Функции във Visual Basic

Страницата е създадена на: 6 януари 2022 и редактирана на: 6 януари 2022

Функциите са програмирани алгоритми за получаване на определен резултат от обработка на данни. Функциите, получават аргументи - променливи, над които извършват обработка и в резултат на обработката връщат стойност от определен тип.

Един елементарен пример за функция, която пресмята сумата от квадратите на две числа:

  Function SqSum(a As Double, b As Double) As Double
    Dim v As Double = a ^ 2 + b ^ 2
    SqSum = v
  End Function

Декларирането на функцията започва с думата Function и завършва с реда End Function.

След думата Function стои идентификаторът на функцията, в примера - SqSum, а в скобите има списък с идентификатори и типове на параметрите. В примера, имаме два параметъра с идентификатори a и b, и двата от тип Double. Ако не се обявят типове на парметрите се подразбира, че те са от тип class.

Типът на връщания от функция резултат се обявява след списъка от параметри и думата As.

Оператори, които описват стъпки от изпълнявания от функцията алгоритъм за обработване на данни се поставят на следващите редове преди End Function. В примера в един ред код се обявява нова променлива от тип Double, и идентификатор v. На същия ред на тази променлива се присвоява нова стойност чрез израз за пресмятане на сумата от квадратите на подадените на функцията параметри a и b.

Полученият като стойност на променливата v резултат, за да бъде върнат от функцията, когато функцията бъде извикана, се присвоява на променлива с идентификатор, съвпадащ с идентификатора на функцията: SqSum = v.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1590 днес 2
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload