Стандартни примитиви (Standard Primitives)

Страницата е създадена на: 9 март 2019 и редактирана на:26 май 2019

Съдържание

Box Cone Sphere GeoSphere Cylinder Tube Torus Pyramid Teapot Plane TextPlus

Относно общите действия при създаване на примитиви, вижте Създаване на обекти.

Стандартните примитиви са обекти с "правилни" стереометрични форми (паралелепипед, сфера, конус и т.н.), които се характеризират с типични за всяка форма параметри. Създават се с комендите от подменю Create - Standard Primitives, или от командния панел, страница Create, подстраница Geometry, Standart Primitives.

Box

Паралелепипед с основни параметри Length, Width и Height.

Методите за създаване са: Cube - създаване на куб и Box - създаване на паралелепипед.

Разделя се на сегменти по направление на всяка от страните: Length Segs, Width Segs и Height Segs.

Cone

Пресечен конус с основни параметри Radius 1, Radius 2 и Height Segs.

Методи за създаване: Edge - Влаченето с мишката очертава диагонала на квадрата, в който се вписва основата на конуса. Center - влаченето с мишката започва от центъра на основата към периферията й.

Sphere

Сфера с основен параметър Radius. Тази сфера има полюси и се разделя на сегменти посредством паралели и меридиани.

Методи за създаване: Edge - Влаченето с мишката очертава диагонала на квадрат, в който се вписва сферата. Center - влаченето с мишката започва от центъра към периферията на сферата.

Параметър Hemisphere, който може да е число от 0 до 1, задава каква част от сферата да се отнеме от долната й част. При 0.5 се получава полусфера. При отнемане на част от сферата, може да се използват два различни метода за разделяне на сегменти на останалите части от меридианите: Chop - меридианите се разделят на сегменти все едно, че са цели и единият от сегментите може да е по-малък от останалите; Squash - останалите от меридианите части се разделят на равни сегменти.

GeoSphere

Сфера с основен параметър Radius. При тази сфера не са обособени полюси. Получава се чрез увеличаване броя на стените на три правилни многостена: Тетраедър (Tetra), Октаедър (Octa) или Икосаедър (Icosa), които съответстват на три бутона, определящи метода на построяване. Тези многостени се получават при брой сегменти единица. При по-голям брой сегменти формата е все по близка до сфера.

Cylinder

Tube

Torus

Pyramid

Teapot

Plane

TextPlus

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2584 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload