Постоянен електричен ток, посока и големина на тока

Страницата е създадена на:19 октомври 2018 и редактирана на:19 октомври 2018

Насоченото движение на електрични заряди се нарича електричен или електрически ток.

Произходът на зарядите, както и причините за тяхното насочено движение могат да бъдат различни, например: механично движение на заредени макроскопични тела, изместване на електроните спрямо атомните ядрата в рамките на молекулите на веществото, движение на свободни електрони и йони във веществото, движение на заредени частици във вакуум и т.н.

Нека в пространството, в което се извършва насочено движение на заряди да разгледаме една произволна мислена повърхност. За да опишем количествено електрическия ток трябва да отчетем общото количество заряд `Q`, което пресича тази повърхност за интервал време `Δ t`. Нека една от посоките, в които електрическите заряди пресичат разглежданата повърхност да приемем за положителна. За да отчетем `Δ Q`, всеки заряд, който пресича повърхността в положителна посока го прибавяме към общото количество електричен заряд, а всеки заряд, който пресича повърхността в обратна посока го изваждаме. Така положителните заряди, които пресичат повърхността в положителна посока, водят до увеличаване на `Δ Q`, а тези които пресичат повърхността в обратна посока водят до намаляване на `Δ Q`,. Отрицателните заряди влияят обратно - тези отрицателни заряди, които пресичат повърхността в положителна посока, водят до намаляване на `Δ Q`, а тези, които пресичат повърхността в обратна посока, водят до увеличаване на `Δ Q`. Ето защо, когато електрическия ток представлява движение на положителни заряди се приема, че посоката на тока съвпада с посоката на движение на зарядите, но когато движещите се заряди са отрицателни, за посока на тока се приема противоположната на скоростта им посока.

Отношението на общото количество заряд `Δ Q`, което преминава за интервал време `Δ t` през дадена повърхност, към интервала време `Δ t`

`I_(ср) = ( Δ Q) / (Δ t)`,

се нарича средна големина на тока. Средната големина на тока очевидно изразява количеството заряд, което преминава за единица време през разглежданата повърхност. Когато средната големина на тока е една и съща за всеки произволен интервал време, казваме, че електрическия ток е постоянен ток. Когато средната големина на тока не е една и съща за различни интервали време тока се нарича променлив ток. Променливият ток във всеки момент време се характеризира с моментна големина на тока:

`I = lim_(Δ t -> 0) ( Δ Q) / (Δ t)`.

Единицата за големина на електрическия ток в SI e ампер, която е основна единица в тази система измерителни единици.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 4025 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload