Обща информация, учебници, концепции за Rhinoceros 7

Страницата е създадена на:17 декември 2021 и редактирана на:24 декември 2021

Съдържание

Прескачане на съдържанието

Обща информация Учебници Концепции Моделират се повърхнини Команден интерфейс Слоеве

Обща информация

Софтуерният продукт Rhinoceros 3D, по-познат с по-кратките си имена Rhino, или Rhino 3D, е комерсиален софтуер за триизмерно моделиране.

За изпробване се предоставя с пълни възможности за 90 дена след съответно регистриране в официалния сайт. Има версии за Windows и Mac, които се различават дотолкова, че има отделни указания за ползване. Чрез услугата Cloud Zoo получен лиценз може да се използва на различни компютри (но не едновременно, разбира се). Студентите ползват 80% отстъпка от цената на комерсиалния лиценз.

Учебници

Учебници за Rhino(колекция връзки)

Директно от софтуера се стига до учебни материали през меню Help > Learn Rhino > Tutorials and Samples... Тази команда отваря панел Tutorials, съдържащ хипервръзки към файлове, които при двойно щракване се изтеглят и отварят на компютъра на потребителя. Може би, добра идея е да се започне с преглеждане на файл Rhino Level 1 Training Guide.pdf.

За архитекти е предназначен курса: Getting started with architectural modeling.

Концепции

Моделират се повърхнини

Моделирането на телата е основано на математическия апарат на неравномерните, рационални би-сплайни (на английски: Non-uniform rational B-spline, или NURBS). Всъщност, със софтуера се моделират повърхнини, които ако затварят обем могат да се разглеждат и като обемни тела.

Понятия: точки, линии (lines), полилинии (polylines), криви (curves), поликриви (polycurves), повърхнини (surfaces), полиповърхнини (polysurfaces), тела (solids).

Команден интерфейс

Освен графичен интерфейс, софтуерът има и команден интерфейс - управлява се и с команди, които се пишат в полето с надпис Command, наричано команден ред.

С написване на първите букви в командния ред, се появява подсказващ списък на командите, съдържащи написаните букви. Първата от командите от този списък се откроява между останалите и натискането на клавиш Enter, дори и без написване на пълната команда, стартира изпълнението именно на тази команда. Иначе друга команда от списъка може да се избере с придвижване по списъка с клавишите стрелки надолу или нагоре, или с щракване с левия бутон на мишката върху команда от списъка.

След стартиране на команда, надписът "Command" в началото на командния ред се сменя с друг подсказващ надпис, отнасящ се за стартираната команда и редица от заградени в скоби опции, между които може да се избира, за да се изпълни командата по различни начини.

Една от буквите на всяка опция е подчертана и натискането на клавиша с тази буква, последвано от натискане на клавиш Enter, предизвиква избиране на опцията. Освен с клавиш на буква, дадена опция може да се избере и с щракване с левия бутон на мишката, върху надписа ѝ в командния ред, при което изпълнението продължава веднага.

Опция Undo, ако има такава между опциите на изпълняваната команда, или клавишна комбинация Ctrl+Z, по време на изпълнение на команда, отменя последната стъпка от изпълнението на командата.

Клавиш Esc отменя напълно изпълнението на започнатата команда.

Ако е отворен панел Help по време на изпълнение на команда, в него се показва помощна информация относно тази команда. Натискането на клавиш F1 отваря помощна страница от сайта на Rhino с информация за стартираната команда.

Последната завършена команда може да се повтори с: натискане на клавиши Space или Enter, или щракване на десния бутон на мишката в някой изглед. Съществува, обаче, пределен списък от команди, които не се повтарят по този начин. Този списък се намира в прозореца, който се отваря с команда Options, на страница Rhino Options - General, под надпис: Never repeat these commands.

Изскачащо меню с последните изпълнени команди се вижда с щракване на десен бутон на мишката върху командния ред. Прозорец с всички изпълнени команди се отваря с натискане на клавиш F2.

Слоеве

На различните обекти в една сцена се присвояват слоеве. Слоевете управляват: видимостта, заключването, цветовете на линиите, материалите, цветовете и линиите на точките на обектите.

Списък на наличните слоеве се отваря с бутон върху най-долната лента на прозореца на Rhino.

Върху бутона се показва текущия слой, който ще имат новосъздадените елементи, или ако има селектиран елемент - слоят на този елемент. В случай, че са селектирани елементи с различни слоеве се показва надпис Varios. Избирането на друг слой от списъка променя съответно текущия слой или слоя на селектираните елементи. Още информация и възможности за управляване на слоевете дава панелът, който се отваря с команда Panels - Layers.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 47 днес 0
Направено с MyCMS.