Език за програмиране Java

Страницата е създадена на:11 март 2022 и редактирана на:20 октомври 2023

Съдържание

Източници и информация Важни за разбиране термини и понятия Създаване на най-прост Java проект с Eclipse Допълване на Eclips с още софтуер Създаване на програма с графичен интерфейс

Източници и информация

Java(колекция връзки)

Популярност: Stack Overflow Developer Survey 2021.

Първоначална информация за Java в wikipedia: Java.

За разработване на програми с Java се използва JDK - Java Development Kit. Настоящите записки ще се базират на Eclipse.

Учебник: Java Tutorial. Не изисква предварителни знания по друг език за програмиране, нито - специална роботна среда, а само JDK и текстов редактор.

Учебник от Oracle: Trail: Learning the Java Language (The Java™ Tutorials).

Формална спецификация на езика: The Java® Language Specification.

Важни за разбиране термини и понятия

Java е обектноориентиран език за програмиране, в който типовете обекти се наричат още класове.

Програмите на Java се пишат в текстови файлове, с разширение .java, които се компилират до двоични файлове (байткод), с разширение .class.

Писането на програмен код в .java файлове може да се прави с всеки редактор за неформатиран текст.

Компилиране се извършва от компилатора javac, който е част от JDK. Може да се изпълни ръчно или със съответна команда от средата за разработване, която се използва.

Изпълняване на двоичен .class файл става с команда java, последвана от името на файла. Тази команда стартира машината на Java, която чете и изпълнява файла. В интегрираните работни среди тази команда се изпълнява автоматично при подаване на съответната команда за изпълняване на създаваната програма.

Всеки нов клас се дефинира в свой .java файл, като името на файла съвпада с името на дефинирания в него клас. Спазва се уговорка, имената на класовете да започват с главна буква.

Клас, който представя, предназначена за изпълняване програма съдържа метод с име main, с обща дефиниция от вида:

public static void main(String[] args) { }

Операторите, разположени в тялото на този метод между скобите { }, се изпълняват при изпълняване на програмата в машината на Java.

Класовете, се поставят в пакети. Прието е пакетите да имат имена, състоящи се от разделени с точки три части, например: com.myName.packName. (Като изписани в обратен ред домейни на сайт.) Това осигурява компилираните .class файловете да се разполагат в директория с поддиректории:

com
   myName
      packName

Създаване на най-прост Java проект с Eclipse

Java Eclipse GUI Tutorial 1 # Creating First GUI Project in Eclipse

File - New - Java Project, задава се име на проекта и се щраква "Finish". Ако се появи следващ прозорец за създаване на модул, може да се натисне "Don't create".

Създаване на пакет с щракване на десния бутон на мишката върху src и избиране на New - Package. При желание пред името на пакета се добавя "com.имеНаСайт.", и се щраква "Finish".

Създаване на клас с щракване на десния бутон на мишката върху src и избиране на New - Class. Поставя се отметката: "public static void main(String[] args)". Това ще създаде автоматично главния метод на новата програма. Задава се име на класа, започващо с главна буква, и се щраква "Finish".

В тялото на метода main добавяме ред System.out.println("Здравей!");, който при изпълняване на програмата ще изведе надпис "Здравей!". В редактора за код се вижда:

В този пример, името на проекта е noGui, името на пакета: com.vanyog.noGui, а на главния клас - NoGui.

Компилиране и изпълняване на програмата се извършва с щракване на бутона с изображение на зелено кръгче с триъгълник. Резултатът се вижда в прозореца Console - показва се думата "Здравей!".

Допълване на Eclips с още софтуер

За да допълним Eclips, например с възможности за създаване на приложения с графичен интерфейс, избираме от менюто: Help - Install New Software...

От падащия списък Word With избираме сървъра за текущата версия на Eclipse, непосредствено под --All Available Sites--, който може да е например: 2021-12 - https://download.eclipse.org/releases/2021-12/.

В полето за търсене, пишем ключова дума, съдържаща се в названието на софтуера, който търсим, например: swing.

В таблицата с намерените софтуерни продукти се показват тези, отговарящи на нагласения начин на търсене. Поставяме отметки пред имената на продуктите, които искаме да инсталираме:
WindowBuilder Swing Designer и WindowBuilder Swing Designer Documentation
Щракваме бутона Next, а после Finish.

След приключване на инсталирането се показва съобщение, че трябва да се рестартира Eclipse за да влязат в сила направените промени.

Създаване на програма с графичен интерфейс

File - New - Java Project
Задаваме име не проекта, щракваме Finish.

File - New - Java Other
WindowsBuilder - Swing Designer - Application Wondow
щракваме бутон Next.
Задаваме име на пакет и име на клас, щракваме Finish.

Програмата е готова и при стартиране показва празен прозорец.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2675 днес 2
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload