Често използвани във Visual Basic контроли

Страницата е създадена на:11 януари 2022 и редактирана на:26 януари 2022

Съдържание

Label - етикет Button - бутон PictureBox - рамка с изображение

Label - етикет

Toolbox - Common Windows Forms -

Етикетът е контрола предназначена за показване на текст в прозорците на програмите.

Ако свойството AutoSize е True, очертанието на рамката, в която се помества текста на етикета, се установява автоматично според дължината на текста.

Ако AutoSize е False очертанието се наглася ръчно по време на проектиране или по програмен път по време на изпълнение чрез присвояване на стойности на свойствата Size.width и Size.height.

Текстът върху етикета се задава като стойност на свойството Text. Ако е необходимо текстът върху етикета да се разположи на няколко реда, се щраква бутона в десния край на полето за писане срещу това свойство, при което се отваря прозорче за писане на повече редове. По програмен път текст с повече редове се задава чрез използване на разделител vbCrLf между редовете, например:

Label1.Text = "Първи ред текст" & vbCrLf & "Втори ред текст"

Вижте пример.

Button - бутон

Toolbox - Common Windows Forms -

Бутонът е контрола, предназначена за щракване с мишката и стартиране чрез това на изпълнението на определен алгоритъм, реализиран като подпрограма.

Текстът върху бутона се задава в неговото свойство Text, а събитието, което най-често се програмира е събитието Click. Двойното щракване с левия бутон на мишката върху контрола бутон във форма, предизвиква създаване или отваряне на подпрограма, която се изпълнява именно при събитието Click.

PictureBox - рамка с изображение

С цел да не се "счупи" връзката към файла с изображението, което ще се показва върху формата, ако проектът се пренесе върху друг компютър, трябва да се постави копие на файла с изображението в директорията на проекта. Ако в проекта се използват повече изображения е добре за съхраняването им да се създаде директория, например с име Images.

След поставяне на контрола от тип PictureBox върху формата, се щраква триъгълния знак в нейния горен десен ъгъл и се избира Chose Image.

Това отваря диалог за избиране на фал с изображение.

Ако файлът се намира в директорията на проекта, щракваме Project Resource File и после бутон Import...; навигираме до файла с изображението, избираме го и щракваме бутона Open. Изображението се появява в прозореца, който затваряме с щракване на бутон OK.

Ако изображението е по-голямо от зададената рамка се вижда само горния му ляв ъгъл. За да променим това избираме друга опция Size Mode:

StratchImage - изображението да се "разтегне/свие" до размерите на рамката, без оглед на пропорциите между ширината и височината му;

AutoSize - размерите на рамката да се променят по размерите на изображението;

CenterImage - изображението се центрира, ако е по-малко застава в средата на рамката, а ако е по-голяма се отрязва симетрично от четирите си страни;

Zoom - изображението се намалява/увеличава, така че да се помести цялото в рамката, без да се нарушават неговите пропорции.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1449 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload