Отворена наука

Страницата е създадена на:12 януари 2017 и редактирана на:14 август 2022

Автор: Ваньо Георгиев

Чернова

Отворена наука се нарича движение, което следва идеята за предоставяне на широк отворен достъп през Интернет до научните изследвания - преди всичко до научните публикации, но получава развитие и в по-широк смисъл и като отворен достъп до хода на самите изследвания (отворени изследвания, отворен научен бележник), събираните данни (отворени данни), творчески продукти (софтуер, архитектурни проекти [1] и др.). Обикновено става дума за изследвания, финансирани с публични средства, към резултатите от които има обществен, а на частен или корпоративен интерес.

Източниците, които са анализирани, за написване на настоящата статия, може да намерите в раздел "Отворена наука / изследвания" [14] на колекцията от Интернет връзки, поддържана на сайта "Свободен софтуер, образование, наука".

С цел изследване доколко това движение е познато и намира прием в българските научни среди сме публикували онлайн Анкета "Отворена наука" [10]. Моля, който желае, да попълни тази анкета. Резултатите ще бъдат обявени щом се набере достатъчно обемна извадка.

В опит да установим факти от историята на това движение забелязваме, че статията на български със заглавие "Отворена наука" в Wikipedia [18] е публикувана за първи път на 19 септември 2013 г., а аналогичната статия на английски [8] е от 1 ноември 2006 г.

Като ключови моменти, отбелязващи развитието на идеята за отворен достъп се посочват [12]: 2002 г. с Инициативата за отворен достъп от Будапеща [5], 2003 г. - Изявлението от Битезда за отворен достъп [4], 2003 - декларацията от Берлин за отворен достъп до знания в науката и хуманитаристиката [3]. Което показва, че става дума за явление получаващо развитите през XXI век.

В документ на Националния център за информация и документация [16] се посочват още: Амстердамският призив за действия към отворена наука от 2016 г. [2], Препоръката (ЕС) 2018/790 на ЕК от 25 април 2018 година относно достъпа до научна информация и нейното съхранение [19].

Движението за отворен достъп има силна политическа подкрепа на ниво Европейска комисия [9].

На сайта на българското Министерство на образованието и науката откриваме раздел "Национална политика на отворен достъп до научна информация и научни данни" [17] и докумет, проект на "Концепция за прилагане на принципа на отворен достъп до научна информация" [15]. В този документ се формулират 13 препоръки, насочени към: формулиране на национална политика, научните институции, библиотеките, решаване на правни и технически въпроси и др.

Съществува bpos.bg - Българския портал за отворена наука, идеята на който е българските академични издателства да доставят публикации с отворен достъп, които да станат откриваеми през този портал.

В България се провеждат събития като Международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство” [11], претърпяла вече седем издания; Семинар „Отворен достъп за отворена наука“, за който попаднахме на съобщения за две издания през 2016 и 2017 г.

Няколко университета и научни институти поддържат електронни хранилища с отворен достъп (репозиториуми) с трудове на изследователи от тези институции [13].

Появяват се и сайтове, резултат от лични инициативи, като блога "Отворена наука" [20].

В Русия висока активност показва сайта КиберЛенинка.

Развитието на идеята за отвореност и към постигане на отвореност на процеса на провеждане на научни изследвания, намира израз в идеята за "Наука на отворения бележник" (Open Notebook Science). Създадена е мрежа от сайтове [7] обединени от тази идея.

Практикуването на отворена наука се изразява в:

В опит да определим тенденцията на развитието на движението за отворена наука си представяме:

Предстои да установим дали са оригинални и нови тези представи. Дали са хрумвали вече и са споделяни от представители на научната общност?

ЛИТЕРАТУРА

1. Alejandro Aravena makes housing designs available to the public for free [онлайн]. [прегледан 26.11.2017 07:11]
https://www.dezeen.com/2016/04/06/alejandro-aravena-elemental-social-housing-designs-architecture-open-source-pritzker/

2. Amsterdam Call for Action on Open Science [онлайн]. [прегледан 14.08.2022 14:08]
https://en.wikipedia.org/wiki/Amsterdam_Call_for_Action_on_Open_Science

3. Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities [онлайн]. [прегледан 26.11.2017 07:11]
https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration

4. Bethesda Statement on Open Access Publishing [онлайн]. [прегледан 26.11.2017 07:11]
http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm

5. Budapest Open Access Initiative [онлайн]. [прегледан 26.11.2017 07:11]
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/read

6. Jeffery, K. G. Open Access: An Introduction. - В: ERCIM NEWS [онлайн]. No. 64. 2006. p. 16-17. [прегледан 17.12.2017 13:12] https://www.ercim.eu/publication/Ercim_News/enw64/EN64.pdf [прегледан 17.12.2017 13:12]
https://www.researchgate.net/publication/228635875_Open_Access_an_introduction

7. Open Notebook Science Network [онлайн]. [прегледан 26.11.2017 09:11]
http://onsnetwork.org/

8. Open science [онлайн]. [прегледан 25.11.2017 12:11]
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_science

9. Open Science [онлайн]. [прегледан 27.11.2017 05:11]
http://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm

10. Анкета за отворена наука [онлайн]. [прегледан 25.11.2017 17:11]
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ2hoX41Sp13lldF8fwsIc2D5BSm_0C1YiswI-6TupbRLcWA/viewform

11. Архив на публикациите от конференциите „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство” [онлайн]. [прегледан 25.11.2017 19:11]
http://dipp.math.bas.bg/archives

12. Глинков, С. С., М. Клисурова и Рум. Радева. Обзор на ресурсите с отворен достъп в България [онлайн]. 2017. [прегледан 25.11.2017 13:11]
https://repository.mu-varna.bg/handle/nls/646

13. Интернет връзки - Дигитални хранилища на университети [онлайн]. [прегледан 26.11.2017 07:11]
https://sci.vanyog.com/index.php?pid=6&lid=513

14. Интернет връзки - Отворена наука / изследвания [онлайн]. [прегледан 25.11.2017 12:11]
https://sci.vanyog.com/index.php?pid=6&lid=694

15. Концепция за прилагане на принципа на отворен достъп до научна информация [онлайн]. [прегледан 25.11.2017 12:11]
https://www.mon.bg/upload/4017/conception_OpenAccess_2rev.pdf

16. Национален център за информация и документация - отворената наука [онлайн]. [прегледан 14.08.2022 14:08]
https://bpos.bg/assets/documents/OpenScience.pdf

17. Национална политика на отворен достъп до научна информация и научни данни [онлайн]. [прегледан 23.03.2018 09:03]
https://www.mon.bg/bg/100188

18. Отворена наука [онлайн]. [прегледан 25.11.2017 12:11]
https://bg.wikipedia.org/wiki/Отворена_наука

19. ПРЕПОРЪКА (ЕС) 2018/790 НА КОМИСИЯТА от 25 април 2018 година относно достъпа до научна информация и нейното съхранение [онлайн]. [прегледан 14.08.2022 14:08]
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0790&from=BG

20. блог "Отворена наука" [онлайн]. [прегледан 26.11.2017 08:11]
http://uniscience.eu/

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 4773 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload