Плътност на електрическия ток

Страницата е създадена на:19 октомври 2018 и редактирана на:19 октомври 2018

Както видяхме, големината на електрическия ток изразява общото количество заряд, което преминава за единица време през дадена мислена повърхност. Движението на електрични заряди през различните части на тази повърхност може да е различно, т.е за едно и също време през различните части на повърхността може да преминава различно количество заряд. За описание на тези различия се въвежда величината плътност на електрическия ток. Нека Δ Q  е заряда, който преминава за време Δ t  през разположена перпендикулярно на скоростта на електрическите заряди малка повърхност с лице Δ S . Плътност на електрическия ток наричаме величината:

j = Δ Q Δ S Δ t  .

Отношението: Δ Q Δ t , което виждаме във формулата за плътността на тока, представлява средната големина на тока през малката повърхност Δ S . Нека да означим тази средна големина с Δ I . Следователно, за плътността на тока получаваме и формулата:

j = Δ I Δ S  ,

която означава, че плътността на тока е равна на големината на тока, отнесена към единица повърхност, перпендикулярна на скоростта на зарядите.

Единицата за плътност на тока в SI е ампер на квадратен метър (означение: `A / (m^2)`).

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 3121 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload