Масиви във Visual Basic

Страницата е създадена на:14 януари 2022 и редактирана на:20 януари 2022

Arrays - Visual Basic | Microsoft Docs

Масивите са структури от данни, обединяващи множество променливи от един и същи тип, наричани елементи на масива. Всяка участваща в масива променлива се идентифицира чрез идентификатора на масива и един или повече индекси. Броят на индексите ще наричаме размерност на масива. Броят на стойностите, които може да има даден индекс ще наричаме размер по даден индекс, а общия брой на елементите - размер на масива.

Индексите са цели числа, започващи от 0. Например: едномерен масив (с един индекс) с размер от 5 елемента има стойности на индекса си от 0 до 4. При деклариране на масив се посочва максималната стойност на всеки индекс в скоби след идентификатор на променлива. Например:

' Деклариране на едномерен масив от пет цели числа.
Dim numbers(4) As Integer

' Двумерен масим от числа с плаваща запетая с размери от 6 елемента по всеки индекс. Състои се от общо 36 елемента.
Dim matrix(5, 5) As Double

Ако е необходимо декларирането на масив може да се съчетае с присвояване на стойности на елементите му с оператора за заделяне на памет за обекти New (във Visual Basic масивите са обекти).

' Деклариране на едномерен масив от четири цели числа, с определени стойности.
Dim numbers = New Integer() {1, 2, 4, 8}
'Двумерен масив с първи индекс от 0 до 2 и втори индекс 0 и 1 Dim numbers = New Integer(,) {{1, 2}, {4, 8}, {7, 9}}

Възможно е при деклариране на масив да се определи максималната стойност на индекс от стойността на променлива, присвоена преди това.

' Масив от 10 цели числа
Dim V As Integer = 9
Dim numbers(V) As Integer

При необходимост размерът на масив може да се промени с декларация ReDim.

' Променяне на размера на масив със запазване на наличните стойности на елементите му.
ReDim Preserve numbers(15)

' Променяне на размера на масив и нулиране на стойностите на елементите му.
ReDim numbers(15)

Може да се състави масив от масиви с различни размери (Jagged arrays).

' Масив от 12 елемента, който са също масиви без елементи, от числа с плаваща запетая.
Dim sales()() As Double = New Double(11)() {}

' Размерите и елементите на масивите съставящи по-общия масив се задават по късно, например:
sales(0) = New Double(1) {1, 2}

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1531 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload