Изразяване на големината и плътността на тока чрез скоростта и заряда на движещите се частици

Страницата е създадена на:19 октомври 2018 и редактирана на:20 януари 2019

Нека електрическият ток да се създава от движещи се с еднаква скорост v  заредени частици. Нека зарядът q  на всяка от тези частици да е еднакъв. Нека частиците да са равномерно разпределени в пространството с постоянна концентрация (брой частици в единица обем) n . Да изразим големината на тока през, разположена перпендикулярно на скоростта на частиците повърхнина с форма на кръг и лице Δ S . За време Δ t  частиците изминават разстояние x = v Δ t , следователно, за време Δ t  през разглежданата повърхност ще преминат всички частици, намиращи се пред нея на разстояние не по-голямо от x . Тези частици са разположени в обем с форма на цилиндър: V = x Δ S = v Δ t Δ S  и броят им е: N = nV = nv Δ t Δ S . Общият заряд, който тези частици носят и който преминава през разглежданата повърхност е: Δ Q = qN = qnv Δ t Δ S . Така за големината на тока получаваме: I = Δ Q Δ t = qnv Δ t Δ S Δ t = qnv Δ S  или окончателно:

I = qnv Δ S .

Да изразим и плътността на разглеждания ток: j = I Δ S = qnv Δ S Δ S = qnv . Получаваме:

j = qnv .

Понеже скоростта на частиците v  е векторна величина, последната формула позволява и величината плътност на тока да се разглежда като векторна величина:

j = qn v  .

Векторът на плътността на тока j  има посока съвпадаща с посоката на насоченото движение на частиците, когато тези частици имат положителен заряд, и има обратна посока на посоката на движение, когато частиците са с отрицателен заряд.

Ако повърхността Δ S  не е перпендикулярна на скоростта на частиците v , нека с α  да означим ъгъла между нормалата към Δ S  и скоростта v . В този случай частиците, които за време Δ t  преминават през повърхността Δ S  са разположени в обем с форма на наклонен цилиндър, който има височина h = x cos α = v Δ t cos α . Повтаряйки горните разсъждения, получаваме следната формула за големината на тока:

I = qnv Δ S   cos   α = j Δ S   cos   α  .
Произведението j   cos   α  представлява проекция j n  на вектора на плътността на тока j  върху нормалата към повърхността Δ S . Така че за големината на тока през малка повърхност Δ S  получаваме:
I = j n Δ S  .

Разгледаните формули се използват широко при изучаване протичането на електричен ток през различни вещества. Когато във веществото има няколко вида частици с различни заряди, по тези формули се изразява големината и плътността на тока, създаван от движението на всеки вид частици. Тогава общият ток е сума от токовете на всички видове частици.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2156 днес 0
Направено с MyCMS.