Повече за компонентите в Grasshopper

Страницата е създадена на:29 декември 2021 и редактирана на:31 януари 2022

Съдържание

Създаване на компоненти Настройване Меню Display Включване (Enabled) Визуализиране (Preview) Добавяне/премахване на входове Изменчиви (Volatile) и постоянни (Persistent) параметри Задаване на входни данни за компонента Селектиране Подреждане Групиране Надписи над елементи чрез прозрачни групи

Какво представляват компонентите? Някои компоненти в Grasshopper.

Създаване на компоненти

Ако се знае разположението на бутона на дадена компонента върху панелите за компоненти, поставянето ѝ върху платното става:
- с щракване с левия бутон на мишката върху бутона и след това - щракване върху платното на мястото, на което трябва да се постави, или
- с влачене и пускане от бутона на компонентата към мястото, на което трябва да се постави върху платното.

Ако се знае само ключова дума от името на типа компонента, с двойно щракване на мишката върху платното или натискане на клавиш Space или F4 се отваря поле за писане. Двойното щракване с мишката е за предпочитане, защото новата компонента се поставя в мястото на двойното щракване, а при натискане на клавиши Space или F4 - в средата на прозореца на Grasshopper, и след това се налага да се премести на по-подходящо място. След написване на поне една буква се показва списък с имената на компонентите, започващи с написаните букви. Щракването върху името на компонента от списъка, поставя върху платното тази компонента. (За бързо създаване на някои компоненти чрез въвеждане на специални изрези вижте Трикове при създаване на компоненти в Grasshopper.)

Задържането на курсора в средата, върху иконата или надписа на дадена компонента от платното, предизвиква поява на прозорец с информация за компонентата. Например:

Щракването на десния бутон на мишката върху централната ѝ част, където се вижда иконата или надписа на компонентата, отваря контекстно меню с команди, което завършва с команда Help. Избирането на Help отваря прозорец с подробна информация за типа на компонентата.

Настройване

Меню Display

Промяна на начина на показване на всички компоненти и техните връзки, с изключение на тези, на които индивидуално са зададени настройки, се управлява с командите от меню Display.

Draw Icons - Определя върху компонентите да се изобразяват техните икони. Ако е изключено се показват техните имена. Например:

Draw Fancy Wires - Когато е включена тази опция, линиите на връзките между компонентите се изобразяват по различни начини в зависимост от информацията, който пренасят: единична линия при единична стойност, двойна линия при масив от стойности и др.

Draw Full Names - Ако е включено имената на входовете и изходите се изписват цели, а не само с по-една буква.

Включване (Enabled)

По подразбиране всяка компонента е включена, което означава, че тя извършва информационната обработка, за която е предназначена, и изпраща резултат към своите изходи. Включените компоненти са оцветени в светло сив цвят. С изключването на дадена компонента тя спира да функционира и да изпраща резултат. Изключените компоненти са оцветени в тъмно сив цвят, а иконите и надписите им са "замъглени".

На една или повече компоненти се променя състоянието на включване с щракване на десния бутон на мишката върху компонентата, или върху празно място, в правоъгълника със селектираните компоненти и подаване на команда Enable или Desable.

Визуализиране (Preview)

По подразбиране обектите, създадени от компоненти, които биха могли да се изобразят в Rhino, като: точки, линии, криви, повърхности и др., се изобразяват в прозорците на Rhino, но с цел да се скриват част от тези обекти, за да не се претрупва изображението в Rhino, на избрани компоненти може да се изключи опцията Previw от нейното контекстно меню. Такива компоненти се изобразяват с тъмно сив цвят и ясни икони и надписи.

Върху това кои компоненти да се визуализират в Rhino влияят и бутоните от лентата с инструменти на платното (Canvas Toolbar).

Бутон изключва визуализирането на всички компоненти, с изключение на текущо селектирани от платното компоненти.

След натискане на бутон с ограждане с натиснат ляв бутон на мишката на някои компоненти, остават да се визуализират временно само оградените компоненти. От този режим се излиза с натискане на клавиш Esc.

Добавяне/премахване на входове

При някои компоненти, като, например, компонентата за събиране, при силно доближаване (увеличаване) се показват допълнителни бутони със значи "+" и "-" срещу всеки вход. (Това поведение се нарича Zoomable User Interface - ZUI.) С бутон "+" на съответното място се добавя вход, а с бутон "-" съответният вход се премахва.

Изменчиви (Volatile) и постоянни (Persistent) параметри

Да припомним, че параметрите са специален тип компоненти, предназначени за съхраняване на информация, която от изходите на параметрите се насочва към входовете на други компоненти. За обозначаване на параметрите се използват черни икони с форма на шестоъгълник.

Данните, които се съдържат в параметрите, могат да бъдат от един от два възможни типа. Такива, които постъпват от един или повече източници и се зареждат отново при ново изпълнение на решението. Наричат се изменчиви (Volatile) данни. И такива, които се съхраняват в самата компонента и не се променят докато не бъдат зададени отново от потребителя - постоянни (Persistent) данни.

Изменчивите компоненти могат да се превръщат в постоянни и обратно. Командите за такива превръщания се показват в контекстното меню появяващо се при щракване с десния бутон на мишката върху централната част на компонентата параметър.

Ако компонентата съдържа изменчиви данни, тези данни се превръщат във вътрешни, постоянни данни с команда Internalise data. Ако компонентата съдържа постоянни данни тази команда не е активна.

При изпълнение на команда Extract parameter (извличане на параметър) се създава нова компонента, която съдържа данните на параметъра и с това се осигурява, че данните постъпват в съществуващия параметър като изменчиви данни.

Задаване на входни данни за компонента

Компонентите могат да както с единични екземпляри на данните, за които са предназначени, така и с множества от такива данни. При щракване на десния бутон на мишката върху вътрешността на компонента в контекстното меню има три команди, отнасящи се до управляване на данните в компонентата. Например при компонента Line, командите са:

Set оne Line предизвиква скриване на прозореца на Grasshoper и предоставяне на възможност за селектиране на линия от изгледите на Rhino. Веднага след селектиране на една линия, прозорецът на Grasshoper се появява. Избраната по този начин линия е от тип изменчиви данни.

При команда Set Multiple Line от изгледите на Rhino може да се изберат повече от една линии и трябва да се натисне Enter, за да се прекрати селектирането. След което прозорецът на Grasshoper се появява и избраните линии също са от тип изменчиви данни.

Командата Menage Line collection отваря диалог за задаване на постоянни данни.

Селектиране

С цел извършване на действия върху една или повече компоненти, същите се селектират. Отделна компонента се селектира с щракване с левия бутон на мишката върху нея. Селектираните компоненти се оцветяват, по подразбиране в зелен цвят, а когато са повече от една, се ограждат от правоъгълник с допълнителни бутони за подравняване върху четирите му страни.

Премахване на селекция става с клавиш Esc или щракване с левия бутон на мишката върху празно място на платното.

Възможно е и селектиране с ограждащ правоъгълник, който се очертава в посока от ляво на дясно или пресичащ правоъгълник, който се очертава в посока от дясно наляво.

При задържан натиснат Shift към селекцията се добавят компоненти, посочвани чрез щракване или ограждане. При задържан натиснат Crtl от селекцията се премахват компоненти чрез щракване или ограждане.

Подреждане

Подходящото нареждане на компонентите създава добро впечатление и улеснява възприемането на логиката на построяване на даден алгоритъм.

Мястото на всяка компонента може да се промени чрез с влачене с мишката. Ако са селектирани повече от една компонента, хващането и влаченето на едната от тях, премества всичките селектиране компоненти.

Няколко селектирани компорерти се подравняват с щракване на съответния бутон върху една от страните на ограждащия ги правоъгълник. Например, с бутоните от горната страна:

се извършва съответно: разпределяне на равни разстояния по вертикала, вертикално подравняване на левите страни, вертикално подравняване на центровете, или вертикално подравняване на десните страни.

Групиране

С цел по-добра организация на компонентите върху платното на Grasshopper е налична възможността за създаване на групи компоненти.

След селектиране няколко разположени близо компоненти, могат да се групират с натискане на клавишна комбинация Ctrl+G, или с избиране на команда от меню Edit - Group или от контекстно меню с команда Group.

Групираните компоненти, ако не им е зададен цвят с непрозрачност 0, се открояват с оцветяване на пространството около тях. Те могат да се преместват заедно чрез влачене на оцветения фон, да им се добави общо заглавие и др. Възможните действия с група се виждат при щракване с десния бутон на мишката върху празно място от оцветения фон на групата.

Групите от своя страна също могат да се групират, формирайки следващо, по-общо ниво на йерархия.

Компонентите от съществуваща група може да се отгрупират след селектиране на групата и подаване но команда Ungroup от меню Edit или контекстното меню, показващо се при щракване на десния бутон на мишката върху оцветения фон на групата.

Име на дадена група се задава и редактира в полето за писане в горния край на контекстното меню.

Команда Select all селектира всички елементи на групата.

Начинът на изобразяване и оцветяване на групата се променя с командите Box outline, Blob outline, Rectangle outline и Colour.

Ако са селектирани негрупирани елементи, команда Add to group добавя селектираните елементи в групата.

Ако се селектирани част от елементите на група, команда Remove from group ги премахва от групата. Елементите остават селектирани и с влачене могат веднага да се преместят, ако е необходимо.

Команда Make Colour Default прави цвета на групата цвят по подразбиране, който ще се задава от този момент нататък на новите, създавани групи.

Надписи над елементи чрез прозрачни групи

Понякога за показване на надпис над отделен елемент се съставя група само от този елемент. За целта се селектира отделния елемент и с команда от главното меню Edit - Group или се натиска клавишна комбинация Ctrl + G; след това с десен бутон на мишката върху оцветената област за група около елемента, в полето за име на група се попълва, необходимия надпис, а с команда Color, се задава непрозрачност 0, за да не се вижда оцветяването.

Описаното решение е предложено в обсъждане във форум: Labels for components? - #4 by RIL - Grasshopper - McNeel Forum, където е посочено и решение с помощта на допълнителна компонента Sunglasses | Food4Rhino.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1831 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload