Създаване на най-прост проект

Страницата е създадена на:15 април 2019 и редактирана на: 5 март 2021

В контекста на настоящата книга, проект наричаме множество от файлове, които са необходими за решаване на конкретна практическа задача. Например, всички файлове, които са необходими за създаване на една конкретна компютърна програма. Единственото нещо което обединява файловете от един проект е необходимостта от тях за постигане на поставена цел. Тези файлове могат да бъдат разположени на различни места – в различни директории на един компютър или дори на различни компютри, и могат да бъдат с различен тип и съдържание - текстови файлове, изображения, видео, аудио и др.

Типове проекти

Типовете проекти, върху които може да се работи с Qt Creator се разделят на следните групи:

Applications – приложения (програми)

Libraries – библиотеки

Other projects – други и

Non-Qt Projects – не базирани на Qt, програми на C или C++

Приложенията (Applications) са типове проекти за създаване на:

Qt Widgets Application – приложения, използващи директно класовете за визуални компоненти за графичен интерфейс от Qt

Qt console Application – приложения без графичен интерфейс, изпълняващи се в конзолата на операционната система

Qt Quick Application – приложения, използващи концепцията за графичен интерфейс Qt Quick

Qt Quick Controls Application – приложения, използващи визуални компоненти от модул Qt Quick Controls

Qt Canvas 3D Application – приложения, които използват триизмерни изображения.

Създаване на нов проект

Създаването на нов проект изисква създаване на едно минимално множество от директории и файлове в зависимост от типа на проекта и се извършва с Qt Creator чрез щракване на бутона в началния прозорец Welcome – Projects – "New Project", от менюто: File – New File or Project, или с клавишна комбинация Ctrl+N. Създаването на проект преминава през няколко стъпки:

  1. Избиране на тип проект
  2. Задаване на име на проекта и избиране на директория
  3. При версия на Qt от 6.0 и по-висока - избиране на система за компилиране на проекта (Build System). Възможностите за избор са между: qmake, CMake и Qbs
  4. Избиране на комплекти от целеви платформи
  5. Попълване на информация за класа на главния прозорец на приложението

Съдържание на Qt проект

Когато създава нов проект от тип Qt Widgets Application, Qt Creator създава поддиректория в зададената на стъпка 2 директория с име съвпадащо с името на проекта и в тази директория създава няколко файла:

Файлове за описване на проекта:

ИмеНаПроект.pro – файл, използван от Qt за описване на проекти

ИмеНаПроект.pro.user – файл, използван от Qt Creator при работа с проекта

Файлове с програмен код на C++:

main.cpp – главен файл на програмния код

ИмеНаКласаНаГлавнияПрозорец.h – заглавен файл, на класа на главния прозорец

ИмеНаКласаНаГлавнияПрозорец.cpp – файл с реализацията на главния прозорец

Файл за описване на интерфейса:

ИмеНаКласаНаГлавнияПрозорец.ui – този файл и файлове от този тип се актуализират от Qt Creator при работа в режим Design.

В Qt Creator структурата на проектите се представя в страничната лента във вид на дървета или списъци от файлове, когато от падащия списък в горната и част е избрана опция Projects – показване на проектите. Дали да се показва дърво или списък се избира от менюто към бутона за филтриране. Когато в това меню има отметка пред Simplify Tree се показва списък, а когато няма отметка се показва дърво с раздели, като:

Headers – заглавни файлове с разширение .h

Sources – файлове с код, с разширение .cpp

Forms – файлове за описване на потребителски интерфейс с разширение .ui

Представената по този начин структура е според ролята на файловете в проекта, но не съответства на физическото им разполагане във файловата система. Наличието на раздели като Headers или Sources не означава, че някъде на диска има директории с такива имена.

Физическото разположение на файловете в директории, може да видите, ако изберете от падащия списък в горната част на страничната лента File System.

Двойното щракване върху името на файл в страничната лента предизвиква отваряне на файла в дясната страна на прозореца на Qt Creator. Ако се отвори текстов файл, се показва в текстов редактор, ако се отвори интерфейсен .ui файл, се отваря в режим Design. Превключването от режим Design към режим Edit, показва съдържанието на .ui файла във вид на текст с XML формат, каквото е наистина съдържанието на такъв файл. Режим Design служи само за по-лесно визуално редактиране на интерфейса, а резултатът от това редактиране е автоматично поддържания текст в .ui файла.

Добавяне на файлове към проект

Понякога може да използвате файлове с готов програмен код, за да използвате реализирани вече в този код функции. Не е достатъчно да копирате тези файлове в директориите с Вашия код. Необходимо е тези файлове де се добавят към описанието на Вашия проект, което се използва от Qt (Това описание се съдържа във файла с разширение .pro). Qt Creator добавя нови файлове към проект, ако щракнете с десен бутон на мишката върху името на проекта в страничната лента и изберете Add Existing Files... или, ако ще добавите цяла директория – Add Existing Directory... Имената и пътя до файловете, които посочите, автоматично са добавят в .pro файла на проекта.

Съставен проект (Subdirs Project)

Понякога е удобно няколко приложения или проекти да се разглеждат като части от един по-общ проект. Тогава са създава проект от тип Subdirs Project от група Other Projects, обединяващ няколко подпроекта. При създаване на проект от този тип се задава: име на проекта, което ще бъде използвано като име на директория; директория, в която ще се създаде директорията на проекта; комплекти за целеви платформи и дали да се включи проекта в някакво хранилище за код.

При създаването на такъв проект Qt Creator създава в неговата директория само 2 файла с имена: ИмеНаПроект.pro и ИмеНаПроект.pro.user.

По-нататък с Qt Creator можете да създадете подпроекти от всеки възможен тип с щракване на десния бутон на мишката върху името на съставния проект в страничната лента и избиране на командата "New Subproject...".

Вече съществуващ Qt проект може да се добави към съставен проект, чрез ръчно добавяне на ред в .pro файла на съставния проект:

SUBDIRS += ИмеНаПроект

Ако съставният проект се състои от подпроекти приложения, кое от приложенията да се стартира при подаване от менюто на команда Build -> Run, или при щракване на бутона за стартиране, се задава в режим Projects. В страничната лента на този режим под заглавие Build & Run се виждат целевите платформи, настроени за проекта. Към всяка целева платформа има бутони Build и Run. При щракване върху Run в лявата част на прозореца на Qt Creator, под заглавие Run Settings се показват групи настройки за стартиране на приложения. Падащият списък Run configuration съдържа имената на подпроектите приложения. Именно избраното от този списък приложение е това, което ще се стартира при подаване на команда Run.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2515 днес 2
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload