Настройване на Qt Creator

Страницата е създадена на:15 април 2019 и редактирана на: 8 юни 2019

Желанието да правите по-специални настройки на Qt Creator сигурно ще възникне във Вас след прекарване на повече време в работа с него, така че ако сте начинаещи може да пропуснете тази част и да се върнете към нея, когато почувствате нужда. (Следва страница: Създаване на най-прост проект.)

Прозорецът за настройки се отваря:

на Mac - от менюто: Qt Creator -> Preferences или с клавишна комбинация Cmd + ,

на Windows – от менюто: Tool -> Options.

В разположен в ляво на прозореца за настройки списък са показани групи от настройки: Kits, Environment, Text Editor, FakeVim, Help, и т.н. Щракване върху името на група показва в останалата част от прозореца, настройките от тази група.

Създаване на целеви комплекти (Kits)

Целевите комплекти (Kits) са набори от настройки, задаващи на Qt Creator кои конкретни инструменти да използва за компилиране и изпълнение на приложенията от даден проект. Това включва задаване на версия на Qt, компилатор, целева платформа и дали създаваните изпълними файлове са предназначени за тестване (debug) или за разпространяване (release).

Qt Creator запазва целевите комплекти, които потребителят е използвал във файл:

В macOS: ~/.config/QtProject/qtcreator/profiles.xml

При натрупване на проблеми с целевите пакети, изтриването на този файл, предизвика Qt да създаде автоматично отново тези настройки.

Раздел Build & Run съдържа няколко подстраници с настройки: General, Kits, Qt Versions, Compilers, Debuggers и Cmake.

Qt версиите, които е настроен да използва Qt Creator, се виждат на страница Qt Versions, на раздел Build & Run. Версиите на Qt, които се изтеглят и инсталират с инструмента за поддържане на работната среда, например, версии от 5.0.2 до 5.8 RC, се показват в група Auto-detected. Наред с тях може да се използват и други, по-стари версии, например, 4.8.x – за проекти, които не са преработени за версии 5.

Стари версии се изтеглят от Интернет от архива за стари версии http://download.qt.io/archive/qt/ и се инсталират отделно. За да използвате тези версии в Qt Creator, трябва да ги добавите през подстраница Qt Versions на раздел Build & Run на страницата за настройки. Това става с щракване на бутон Add, горе, вдясно от списъка с версии. След щракване на този бутон трябва с диалога за избор на файл, който се появява, да посочите изпълнимия файл qmake от Qt версията, която искате да се добави. В macOS, за да стигнете до директории, които са в "скритата", служебна зона на системата, които не се виждат в стандартния диалог за избор на файл, натиснете в този диалог клавишна комбинация Cmd + Shift + G. Това отваря прозореца "Go to folder", в който можете ръчно да напишете пътя до директорията, чието съдържание искате да прегледате.

Добавените ръчно версии на Qt се появяват в групата Manual. Щом добавите версия, щракнете бутон Apply за да се запази информацията.

На Windows, при версии на Qt за компилатор MinGW, по-старите версии на Qt изискват конкретни стари версии на MinGW. За да може да се ползват такива версии на Qt същите трябва да са инсталирани на компютъра и да знаете в кои директории се намират изискваните съответни версии на MinGW. За добавяне на компилатор към Qt Creator се щраква бутон Add на подстраница Compilers в раздел Build & Run на страницата за настройки. Щракването на този бутон показва списък от имена на компилатори, които може да се добавят, а щракването върху избрано име, например, MinGW, предизвиква появата на полета, в които се попълва информация за компилатора. За да посочите изпълнимия файл на компилатора, щракнете бутон Browse срещу полето Compiler Path. Щом добавите компилатор, щракнете бутон Apply за да се запази информацията.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2518 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload