Приложение No 1 към чл. 2, ал. 2

Страницата е създадена на:16 март 2019 и редактирана на:16 март 2019

Приложение No 1 към чл. 2, ал. 2

I. Раздел „Наукометрични показатели за оценка на присъщата на държавните висши училища научна дейност"

Показател

Коефициент за тежест(а)

Формула

Крайна оценка

1. Брой научни публикации в научни списания, представени в световни вторични литературни източници (Na)

а

A=a*Na/N

U=A+B+C+D+E+F

2. Брой научни публикации, публикувани в издания с импакт фактор (Web of Science) и/или импакт ранг (Sсopus) (Nb)

2a

B=2a*Nb/N

3. Брой монографии (Nc)

4a

C=4a*Nc/N

4. Брой цитати на научни публикации от предходните три години по данни от Web of Science и/или Sсopus (Nd)

a

D=a*Nd/N

5. Брой статии в сборници от научни конференции, публикувани в Conference Proceedings в Thomson Reuters и/или SCOPUS (Ne)

Е=2a*Ne/N

6. Брой български и международни патенти (регистрирани патентни заявки, патенти, патенти,резултат от сключени договори с фирми) (Nf)

4a

F=4a*Nf/N

а=1

7

N - брой на изследователския състав на държавното висше училище на основен трудов договор

1. Съгласно получената средна оценка на резултатите от научната дейност за предходните три години държавните висши училища получават процент от средствата за присъщата им научна или художественотворческа дейност, определени със Закона за държавния бюджет за всяка година, както следва:

а) при крайна оценка над 2,00 - 100 на сто;
б) при крайна оценка от 1,00 до 2,00 - 90 на сто;
в) при крайна оценка от 0,01 до 0,99 - 80 на сто.
2. Остатъкът от средства от държавния бюджет за научна или

художественотворческа дейност, освободени в резултат на извършената оценка, се разпределя пропорционално между държавните висши училища с крайна оценка над 2,00.

II. Раздел „Показатели за оценка на художественотворческите постижения на държавните висши училища с присъща художественотворческа дейност"

Показател

Коефициент за тежест(а)

Формула

Формула за крайна оценка

1. Брой спектакли (Na)

a

A=a*Na/N

U=A+B+C+D+N+F+P+M

2. Брой концерти (Nb)

a

B=a*Nb/N

3. Брой изложби (Nc)

a

C=a*Nc/N

4. Брой филми (Nd)

a

D=a*Nd/N

5. Брой други художественотворчески прояви (Ne)

a

N=a*Ne/N

6. Брой художественотворчески прояви с международно признание (Nf)

4a

F=4a*Nf/N

7. Брой статии в сборници от научни конференции, представени в Conference Proceedingsв Thomson Reuters и/или SCOPUS (Np)

2a

P=2a*Np/N

8. Брой монографии(Nm)

4a

M=4a*Nm/N

а=1

N - брой на изследователския състав на държавното висше училище на основен трудов договор

8

1. Съгласно получената средна оценка на резултатите от художественотворческата и научната дейност за предходните три години държавните висши училища получават процент от средствата за присъщата им научна или художественотворческа дейност,определени със Закона за държавния бюджет за всяка година, както следва:

а) при крайна оценка над 1,50 - 100 на сто;
б) при крайна оценка от 0,40 до 1,5 - 90 на сто;
в) при крайна оценка от 0,01 до 0,39 - 80 на сто.
2. Остатъкът от средства от държавния бюджет за научна или

художественотворческа дейност, освободени в резултат на извършената оценка, се разпределя пропорционално между държавните висши училища с крайна оценка над 1,50.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 608 днес 0
Направено с MyCMS.