Международна система измерителни единици - основни и допълнителни единици

Страницата е създадена на:22 октомври 2016 и редактирана на:25 април 2022

Международната система измерителни единици(колекция връзки) се поддържа от Международно бюро за мерки и теглилки (МБМТ или Bureau International des Poids et Mesures - BIPM). Съкратено се означава със СИ или SI (System International). Изградена е върху 7 основни и 2 допълнителни единици, от които се получават още множество производни единици, както и техни кратни и дробни единици.

На 26-тата среща на Генералната конференция на МБМТ, състояла се от 13 до 16 ноември 2018 г., е приет нов подход и дефиниции на основните единици от SI. Новите определения, които са в сила от 20-ти май 2019 г., може да се видят в bg.wikipedia или в официалната SI Brochure - BIPM.

Новият подход се състои в това, че се приемат за точни стойностите на 7 основни физически константи: скоростта на светлината във вакуум - `c`, честотата на излъчването между свръхфините нива на Цезий-133 - `Delta v_(C_s)`, константата на Планк - `h`, елементарния електричен заряд - `e`, константата на Болцман - `k`, числото на Авогадро - `N_A` и интензитета на светлината на монохроматичното електромагнитно излъчване с честота 540 1012 Hz - `K_(cd)`.

Основни единици са единици, за които са приети отделни определения. Величините, които се измерват чрез основни единици се наричат основни величини. По приетите определения основните единици с помощта на подходяща техника могат да се възпроизвеждат във физически еталони. Еталоните се използват за сверяване на най-точните и скъпи уреди за измерване на основните величини, а с тези уреди после се сверяват други уреди предназначени за широка употреба.

Метър - единица за дължина
Означение: m
Същност:Метър е дължината на пътя, изминат от светлината във вакуум за интервал от време 1/299 792 458 от секундата
Секунда - единица за време
Означение: s
Същност:Секунда е продължителността на 9 192 631 770 периода на лъчението, съответстващо на прехода между двете свръхфини нива на основното състояние на атома на Цезий-133
Килограм - единица за маса
Означение: kg
Същност:Единицата килограм се определя така, че константата на Планк `h` да има точна стойност от 6,62607015 10−34 `kg.m^2.s^(−1)`.
Ампер - единица за големина на електрическия ток
Означение: A
Същност:Ампер е големината на постоянен електричен ток, при който през сечението на проводника за една секунда преминават в една и съща посока точно `10^(19)/(1,602176634)` елементарни заряди.
Келвин - единица за абсолютна температура
Означение: K
Същност:Келвин е изменение на термодинамичната температура, равносилно на изменение на средната кинетична енергия на частиците от 1,380649 10−23 `J` (джаула).
Мол - единица за количество вещество
Означение: mol
Същност:Мол e количеството вещество на система, съдържаща толкова структурни единици (елементи), колкото е стойността на числото на Авогадро `N_A` = 6.02214076 1023. При използване на "мол" видът на структурните единици (елементи) трябва да бъде определен и те могат да бъдат атоми, молекули, йони, електрони, други частици или определени групи от тях.
Кандела - единица за интензитет на светлината
Означение: cd
Същност:Кандела e интензитетът на светлината в дадена посока на източник, излъчващ монохроматично лъчение с честота 540.1012 херца и интензитет в тази посока 1/683 вата настерадиан.

Наред с основните единици при съставяне на производни единици в SI се използват и две допълнителни единици:

Радиан - единица за ъгъл
Означение: rad
Същност:Радиан е ъгълът между два радиуса на кръг, които отрязват от неговата окръжност дъга с дължина, равна на радиуса.
Стерадиан - единица за пространствен ъгъл
Означение: sr
Същност:Стерадиан е пространственият ъгъл, който отрязва от повърхнината на сфера с център върха на ъгъла площ с лице, равно на лицето на квадрат със страна, равна на радиуса на сферата.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 4164 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload