя до нейния бутон в страниците и панелите за компоненти на Grasshopper. Например, под заглавието на типа Scribble е написано:

Params - Util -

което означава, че трябва да потърсите бутона на компонентата на страница Params в панел Utils. При едновременно натискане на Crtl + Alt и левия бутон на мишката върху сложена на платното такава компонента се вижда:

Scribble

Params - Util -

Компонентата служи за представяне на помощен, обяснителен текст върху платното. Този текст няма отношение към изпълняваните алгоритми, а служи само за информация на ползващите дадено решение.

Веднага след поставяне, върху платното се поява текст "Double click me!". Двойното щракване с левия бутон на мишката отваря прозорец за редактиране на този надпис, който позволява: променяне на надписа, задаване големина и вид на шрифта.

Може да видите тази компонента в действие в учебните примери, които се отварят от меню Help - Tutorial Files.

Number Slider

Params - Input -

Компонентата представя цяло или реално число, което лесно, с помощта на плъзгач или писане може се променя в определен диапазон. Двойното щракване с мишката отваря прозорец за настройване на компонентата.

Panel

Params - Inpu - Panel -

Панел за текстова информация. Може да се използва както за входна информация към други компоненти, така и за представяне на информация от изходите на други компоненти. В първия случай изходът на компонентата се съединява с входа на други компоненти, а във втория - изходът на друга компонента се насочва към входа на тази компонента.

Ако се използва като източник на данни, в панел може да се зададе редица от стойности, например: координатите `x` на редица от точки, но за да се обработят въведените на отделни редове числа, като отделни числа трябва с десен бутон на мишката върху компонентата да се включи Multiline Data. Тогава компонентата изглежда така:

вместо .

Point

Params - Geometry -

Точка.

Може да се създаде с двойно щракване на мишката върху платното и написване на координати, разделени със запетая. Например: написването на 0,0 създава точка в началото на координатната система.

Ако се избере от панела с компоненти и постави върху платното, веднага след поставянето се оцветява в оранжево, което означава, че още не е зададена коректно. С щракване на десен бутон и Set One Point, може да се зададе с щракване на левия бутон на мишката върху някой изглед на Rhino.

Когато в платното на Grasshopper са селектирани коректно зададени видими точки, в изгледите на Rhino върху тези точки се показва Gumball и това позволява тяхното преместване с мишката.

Pull Point

Vector - Point -

Създаване на точки, лежащи върху обект (геометрия), който са най-близки до зададени точки. Входове на компонентата са точки, от които ще се отчита разстояние и геометрия - обект, върху който трябва да лежат намерените най-близки точки. Изходи са създадените най-близките точки и разстоянията от посочените точки до тях.

Line

Компонента за създаване на права отсечка, съединяваща две точки, които се задават на двата входа A и B. За да се посочи точка от модела в Rhino, се щраква десен бутон на мишката върху буквата на единия вход и се избира команда Set One Point. Прозорецът на Grasshopper временно се скрива, а след щракване върху точка от модела, отново се появява.

Arc 3Pt

Curve - Primitive -

Дъга от окръжност по 3 точки - начало, средна точка и крайна точка. На входовете се подават трите точки, а на изходите се получават съответни: дъгите; равнините, в които лежат и радиусите.

Length

Curve - Analysis -

Компонента, която връща дължините на линии и криви.

PolyLine

Полилинията е начупена линия, която съединява редица от точки. На входовете на компонентата се задава редицата от точки и логически параметър, който означава дали линията да бъде затворена.

Explode

Разделя полилиния на съставящите я отсечки.

Divide Curve

Компонентата създава точки, които разселят на определен брой равни части, дадена крива.

Входовете са:

С (Curve) - Една или повече криви които се разделят.

N (Count) - Брой на равните сегменти, на които се разделя всяка крива.

K (Kinks) - Логическа стойност (по подразбиране False), която определя дали към получените в резултат на делението точки да се включват и точките на пречупване, в които кривите рязко променят посоките си. Това могат да бъдат точки, в които с команда join са съединени две криви.

Изходите са:

P (Point) - Създадените точки на разделяне, лежащи върху кривите.

T (Tangents) - Тангенциалните вектори на кривите в точките.

t (Parameters) - Списък от параметри. Параметърът е стойност, която задава позицията на дадена точка спрямо началото на крива. В началото на кривата, тази стойност е 0 и нараства в следващите точки, колкото са по-далеч от началото. Не е свързан с разстояние. Участва в параметричното уравнение, което има кривата.

Divide Length

Създава множество точки, които разделят криви на части с равни дължини.

Divide Distance

Създава множество от точки, които са на равни разстояния и разделят криви на части.

Shatter

Разделя криви на части

Вход на компонентата са кривите, които се делят на части и пареметрите на точки, върху тези криви, които задават начина на деление.

На изхода се получават криви, които са части на разделените от компонентата входни криви.

Gradient

Задава редица от преливащи цветове, които могат де се приложат към други обекти. Кой цвят се прилага се определя от относителната, приведена в проценти стойност на входния параметър t, спрямо стойностите на параметрите L0 и L1. Изходът, на който се получава необходимия цвят, се подава на входа М (Material) на компонента Custom Preview, която прилага цвета върху подаденият на нейния вход G (Geometry) друг обект.

Кръгчетата върху средната линия на компонентата определят относително положение върху скалата от 0 до 100%. С натискане на десен бутон на мишката върху дадено кръгче се променя цвета, съответстващ на неговата позиция. Нови кръгчета се добавят с влачене надясно от цветния сектор в горния ляв ъгъл на градиента. Създадени нови кръгчета се премахват с влачене навън от компонентата.

Format

Форматира текст, като на места означени с {1},{2} и т.н. вмъква, постъпили на други входове, носещи съответни номера стойности. Изходът е нов текст, който може да се подаде на входовете на други компоненти, които да го обработят по-нататък.

Nomber

Params - Primitive -

Компонента, която на изхода си подава дърво от числа с двойна точност, когато на входа ѝ постъпва дърво от всякакви изрази, които могат да се изчислят и дадат резултат числа.

Construct Domain

Math - Domain -

Съставя интервал, чрез задаване на минимална и максимална стойност. На входовете се подават минималната и максималната стойности, а на изхода се получава интервал, който може да се подаде на други компоненти, например: Range.

Range

Sets - Secuence -

Създаване на редица от стойности, в рамките на зададен диапазон. Входове са: диапазона D (Domain) и броят на стъпките N (Steps), за получаване на нови стойности. По подразбиране диапазонът е "0 to 1", а броят стъпки е 10, при което се генерира редицата от единадесет числата: 0, 0.1, ... 1. Ако е необходимо, диапазон се създава и насочва към тази компонента с компонента Construct Domain.

Series

Set - Sequence -

Генериране на серия от цели числа. Входовете са: S (Start) - първо число от серията, N (Step) - стъпка, която се прибавя към всяко число за да се получи следващо, C (Count) - брой на числата в серията.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1650 днес 2
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload