Общ преглед на CreativeComponents

Страницата е създадена на:27 юли 2021 и редактирана на:29 декември 2021

Съдържание

Система за помощ (Help) Настройки Интерфейс Същност на параметричния дизайн Координатни системи Някои действия Работна равнина (Construction plane) Поставяне на точки Вектор Прекарване на равнина Построяване на права линия (отсечка) Построяване на крива линия Построяване на повърхнина Многоъгълник Създаване на нов тип възли

GenerativeComponents е софтуер за параметричен дизайн в Windows среда, предлаган от фирма Bentley Systems, Incorporated. Често се означава със съкращение GC.

При щракване върху бутона "Download Now" на сайта на продукта се стартира процес на регистриране на потребител, след което продуктът може да се изтегли безплатно.

Трябва да се има предвид, че макар и да се разпространява и като отделен продукт, GenerativeComponents е част от софтуерните пакети на Bently, интегриран тясно с тях и при самостоятелното му използване може да се изпитат редица "странности".

Първата изненада за нов потребител, при стартиране на току що инсталирано копие е появата първо на диалог за избиране и отваряне на файл. Изненадата произтича от това, че като още не сте използвали програмата е нормално да не разполагате със създаден от нея файл. Върху този диалог, абаче, се намира битон New File и при щракването му се показва диалог, в който задавате име на нов файл и след щракване на бутон Save в този диалог, новият файл се показва в диалога за отваряне и може да бъде избран и отворен.

Използваният по подразбиране тип файлове е .dng - обичайният и за други продукти на Bentley файлов формат. Запазването на информацията се извършва автоматично и няма необходимост от изрично използване на команда Save.

С GenerativeComponents се създават и отварят и фалове от тип .gct - които по същество са текстови файлове, описващи, създадения дизайн.

Система за помощ (Help)

Главните източници на информация, до които се стига през меню Help са: GenerativeComponents V8i Quick Start Guide - pdf файл, предназначен за бързо представяне на програмата и запознаване с основните действия с нея и Contents - съдържание на стандартен за Windows помощен .chm файл. И при двата източника начинаещие потребители е вероятно да почувстват затруднения при ползването и разбирането им.

След ивестно търсене в Интернет, може да се открие GenerativeComponents V8i Essentials - Bentley Institute Course Guide - материал, описващ по-стара версия.

Друг достъпен източник на информация е GenerativeComponents Community Wiki, където има раздел Tutorials, сред които интересен пример се явава Free Form Roof Example. Последният пример описва интерфейс на по-стара версия на продукта, но описаните инструменти съществуват и в настоящата версия и изпълнението му, демонстрира някои от забележителните възможности на софтуера. Повечето от другите примери са фалове от тип .gct и след като се отворят и разгледат в GenerativeComponents дават представа за това как се постигат някои дизайнерски намерения. (Достъп за изтегляне на файловете имат влезлите с профилите си регистрирали се на сайта потребители.)

Задържането на курсора на мишката върху интерфейсни елементи предизвиква показване на подсказващи надписи. Върху някои инструменти тези надписи са кратки, но върху други са достатъчно подробни.

В диалозите рядко има бутони за контекстно отваряне на помощ, а където има такива - не отварят нищо. В няколко диалога има каре, което дава информация за активния в момента интерфейсен елемент.

Настройки

Настройките на текущия файл се задават с диалога Design File Settings, който се отваря с команда: Settings - Design File...

Използваните измерителни единици се задават след щракване върху категория Working Units.

Интерфейс

Интерфейсът на програмата се състои от изгледи (Views) - прозорци, изобразяващи, създавания дизайн и панели с инструменти.

Изгледите са до 8 на брой. Могат да се отворят по няколко и да се подреждат по различен начин - съответно с командите от меню Window: Cascade, Tile и Arange. След затваряне, всеки от изгледите може да се отвори с команда от подменю Window - Viewes или с щракване върху бутоните от специален панел, който се показва или скрива с командата Window - Views - Dialog. (Вижте още.)

Панели с инструменти (Tool Boxes) са прозорци, които могат да се местят свободно или да са закрепени към някоя от страните на главния прозорец. (Вижте още.)

Панел Tasks е важен панел от който се стартира създаването на елементи в изработвания дизайн. Ако е бил затворен, то се отваря с команда Tools - Tasks.

Редицата бутони с номера от 1 до 7 в горната част формират панел GC Main и съдържа бутона за активиране инструмента за селектиране и бутони за показване на други панели, като: Graph, Transactions и др. Този панел може да се покаже и самостоятелно, а при натискане на клавиш F3 "изскача" непосредствено до курсора на мишката.

По-надолу панелът е разделен на две части: Primary и Promote Eelemnts. По-нататък ще посочваме предимно инструментите от част Primary, без да споменаваме, че се намират в тази част.

Същност на параметричния дизайн

Параметричният дизайн с помощта на GenerativeComponents се осъществява чрез: моделиране, съставяне на скриптове или програмиране с Microsoft Visual Studio. Работният процес при създаване на параметричен дизайн следва следните стъпки:

Всяка стъпка от този процес се описва чрез транзакция (Transaction). Крайният дизайн се получава в резултат на изпълняване на поредицата от всички транзакции. Транзакциите се виждат в специален панел Transactions, който, ако е бил затворен, може да се отвори с щракване на бутон с номер 3 върху панел Tasks. Транзакциите се създават и поддържат автоматично, но те представляват програмен код, който може да се разгледа и редактира и директно. (Вижте повече.)

Силата на параметричния дизайн е в това, че резултатът от него по-скоро описва алгоритъм - какво намерение се преследва и през какви стъпки се преминава до получаване на крайната форма, а не единствено самата крайна форма. За постигане на крайния резултат се описват отношения и връзки между детайлите, които зависят от въведените параметри, и варирането на тези параметри води до получаване на различни форми. Чрез "игра" с параметрите лесно се изследват различни варианти на крайния резултат.

Създаваните при транзакциите елементи се описват като възли (Nodes), а връзките между тях като ребра в ориентиран граф (Graph), по възможност нецикличен. Този граф се изобразява върху панел Graph, който, ако е бил затворен, се отваря с щракване на бутон номер 2 върху панел Tasks.

Възли се създават с щракване или влачене и пускане на съответни бутони оп панел Node Types. Ако панелът е бил затворен, то се отваря с щракване на бутона върху панел Tasks . При задържане на курсора на мишката върху бутон се показва текст с информация за съответния тип възел. Новите възли се появяват в панел Graph.

Възлите могат да бъдат: Геометрични обекти (Geometry) - например: дъга (Arc), би-сплайн крива (BSplineCurve), би-сплайн повърхнина (BSplineSurface) и т.н.; Генерирани от софтуера (Generated) или Инструменти (Utilities).

Вески възел притежава име, тип и техника на създаване, които се виждат изписани върху правоъгълника, с който възелът се изобразява в панел Graph.

Името на възела се съставя автоматично при създаването на възела от името на типа с добавяне на пореден номер, но при щракване с мишката името се отваря за редактиране и може да бъде променено. Възприет е Camel case стил за съставяне на имената. Като имената на типове обекти започват с главна буква, а конкретните обекти, представителите на тези типове - с малка буква. Има значение дали буквите са големи или малки! Например имената BSpline и bSline са различни.

Върху долната страна на правоъгълника изобразяващ възел се показва знак, съответстващ на състоянието му:

- възелът още не е редактиран.

- някой от параметрите на възела е с некоректна стойност. Задържането на курсора на мишката върху този знак показва текст, описващ проблема.

При щракване с десния бутон на мишката върху възел се показва контекстно меню с команди за осъществяване на промени във възела.

Техниката (Technique) на създаване на възела се избира от падащ списък, в който при задържане на курсора на мишката върху името на дадена техника (точно върху името, а не вдясно от него) се показва обяснителен текст.

Всеки възел притежава няколко входа, изобразявани с триъгълници в долната част на лявата страна на правоъгълника му и изходи, изобразявани с плътни кръгчета в дясната страна на правоъгълника му. Какви и колко са входовете зависи от техниката на създаване. Един възел става валиден, когато всичките му входове бъдат попълнени с информация или бъдат насочени към изходи на други възли, от където да получат информация.

Някои входове на възли, приемат не само единични стойности, а и масиви. Например: параметър Т, определящ относителното разстояние от началото на крива, може да има една стойност като: 0 в начало на кривата, 0.5 - в средата й, 1 - в края й и т.н. или масив от стойности като: {0.1, 0.25, 0.5}. Когато на входа се подава масив от стойности, се създават няколко обекта, съответстващи на всяка стойност от масива. В примера, ако масивът се подава на възел от тип точка, ще бъдат създадени три точки съответно: на една десета, една четвърт и на половината от дължината на кривата.

Връзките между изходите на едни възли с входовете на други възли се изобразяват с "жички" (wires), завършващи със стрелка. Прекарването на тези "жички" може да се направи с последователно щракване върху съответния изход и вход или с изписване името на изход в полето за вход.

Координатни системи

Основната координатна система, която присъства във всеки дизайнерски проект, носи името baseCS. За създаването й е предназначен бутон от панел Tasks, но и да не бъде създадена, при първото създаване на точка в модела основната координатна система бива създадена и нейният възел се показва в графа на модела.

Някои действия

Работна равнина (Construction plane)

Работната равнина е равнината, в която се разполагат точките при тяхното създаване с инструмента Point.

Работна равнина се избира от падащия списък в панел Active Plane. В този списък първоначално присъстват само координатните равнини на основната координатна система baseCS, но с инструмента Select Construction Plane от панел Tasks в този списък може да се добавят и други налични равнини. След като инструментът е избран добавянето става с щракване върху равнина в изглед или в панел Graph.

Поставяне на точки

1. Точка се поставя с щракване върху бутон Point и после в активния изглед. Точката се разполага в работната равнина (Construction plane) и нейният символ се появява в изгледите, а възелът й - в панел Graph. Възелът на точката в панел Graph се показва свързан с основната координатна система. Точните й координати може да се променят допълнително чрез редактиране на стойностите им в съответните полета в панел Graph. Техниката на създаване на точката в този случай е ByCartesianCoordinates (по декартови координати).

2. В панел Node Types се щраква бутон за създаване на възел Point . Новата точка се появява като възел само в панел Graph. Избира се техника на създаване и в зависимост от нея се настройват параметри. Например, точка лежаща върху би-сплайн крива се получава с техника ByParameterAlongCurve и задаване на кривата, върху която лежи и параметър Т, определящ относителното разстояние от началото на кривата (на стойност 0 съответства началото на кривата, на стойност 1 - краят й). Точката се появява в изглед след като са настроени правилно параметрите й. При грешка в зададените параметри, се появява знак за невалидност .

Вектор

Бутон Direction в панел Node Types.

Техника: AtPlanePlaneIntersection

Прекарване на равнина

Бутон Plane върху панел Node Types.

Техника: ByParameterAlongCurve - изисква посочване на крива и относително разстояние T от началото на кривата. Равнината е перпендикулярна на кривата и я пресича на посоченото относително разстояние Т от началото й.

Техника: ParallelToPlaneThroughPoint - изисква посочване на точка и друга равнина. Построената равнина минава през посочената точка и е успоредна на другата равнина.

Построяване на права линия (отсечка)

Бутон Line в панел Node Types.

Техника: ByPoints - задават се начална и крайна точка.

Техника: ByStartPointDirectionAndLength - задават се начална точка, посока и дължина.

Построяване на крива линия

Крива линия от тип би-сплайн се създава с щракване на бутон BSplineCurve в панел Node Types. При техника на създаване ByPoints се посочват точки, през които линията трябва да минава; при ByPoles - се посочват точки, които отклоняват линията, но тя минава само през първата и последната. Посочването на точи може да се извърши чрез създаване на ребра от точките към вход Point на кривата, или с изброяване на имената на точките в полето за редактиране, например: {point01, point02, point03, point04, point05}.

Построяване на повърхнина

Бутон BSplineSurface в панел Node Types.

Техника: ByPoints - повърхнината минава през зададени точки.

Многоъгълник

Бутон Polygon в панел Node Types.

Техника: ByPointGrid - задава се една точка, която е размножена в масив.

Техника: ByVertices - по зададени върхове.

Създаване на нов тип възли

Команда: Utilities - Manage Node Types - Generate Node Type

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2018 днес 4
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload