Начини за смесване на цветовете (blending modes)

Страницата е създадена на:16 ноември 2022 и редактирана на: 6 март 2024

Често при създаване на растерни изображения се извършва смесване на цветове. Например: цветът на инструмента, който се използва за рисуване се смесва с цвета на изображението, върху което се рисува, цветът на един слой се смесва с цвета на слоевете под него и др. (Вижте Слоеве във Фотошоп)

Използва се следната терминология: основен или базов цвят (base color) се нарича първоначалният цвят на изображението; смесван цвят (blend color) е цветът, който има прилагания инструмент (или слой) и резултатен цвят (result color) е цветът, който се получава след смесването.

Във Фотошоп може да се избира между следните начини за смесване (Blending Modes), формиращи групи:

Основни

Нормален (Normal) - резултатния цвят е еднакъв със смесвания цвят, независимо от базовия цвят. При наличие на прозрачност двата цвята се смесват според степента на прозрачност. Пример (B - базов цвят, А - смесван цвят, резултатен цвят при 100% и 50% непрозрачност):

Вижте още: Blend modes - Normal_blend_mode

Разтваряне (Dissolve) - резултатния цвят се получава чрез случайно избиране между базовия цвят и смесвания цвят, в зависимост от прозрачността на смесвания цвят. Пример (B - базов цвят, А - смесван цвят, резултатен цвят при 100% и 50% непрозрачност):

Вижте още: Blend modes - Dissolve

Отзад (Behind) - използва се, когато базовото изображение има определена степен на прозрачност, резултатът е сякаш смесваното изображение и под базовото. Отнася се за инструментите за рисуване.

Изчистване (Clear) - придава прозрачност до степента на смесвания цвят. Отнася се за инструментите за рисуване.

Водещи до получаване на по-тъмно изображение

Потъмняване (Darken) - смесваният цвят замества базовия само в каналите, в които е по-тъмен. Заместват се само по-светлите цветове, а тъмните остават непроменени.

Умножение (Multiply) - във всеки канал стойността на базовия цвят се умножава със стойността на смесвания цвят. В резултат винаги се получава по-тъмен цвят. Ако базовия цвят е черен се получава черен цвят. Ако е бял, се получава смесвания цвят. Подобно е на минаване с цветен маркер върху напечатано на хартия изображение. (Вижте още: Blend modes - Multiply)

Контрастно подсилване (Color Burn) - във всеки канал се потъмнява базовия цвят, подсилва се контраста на базовото изображение и се добавя от смесвания цвят, като по-силен ефект се създава от по-тъмен смесван цвят, а бял смесван цвят оставя изображението непроменено.

Яркостно подсилване (Liner Burn) - във всеки канал се потъмнява базови цвят и се прибавя смесвания цвят, като по-тъмен смесван цвят води до по-силен ефект, а бял смесван цвят оставя изображението непроменено. Получава се изображение с намалена яркост в местата с по-тъмен смесван цвят. Различава се от контрастното подсилване (Liner Burn) по това, че не се променя контраста на базовото изображение.

По-тъмния цвят (Darker Color) – избира се по-тъмния от двата цвята, като се сравняват смесените от всички канали цветове, за разлика от потъмняването (Darken), при което същото се извършва във всеки канал поотделно.

Водещи по получаване на по-светло изображение

Изсветляване (Lighten) – обратно е на потъмняването (Darken), смесваният цвят замества базовия цвят само в каналите, в които е по- светъл. Заместват се по-тъмните цветове, а светлите остават непроменени.

Екраниране (Screen) – обратно е на умножението, във всеки канал инверсната стойност на всеки базов цвят се умножава със смесвания цвят. В резултат се получава по-светъл цвят. При бял смесван цвят се получава бял цвят, при черен - базовия цвят остава непроменен. Ефектът наподобява прожектиране на изображението от смесвания слой върху екран на който е прожектирано изображението от долните слоеве. (Вижте още: Blend modes - Screen)

Цветово просветляване (Color Dodge) – обратно е на контрастното подсилване (Color Burn); във всеки канал базовите цветове се правят по-светли, намалява се контраста на базовите цветове и се добавя смесван цвят, като ефектът е по-силен при по-светъл смесван цвят. Бял смесван цвят дава бял резултатен цвят, черен смесван цвят - оставя изображението непроменено.

Линейно просветляване (добавяне) (Linear Dodge (Add)) – подобно е на цветовото подсилване (Color Dodge); във всеки канал се увеличава яркостта на базовия цвят и се добавя от смесвания цвят пропорционално на смесвания цвят. Черен смесван цвят не променя изображението. Различава се от цветовото подсилване (Color Dodge) по това, че не променя контраста на базовото изображение.

По-светъл (Lighter Color) - получава се по-светлия от два цвята, като се сравняват смесените от всички канали цветове. Обратно е на по-тъмен цвят (Darker color).

Влияещи върху контраста на изображението

Припокриване (Overlay) - светлите места от базовия цвят се екранират (Screen) със смесвания цвят, а тъмните места от базовия цвят се умножават (Multiply) със смесвания цвят. В резултат най-тъмните и най-светлите места стават съответно още по-тъмни или още по светли, а междинните цветове се смесват нормално. (Вижте още: Blend modes - Overlay)

Меко осветяване (Soft Light) – базовите цветове се потъмняват или изсветляват в зависимост от смесвания цвят. Ако смесваният цвят е по-светъл от 50% сиво, базовият цвят се изсветлява както при оттеглянето, а ако е по-тъмен от 50% сиво, базовият цвят се потъмнява както при контрастно подсилване. Ефектът изглежда както прожектиране на диапозитив на смесваното върху базовото изображение.

Твърда светлина (Hard Light) – базовият цвят се умножава или екранира в зависимост от смесвания цвят. Ако смесваният цвят е по-светъл от 50% сиво се екранира (изсветлява), а ако е по-тъмен от 50% сиво се умножава (потъмнява). Черен смесван цвят създава черен цвят, бял смесван цвят създава бял цвят. (Вижте още: Blend modes - Hard_Light)

Жива светлина (Vivid Light) – базовият цвят се подсилва контрастно или се оттегля в зависимост от смесвания цвят. Ако смесваният цвят е по-светъл от 50% сиво базовият цвят се изсветлява чрез намаляване на контраста, а ако е по-тъмен от 50% сиво се потъмнява чрез увеличаване на контраста.

Линейна светлина (Liner Light) - базовият цвят се подсилва контрастно или се оттегля в зависимост от смесвания цвят. Ако смесваният цвят е по-светъл от 50% сиво базовият цвят се изсветлява чрез увеличаване на яркостта, а ако е по-тъмен от 50% сиво се потъмнява чрез намаляване на яркостта.

Остра светлина (Pin Light) - ако смесвания цвят е с под 50% сиво, пикселите по-тъмни от смесвания цвят се подменят, а по-светлите - не; ако смесвания цвят е с над 50% сиво пикселите по-светли от смесвания цвят се подменят, а по-тъмните - не. Използва се за специални ефекти.

Твърдо смесване (Hard Mix) - във всеки канал се сумират стойностите на двата цвята и ако се получава повече от 255 резултатната стойност е 255, а ако се получава по-малко от 255, резултатната стойност е 0. Така цветовете, които се получават са само: червен, зелен, син, циан, магента, жълт, бял или черен.

Създаващи ефект негатив

Разлика (Difference) - във всеки канал се изважда от по-голямата стойност на цвят по-малката. Ако смесвания цвят е черен не настъпва промяна, ако смесвания цвят е бял се получава негативен образ.

Изключение (Exclusion) - произвежда подобен ефект, както при смесването Разлика, но с по малък контраст.

За съчетаване по свойства на цвета

Цветен тон (Hue) - създава цвят със светлост и наситеност, както на базовия цвят и цветен тон, както на смесвания цвят.

Насищане (Saturation) - създава цвят със светлост и тон на базовия цвят и наситеност на смесвания цвят. Когато смесвания цвят е сив, изображението не се променя.

Оцветяване (Color) - създава цвят със светлост на базовия цвят и тон и наситеност на смесвания цвят. Запазва степените на сивото и се използва при оцветяване на черно-бели изображения.

Светлост (Luminosity) - резултатния цвят има тон и наситеност като на базовия цвят, а светлост като на смесвания цвят. Изображението изглежда като негатив.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 983 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload