Криви (Shapes)

Страницата е създадена на: 9 март 2019 и редактирана на:28 май 2019

Раздел връзки: 3ds Max - Help(колекция връзки), документация: Shapes.

Line

Документация: Line.

Начупена или гладка линия се създава с последователни щраквания или щраквания и влачения в точките, през които трябва да минава линията.

Всяка точка, през която минава линията, може да бъде:

Ъгъл (Corner) - точка, в която линията променя посоката си и образува връх;

Гладка точка (Smooth), в която линията минава "гладко", не се пречупва, не образува връх;

Безие точка (Bezie), в която линията минава гладко, има еднаква кривина от двете страни на точката и кривината й зависи от положението на две, симетрично разположени помощни точки;

Точка Безие ъгъл (Bezie Corner) е точка от двете страни на която линията е допирателна към вектори, зададени с две помощни точки.

Трите типа точки Corner, Smooth или Bezie, може да се задават още по време на създаване на линия, а тип Bezie Corner може да се създаде по време на следващо редактиране на линията.

Панел Creation Method определя типът Initial Type, който точките добиват първоначално при натискане на левия бутон на мишката. Ако левият бутон на мишката се отпусне бързо и се приеме за еднократно щракване, точките остават от този тип, но ако продължи с влачене, в момента на отпускане на левия бутон на мишката, точките се превръщат в типа избран като Drag Type.

Initial Type - Corner и Drag Type - Corner се избира с цел поставяне на точки с еднократни кликвания, които стават върхове на начупена линия. Влаченето с натиснат ляв бутон на мишката не оказва влияние.

Initial Type - Smooth и Drag Type - Corner се избира за поставяне на точки с еднократни кликвания, в които линията става гладка, без да образува връхчета. Влаченето предизвиква поставяне на точка ъгъл.

При Drag Type - Bezie - има значение разстоянието до което се извършва влаченето с натиснат ляв бутон на мишката - колкото е по-голямо, толкова по-"изправена" е линията близо до поставената точка.

След поставяне на последната точка се натиска клавиш Esc или се щраква десния бутон на мишката за да се прекрати поставянето на точки. Ако се щракне много близо да началната точка се показва въпрос дали да се затвори кривата.

Точките на кривата може да се посочват и чрез координати, които се пишат в полетата на панел Keyboard Entry и се щраква бутон Add Point за да продължи линията до точката с написаните координати. Бутон Close съединява последната точка с началната и създава затворена линия, а бутон Finish завършва линията.

Ако в панел Object Type е поставена отметката AutoGrid, точките могат да се поставят върху повърхностите на други обекти, в противен случай точките се поставят върху решетката на изгледа.

За да се продължи съществуваща крива, тя се селектира, и преди да се постави следваща точка се премахва отметката Start New Shape от панел Object Type.

Създадената линия се състои от един или няколко сплайни, и нейни елементи са: върхове (Vertex), сегменти (Segment) и сплайни (Spline).

Рендериране

Линиите, ако не е специално зададено, не се изобразяват при създаване на окончателни растерни изображения на сцената. Дали и как се изобразява една линия се задава в групата настройки от сгъващия се панел Rendering.

При поставена отметка Enable In Renderer - линията се изобразява при окончателно рендериране, а ако е поставена отметка Enable In Viewport - линията се изобразява в изгледите.

Може да се избере между два начина за изобразяване: Radial - с цилиндрично сечение или Rectangular - с правоъгълно сечение.

Примери за използване - в 3ds Max Modeling Techniques - Part 1 - Renderable Splines.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2663 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload