Праволинейно движение

Страницата е създадена на:25 октомври 2016 и редактирана на:26 октомври 2016

Когато траекторията на материална точка е права линия, движението се нарича праволинейно.

При праволинейно движение, координатната система спрямо, която се отчита положението на материалната точка в пространството може да бъде една единствена ос Ox , съвпадаща с траекторията на движението.

Законът за движението в този случай представлява зависимостта от времето t  на координатата x  на материалната точка върху оста Ox :

x = x ( t ) .

При праволинейно движение скоростта v  има направление по траекторията (оста Ox ) и има само една различна от нула координата v  върху тази ос, равна на първата производна на функцията x ( t ) . Следователно, законът за скоростта се получава от закона за движението чрез диференциране:

(62.1)
v ( t ) = x ( t ) = d x ( t ) d t

Скоростта v  има положителен знак, когато посоката й съвпада с положителната посока на оста Ox  и отрицателен - когато има посока обратна на положителната посока на оста.

Ускорението a  при праволинейно движение също има направление по траекторията и има само една различна от нула координата a , равна на първа производна на скоростта като функция на времето и на втората производна на координатата x :

(62.2)
a ( t ) = v ( t ) = dv(t) dt = x ( t ) = d 2 x(t) dt 2

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 4225 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload