Notice: Undefined index: Title in /home/vanyogco/public_html/sci.vanyog.com/mod/outerlink/f_outerlink.php on line 64

Notice: Undefined index: private in /home/vanyogco/public_html/sci.vanyog.com/mod/outerlink/f_outerlink.php on line 66

Notice: Undefined index: private in /home/vanyogco/public_html/sci.vanyog.com/mod/outerlink/f_outerlink.php on line 70
Информационното моделиране на сгради в България | sci.vanyog.com

Информационното моделиране на сгради в България

Страницата е създадена на: 9 февруари 2017 и редактирана на:21 юни 2020

Автор: Ваньо Георгиев

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Доклад, изнесен на (колекция връзки) - 8-9 юни.

Може да изтеглите предадения за участие файл

Забележкa:

В публикувания на сиди файл с доклади от конференцията (вижте, публикувания доклад), някои от интернет връзките са "счупени"! Моля, използвайте предадения за участие файл, за да добиете представа какво искахме де се публикува.

Резюме

В доклада се представя изследването на автора върху наличната в Интернет информация за състоянието на информационното моделиране на сгради (BIM) в България. Констатира се, че значителна част от информацията за BIM на български в Интернет е публикувана от представителствата на известни софтуерни фирми. Други автори на материали за BIM правят общо представяне на технологията и рядко засягат конкретни въпроси по прилагането й. Авторът на настоящия доклад прави извода, че практическото използване на BIM в строителния бранш изостава от световната тенденция. Споделени са идеи за стъпки за промяна на ситуацията.

Въведение

След технологията за компютърно подпомаган дизайн (CAD) следващият етап в развитието на информационните технологии с приложение в строителния бранш е преминаването към използване на сградни информационни модели (Building Information Modelling или в съкращение – BIM). Предпочитаме вместо термина сграден информационен модел да използваме термина информационно моделиране на сгради, който ни се струва по-близък до същността на понятието. С това се присъединяваме към второто от предложенията за превеждане на термина, направени от арх. Боян Георгиев в [6], но за краткост ще използваме само съкращението BIM.

Впечатленията и събираната от автора информация за тази технология произтичат от преподаването на учебна дисциплина на студенти по архитектура, в която се изучава BIM.

Информацията за настоящата работа, стартирането на нейния ръкопис и подготовката й за публикуване са изпълнени в стила на отворен научен бележник(колекция връзки) [9], реализиран на сайта "Свободен софтуер, образование, наука" [16].

Да започнем, просто за пълнота на изложението, с кратко описание на понятието BIM по начина, по който се представя това понятие в учебните материали на някои софтуерни продукти, с които се реализира.

Информационното моделиране на сгради е схващане относно практиките, които трябва да прилагат специалистите от строителния бранш, най-вече по отношение на възможностите на използваният от тях софтуер и стандартите за обмяна на информация. Сред основните възможности, които изисква BIM от прилагания при реализирането му софтуер, са:

Идеята е софтуерните продукти, реализиращи посочените възможности, да се използват от всички участници в дейностите по проектиране, реализиране и използване на сграда или съоръжение – архитекти, строителни инженери, строителни работници, собственици и специалисти по поддръжката.

Интересът ни към използването на BIM в България поражда следните въпроси, които искаме да зададем:

 1. Доколко е позната тази методология сред работещите в строителния бранш в България? Знае ли се за софтуерните продукти за BIM и дали се използват такива?

 2. Колко копия софтуер за BIM са продадени в България?

 3. Колко фирми в ежедневната си дейност използват BIM?

 4. Има ли факти за икономическа изгода от прилагането на BIM? Каква е реализираната възвращаемост на инвестицията в BIM?

 5. Някой от България търси ли контакти с фирмите, създаващи софтуер за BIM, с предложения за вграждане в техните продукти на информационни модели, необходими за българските условия – шаблони, модели на архитектурни елементи, изисквания на българските стандарти и т.н.?

 6. Има ли общности на потребители на софтуер за BIM, които обменят помежду си информация и споделят опит?

 7. Във ВСУ "Любен Каравелов" се изучава BIM само в специалност архитектура. А как е в други висши и средни училища? Защото за да има успех тази технология, тя трябва да се познава и използва от всички строителни специалисти, а основата за успешното прилагане на една технология се полага първо в образователната система.

Източникът, използван за събиране на информацията в търсене на отговори на тези въпроси и довела до обобщенията и изводите, които са направени тук, е Интернет. Колекцията от хипервръзки, които събираме по темата, е достъпна на посочения адрес [10]. Споменаването на имена на фирми няма за цел реклама, а го изисква желанието за конкретност и точност на изложението.

Нека да отбележим, че отразената в настоящото изложение картина се променя изключително динамично. Посочените цифри са верни за момента на писане на тази публикация, но след седмица или месец много от тях е възможно да бъдат вече различни.

Резултати

Търсенето в Google на думата "BIM" с настройка да се покажат резултати само на български показва, че страниците в Интернет на български по темата BIM, които забелязахме и прегледахме са около 50, но ежедневно откриваме нови. Ще класифицираме прегледаните публикации в няколко групи:

 1. Публикации от фирми, повечето от които са разпространители на софтуер за BIM. Сред фирмите са представители на Nemetschek [5], Siemens [4], Cobuilder [15], Graphisoft (ArchiCad) [13], Trox technik Австрия [1]. Последната фирма доставя вентилационни съоръжения. (Посочваме само по една страница от фирма, но чрез търсене на техните сайтове може да се открият още десетки страници, в които се споменава BIM)

 2. Публикации в блогове [19] и в популярни онлайн издания: CIO.bg [6, 2], в."Строител" [7], geomedia.bg [18]. Авторите, които пишат за BIM, предимно представят технологията и посочват нейни предимства, описват опита на други страни, констатират изоставяне в прилагането й в България, отбелязват слаб интерес от страна на професионалните сдружения в бранша, липса на държавна политика. Посочват нужда от обединяване и съвместни усилия в бъдеще. Попадаме на две публикации относно конкретни теми за използване на BIM [18, 12].

 3. Публикации от български научни форуми и издания, посветени на BIM, се откриват трудно в Интернет. При търсене в scholar.google се откриват по една публикация с думите "строително информационен модел" [17] и "информационно моделиране на сгради" [3], съответно, втората от които е на английски, придружена от резюме на български.

 4. Публикации от фирми, използващи BIM(колекция връзки) – 3 фирми.

 5. Опериращи в България фирми, предлагащи BIM модели на свои продукти(колекция връзки) – 3 фирми.

 6. Събития за BIM(колекция връзки) – 3 събития. Две от събитията са организирани от фирми, а едно - от Съюза на архитектите. Събитията са от последните 2015 и 2016 години.

 7. Образователни курсове по BIM(колекция връзки) – 1. Попаднахме на една реклама на магистърска програма във Франция, а след търсене на същия сайт – на още една във Великобритания.

Що се отнася до професионалните организации от строителния бранш, наблюдаваме, че активност по отношение на разпространяването на информация за BIM проявява Съюзът на архитектите в България с организирането на семинар [14]. На сайта на в. "Строител", споменаването на BIM откриваме по-често в съобщения, относящи се за контактите на Камарата на строителите в България с техни немски партньори. Вижда се от тези съобщения, че в Германия има много инициативи, касаещи BIM, но не става ясно какво се предприема в България.

Изводи

Изводите, които правим след запознаване със съдържанието на цитираните и други страници от Интернет са:

 1. В България фирмите, доставящи софтуер за BIM са най-активни в представянето на информация за тази технология в Интернет. Интерес към технологията е показан и от доставчик на оборудване и фирма за софтуер за фасилити мениджмънт [11]. Допускаме, че високата активност на тези фирми, изразяваща се в публикуване на материали с образователен характер, означава, че те изпитват необходимост да запознават своите клиенти със същността на технологията, която изглежда не се познава добре, и така те се опитват да създадат условия за търсене на своите продукти.

 2. Публикациите от научни форуми също имат обзорен, образователен характер. В [17] директно се казва, че "Строително Информационните Модели са сравнително непозната материя в България". Малко са публикациите, засягащи въпроси по конкретно използване на BIM(колекция връзки). Ще си позволим да изтълкуваме този факт като потвърждение, че технологията слабо се използва и затова няма и конкретни въпроси около нея, които да бъдат обект за разглеждане в публикации.

 3. Макар и че "се броят на пръсти", фирми, работещи в България и прилагащи BIM има, но и те, за да активират партньорите и клиентите си да преминават към тази методология, прибягват до поместване на образователни материали на сайтовете си. [8]

 4. Строителният бранш в България изостава от световната тенденция, за внедряване и използване на BIM. Това се потвърждава и от мненията на други автори, както и от описаните в този доклад факти.

 5. Отговор на въпроса дали, и как се преподава BIM в средните и висшите училища по строителство в България изисква целенасочено проучване на учебните им планове и програми, и в тази публикация няма да го засягаме, но сме убедени, че основата за успешно развитие и внедряване на BIM трябва да се положи в образователната система. Учащите се следва да се запознават със същността на технологиите и опита на други страни в използването им. Централната идея в BIM е използването му от специалисти с различни специалности, участващи в строителния процес, така, че и преподаването му трябва да присъства при обучението по много специалности.

Предложения

BIM се основава на информационни технологии и такива технологии могат да помогнат и за по-бързото му разгръщане в България. Предлагаме:

 1. С цел проучване отношението на работещите в строителството към BIM - Анкета "Софтуер за архитектура и строителство". Моля, отговорете на въпросите от анкетата.

 2. Създаване на базиран в Интернет център (сайт), който да публикува, хипервръзки към материали за BIM, да дава възможност за създаване на контакти между всички заинтересовани с цел предлагане на идеи, обсъждане, обявяване и осъществяване на инициативи и т.н.

BIM може да бъде основа за стартиране на бизнес, състоящ се в предлагане на достъпни услуги, към фирмите от строителния бранш, изявяващи ползите от прилагането на BIM - спестяване на разходи и труд, увеличаване на обема на дейностите, носещи печалба на фирмите на база на наличните ресурси.

ЛИТЕРАТУРА

1. BIM [онлайн]. [прегледан 30.04.2017 09:04]
http://www.trox.bg/Услуги/bim-b6c4191cf65052b4

2. BIM – моделът обединяващ информация за всички ангажирани в строителния процес [онлайн]. 2008. [прегледан 14.07.2024 16:07]
http://cio.bg/1803_bim__modelat_obedinyavasht_informaciya_za_vsichki_angazhirani_v_stroitelniya_proces

3. Eadie, R., A. Heanen and Hall. Civil engineering and the interoperability between building information modelling (BIM) and e-procurement. - IN:International Conference on Civil Engineering Design and Construction (Science and Practice). 11-13 September. 2014. Varna, Bulgaria. p. 59-65. [прегледан 14.07.2024 16:07]
http://uir.ulster.ac.uk/30155/1/Eadie_Paper_1_CEDC_2014.pdf

4. Siemens България. Проектиране чрез сградно информационно моделиране - по-бързо, по-ефективно, по-евтино [онлайн]. 2016. [прегледан 30.04.2017 08:04]
http://w5.siemens.com/web/bg/bg/corporate/portal/siemensinbulgaria/portfolio/building_technologies/news/pages/bim_siemens_bt.aspx

5. Брашнаров, Г. Тенденции за BIM на българския пазар [онлайн]. 2015. [прегледан 30.04.2017 07:04]
https://www.nemetschek.bg/тенденции-за-bim-на-българския-пазар/

6. Георгиев, Б. To BIM or not to BIM или какво е “информационен модел на сграда” и има ли той почва у нас [онлайн]. 2013. [прегледан 14.07.2024 16:07]
http://cio.bg/5688_to_bim_or_not_to_bim_ili_kakvo_e_informacionen_model_na_sgrada_i_ima_li_toj_pochva_u_nas

7. Желева, М. и Ася. Иванова. BIM и ползата за строителния сектор [онлайн]. 2016. [прегледан 30.04.2017 11:04]
http://vestnikstroitel.bg/news/131457_bim-i-polzata-za-stroitelniya-sektor/

8. Защо ОВК проект в BIM? [онлайн]. [прегледан 01.05.2017 11:05]
https://aihvac.eu/

9. Интернет връзки - Отворен научен бележник [онлайн]. [прегледан 02.05.2017 14:05]
https://sci.vanyog.com/index.php?pid=6&lid=988

10. Интернет връзки - Строително информационно моделиране (BIM) [онлайн]. [прегледан 26.04.2017 00:04]
https://sci.vanyog.com/index.php?pid=6&lid=1050

11. Как BIM води до ефективен Фасилити Мениджмънт? [онлайн]. [прегледан 01.05.2017 09:05]
http://www.bgfma.bg/content/uploads/2015/11/2.4-Veselka-Dancehva-Centermine.pdf

12. Кунчев, Ив. Достъп и управление на пространствени данни в BIM решения за пътища. - В: ОСМА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПЪТИЩА С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ. гр. Несебър, хотел „Сол Несебър Рисорт“. 2015. . [прегледан 01.05.2017 14:05]
http://www.uacg.bg/filebank/att_12041.pdf

13. Лейзърин, Дж. BIM ТЕХНОЛОГИЯ ОТ СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ - първа част [онлайн]. [прегледан 30.04.2017 08:04]
http://www.archicadbg.com/news/view/47

14. ПРОФЕСИЯТА АРХИТЕКТ И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МЕТОДИТЕ НА СТРОИТЕЛНО ИНФОРМАЦИОННО МОДЕЛИРАНЕ (BIM) [онлайн]. [прегледан 01.05.2017 12:05]
http://www.bularch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=1256:----------bim&catid=50:2013-04-05-19-05-27&Itemid=107&lang=bg

15. Папазова, Б. BIM: От документи към данни [онлайн]. [прегледан 30.04.2017 08:04]
http://smart.b2bmedia.bg/images/presentations/5.coBuilder.pdf

16. Свободен софтуер, образование, наука [онлайн]. [прегледан 02.05.2017 14:05]
http://sci.vanyog.com

17. Танев, В., М. Кутева-Генчева и Жул. Манчева. Метаморфоза на строително-инвестиционния процес чрез интеграция на строително информационен модел (BIM-BUILDING INFORMATION MODEL). - В: Международна научна конференция "Проектиране и строителство на сгради и съоръжения". 15-17 септември, Варна. 2016. . [прегледан 14.07.2024 16:07]
http://ntssb.bg/images/conferences/dcb2016/DCB2016_Section_4.pdf

18. Танушева, Д. Г. Създаване на building information model (BIM) чрез облаци от точки [онлайн]. 2014. [прегледан 30.04.2017 12:04]
http://geomedia.bg/геодезия/item/565-създаване-на-building-information-model-bim-чрез-облаци-от-точки

19. Цукев, Ив. Какво е BIM и трябва ли ни? [онлайн]. [прегледан 14.07.2024 16:07]
http://blog.tsukev.com/bim-stroitelno-informacionen-model.html

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 3947 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload