Скорост на материална точка

Страницата е създадена на:24 октомври 2016 и редактирана на:19 септември 2019

От началното или средно училище знаем, че скоростта е величина, която характеризира бързината на движение на дадено тяло. Опростеното, най-разпространено определение за скорост е, че скоростта е равна на пътя, който изминава дадено тяло за единица време. На това определение съответства формулата:

v = Δ s Δ t .

където v  е скоростта, Δ s  - пътя, а Δ t  -времето, за което се изминава този път. За приложение във физиката обаче, това определение и формула се оказват недостатъчно точни и трябва да се уточнят и подобрят. Първият недостатък на горната формула е, че когато по нея се пресмята скоростта за различни интервали време Δ t  може да се получават различни стойности на скоростта. Тази формула дава представа за бързината на движението за целия интервал време, но не и каква е бързината на движение във всеки момент време. Друг недостатък на посочената формула е, че тя не отразява посоката на движение. Т.е. скоростта трябва да е векторна величина, а по тази формула получаваме скаларна величина. Ето защо във физиката се използват по-точни определения за няколко величини, характеризиращи бързината на движение.

Частното от преместването Δ r  и интервала време Δ t , за който се извършва това преместване, се нарича средна скорост на материалната точка за интервала време Δ t :

`vec v_(text(ср.)) = (Delta vec r)/(Delta t)`

Нека интервалът време Δ t да се прави все по-малък, като, например, за краен момент време t 2 се взема все по-близък до началния момент t . Тогава казваме, че интервалът време Δ t  клони към нула и пишем Δ t 0 . Когато Δ t 0 векторът на средната скорост клони към вектор v , който наричаме моментна скорост или скорост на материалната точка в момент `t`:

(59.1)
v = lim Δ t 0 Δ r Δ t

Полученият по тази формула вектор v  има посока по допирателната към траекторията. Неговите три координати ( v x , v y , v z )  се получават по подобни формули, отнасящи се за всяка от координатите на материалната точка:

v x = lim Δ t 0 Δ x Δ t ,    v y = lim Δ t 0 Δ x Δ t ,    v z = lim Δ t 0 Δ z Δ t .

Всъщност, предишната векторна формула е равносилна на съвкупността от тези три формули за всяка от координатите на вектора на моментната скорост. Тези формули съвпадат с познатата от математиката формула за производна на функция, следователно, всяка от координатите на вектора на скоростта е първа производна на съответната координата на материалната точка по времето:

v x = dx dt = x ′( t ) , v y = dx dt = y ′( t )   и v z = dx dt = z ′( t ) .

Вместо тези три формули може да запишем само една векторна:

v = d r dt = r ( t )

и да кажем, че моментната скорост v  е първа производна по времето на радиус-вектора r  на материалната точка. Ето защо, когато е известен закона за движението (зависимостта на радиус-вектора от времето), скоростта във всеки момент може да се намери чрез диференциране (намиране на производна).

Единицата за скорост в SI е производна единица без специално наименование:

[ v ] = m s = m s 1  (чете се: "метър за секунда" или "метър в секунда").

Скоростта на една материална точка в общия случай може да се променя с времето, както по големина така и по посока. Зависимостта на скоростта (моментната скорост) от времето:

v = v ( t )

се нарича закон за скоростта. Законът за скоростта може да се представи и чрез зависимостта от времето на трите координати на скоростта, спрямо отправната система:

v x = v x ( t ) , v y = v y ( t )  и v z = v z ( t ) .

Ако разглеждаме пътя s ( t ) , който изминава материалната точка от началния момент време t = 0  до момента t , като функция на времето t , може да се докаже, че големината на моментната скорост е равна на първата производна на пътя по времето:

v = s ( t ) .

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 4272 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload