Управляване на графичното изобразяване в Archicad

Страницата е създадена на:20 ноември 2020 и редактирана на:12 януари 2021

Съдържание

Слоеве и комбинации Частично изобразяване на структурата (Partial Structure Display) Опции за изобразяване на моделите (Model View Options) Комплекти от писалки (Pen Sets)

Графичния вид на архитектурните елементи в двумерни чертежи и 3D изгледи се определя от редица настройки на самите елементи, а след това и от настройките на изгледите.

Основно, дали в даден прозорец с графична информация се виждат или не различни елементи на сградата се управлява чрез видимостта на слоевете, които са зададени на елементите. Елементите с невидими слоеве не се изобразяват.

Други настройки, които определят пълнотата и начина на изобразяване са описани по-долу. Избраните за даден прозорец настройки се виждат върху лентата за бързи настройки в долния край на прозореца:

Слоеве и комбинации

Всички елементи на архитектурния проект са разпределени в слоеве. Но елементи, които задължително се поставят върху други елементи - домакини (например: вратите и прозорците винаги се поставят върху стени) не притежават собствени слоеве. Те са част от своите домакини и съответно получават свойствата на слоевете на своите домакини.

Слоевете са атрибути, които се задават в настройките на елементите.

Във всеки изглед се избира съставена комбинация, която определя какви свойства имат наличните слоеве при задаване на тази комбинация.

Управляването на слоевете и техните комбинации се осъществява чрез диалог Layers (Model Views), който се показва с команда от меню Document - Layers, клавишна комбинация Ctrl+L, или щракване на бутон Layer Settings... от лентата за бързи настройки.

В лявата половина на прозореца се показват комбинациите, а в дясната - слоевете. Бутончето триъгълник , разположено между двете части, управлява видимостта на лявата страна с комбинациите. Ако тя не се вижда, щракнете върху бутончето триъгълник.

Щракването върху комбинация в левия прозорец, показва в десния прозорец свойствата, които получават слоевете в тази комбинация.

Свойствата на слоевете са изобразени с икони:

Катинарът означава дали слоят е заключен или отключен .

Иконата око - дали слоят е видим или невидим .

Третата икона определя дали елементите в слоя се показват като обемни тела или като мрежа от линии .

Числото в четвъртото поле, което по подразбиране е 1, е номер на група на пресичане. Елементите, които имат еднакъв номер на група на пресичане, автоматично се съединяват. Елементите с номер 0 на група на пресичане никога не се съединяват, дори и с елементи също с номер нула.

Иконите срещу имената на комбинациите в левия прозорец показват какви са в тях свойствата на избрания в десния прозорец слой. Щракването на икона срещу именто на комбинация, променя свойството на избрания слой в съответната комбинация и зарежда свойствата на останалите слоеве от същата комбинация.

Промяната на настройките на даден слой в дясната част, променя свойствата на слоя само в текущия прозорец. След такава промяна се съставя автоматично временна комбинация Custom, която не се показва в списъка от комбинации в ляво. Тази комбинация се унищожава веднага щом се избере комбинация от списъка в ляво. Временната комбинация може да се запази под ново име с щракване на бутон New... под списъка на комбинациите.

За да се отрази промяна направена на избран в дясно слой в избраната в ляво комбинация, трябва да се щракне бутон "Udate".

Името на даден слой в десния прозорец може да се промени след щракване върху него и редактиране.

Последното свойство на слоевете Extension (разширение) се задава с цел класифициране на слоевете по още един признак, което улеснява някои действия при изготвяне на документация. По подразбиране разширението е празно.

Частично изобразяване на структурата (Partial Structure Display)

Чрез избиране на една от възможностите:

се задава дали да се изобразява пълната структура на моделите на архитектурните елементи (Entire Model) или да се скрият някои от техните части. При Without Finishes не се изобразяват слоевете на стените, зададени като завършващи - изолации, мазилки. Сградата изглежда като в етап "груб строеж". При Core Only се показват само слоевете от стените зададени като корпусни, а при Core or Load Bearing Elements Only към корпусните слоеве на стените се добавят и всички елементи със свойство носещи.

Опции за изобразяване на моделите (Model View Options)

Начинът на схематично изобразяване на някои елементи на сградите, като колони, греди, плочи, зони, отвори, врати, прозорци и др. се избира чрез диалога, който се показва с команда: Document - Model View - Model View Options. Тези настройки се означават със съкращението MVO и ще наричаме опции за изобразяване на моделите.

Елементите, които се засягат от тези опции имат в настройка Ниво на детайлност (Detail Level), с възможни стойности съответно за 3D и 2D изобразяване:

Елементът се "подчинява" на глобалните опции за изобразяване, зададени в настройките на изгледа, ако е избрана стойност "by MVO".

Ако се зададе Detail Level със стойност "Off" елементът изобщо не се изобразява.

Комплекти от писалки (Pen Sets)

Определят цветовете, дебелините и стиловете на линиите на елементите.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 480 днес 2
Направено с MyCMS.