Обща информация, учебници, концепции за Rhinoceros 8

Страницата е създадена на:17 декември 2021 и редактирана на: 4 март 2024

Съдържание

Обща информация Учебници Концепции Моделират се повърхнини Команден интерфейс Слоеве Схеми за конфигуриране Рендъринг

Обща информация

Софтуерният продукт Rhinoceros 3D, по-познат с по-кратките си имена Rhino, или Rhino 3D, е комерсиален софтуер за триизмерно моделиране.

За изпробване се предоставя с пълни възможности за 90 дена след съответно регистриране в официалния сайт. Има версии за Windows и Mac, които не се различават съществено, но има отделни указания за ползване за двете операционни системи (Windows, Mac). Чрез услугата Cloud Zoo получен лиценз може да се използва на повече от един компютър (но не едновременно, разбира се). Студентите ползват 80% отстъпка от цената на комерсиалния лиценз, а учебни заведения - до 90%.

Относно изтеглянето и инсталирането вижте страница: Инсталиране на пробна версия на Rhinoceros 8 в Windows.

Учебници

На настоящия сайт се поддържа Учебни материаали за Rhino(колекция връзки), където може да намерите, надявам се, полезни връзки съм страници с учебни материали.

Директно от софтуера се стига до учебни материали през меню Help > Learn Rhino > Tutorials and Samples... Тази команда отваря панел Tutorials, съдържащ хипервръзки към файлове, които при двойно щракване се изтеглят и отварят на компютъра на потребителя. Може би, добра идея е да се започне с преглеждане на файл Rhino Level 1 Training Guide.pdf.

Учебни материали за архитекти се откриват след щракване на бутона за филтър architecture или хипервръзката в ляво на страница Learn to use Rhino - Architecture.

Концепции

Моделират се повърхнини

Моделирането на триизмерни тела в Rhino е основано на математическия апарат на неравномерните, рационални би-сплайни (на английски: Non-uniform rational B-spline, или NURBS; вижте: Rhino Objects). Всъщност, със софтуера се моделират повърхнини, които ако затварят обем могат да се разглеждат и като плътни тела.

Други геометрични обекти, в усложняваща се йерархия: точки (points), линии (lines), полилинии (polylines), криви (curves), поликриви (polycurves), повърхнини (surfaces), полиповърхнини (polysurfaces), тела (solids).

Команден интерфейс

Освен графичен интерфейс, софтуерът има и команден интерфейс - управлява се и с команди, които се пишат в полето с надпис Command, наричано команден ред.

С написване на първите букви в командния ред, се появява подсказващ списък на командите, съдържащи написаните букви. Първата от командите от този списък се откроява между останалите и натискането на клавиш Enter, дори и без написване на пълната команда, стартира изпълнението именно на тази команда. Иначе друга команда от списъка може да се избере с придвижване по списъка с клавишите стрелки надолу или нагоре, или с щракване с левия бутон на мишката върху команда от списъка.

След стартиране на команда, надписът "Command" в началото на командния ред се сменя с друг подсказващ надпис, отнасящ се за стартираната команда и редица от заградени в скоби опции, между които може да се избира, за да се изпълни командата по различни начини.

Една от буквите на всяка опция е подчертана и натискането на клавиша с тази буква, последвано от натискане на клавиш Enter, предизвиква избиране на опцията. Освен с клавиш на буква, дадена опция може да се избере и с щракване с левия бутон на мишката, върху надписа ѝ в командния ред, при което изпълнението продължава веднага.

Опция Undo, ако има такава между опциите на изпълняваната команда, или клавишна комбинация Ctrl+Z, по време на изпълнение на команда, отменя последната стъпка от изпълнението на командата.

Клавиш Esc отменя напълно изпълнението на започнатата команда.

Ако е отворен панел Help по време на изпълнение на команда, в него се показва помощна информация относно тази команда. Натискането на клавиш F1 отваря помощна страница от сайта на Rhino с информация за стартираната команда.

Последната завършена команда може да се повтори с: натискане на клавиши Space или Enter, или щракване на десния бутон на мишката в някой изглед.

Съществува, обаче, определен списък от команди, които не се повтарят по този начин. Този списък се намира в прозореца, който се отваря с команда Options, на страница Rhino Options - General, под надпис: Never repeat these commands.

Изскачащо меню с последните изпълнени команди се вижда с щракване на десен бутон на мишката върху командния ред. Прозорец с всички изпълнени команди се отваря с натискане на клавиш F2.

Ако командата е довела до необходимия резултат, но изчаква за продължаване, например: поставяне на следваща точка от линия, командата се завършва до текущия резултат с клавиш Enter, Spase, или щракване на десен бутон на мишката.

Слоеве

На различните обекти в една сцена се присвояват слоеве. Слоевете управляват: видимостта, заключването, цветовете на линиите, материалите, цветовете и линиите на точките на обектите.

Списък на наличните слоеве се отваря с бутон върху най-долната лента на прозореца на Rhino.

Върху бутона се показва текущия слой, който ще имат новосъздадените елементи, или ако има селектиран елемент - слоят на този елемент. В случай, че са селектирани елементи с различни слоеве се показва надпис Varios. Избирането на друг слой от списъка променя съответно текущия слой или слоя на селектираните елементи. Още информация и възможности за управляване на слоевете дава панелът, който се отваря с команда Window - Panels - Layers.

Слоевете могат бъдат организирани в дървовидна йерархия, което означава, че някои слоеве могат да имат подслоеве, подслоевете други подслоеве и т.н.

Вижте повече на страница Използване на слоеве в Rhinoceros 8.

Схеми за конфигуриране

Схемите са възможност за стартиране на Rhino с различни комбинации от настройки чрез използване на различни икони за стартиране. Прави се копие на някоя съществуваща икона за стартиране на Rhino и се променя нейния параметър Target, като в него се добавя име на схема:

"C:\Program Files\Rhino 7\System\Rhino.exe" /scheme=Proba

Ако името на схемата не е използвано още, Rhino стартира с настройки по подразбиране, а всички промени в настройките си запазва под името на тази схема. Всъщност, информацията за схемата се запазва във файлове от тип XML в директория:

C:\Users\UserName\AppData\Roaming\McNeel\Rhinoceros\7.0\settings.

При следващо стартиране от същата икона, се зареждат запазените в схемата настройки, направени след стартиране от същата икона.

Изтриването на файловете премахва настройките на схемата и предизвикват зареждане с настройки по подразбиране (все едно Rhino току що е инсталиран.)

Вижте: Using Schemes to Start Rhino.

Рендъринг

Рендъринг наричаме процесаа на създаване на реалистично изглеждащи изображения на сцена от обекти. Към този процес имат отношение светлините, фона и материалите. Render - общи бележки, Render - описание на инструментите.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1550 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload