Програма калкулатор, направена с Visual Studio

Страницата е създадена на:27 януари 2021 и редактирана на:11 януари 2022

Съдържание

Добавяне на контроли в прозорците на програмите. Подравняване на контролите Редактиране на свойствата на контролите Създаване на подпрограми за събития

С разработването на тази програма се упражняват действия: създаване на нов проект; поставяне на контроли върху главния прозорец; подравняване на контроли; задаване свойства на контролите; създаване на подпрограми, изпълнявани при събития; деклариране на променливи; присвояване на стойности.

Ще напишем програма, чиито главен прозорец изглежда така:

Когато потребителят напише две числа в полетата, означени с надписи "Число 1" и "Число 2" и щракне върху съответния бутон "+", "-", "*" или "/", ще види в полето с надпис "Резултат" резултата от действията събиране, изваждане, умножение или деление на тези числа.

Добавяне на контроли в прозорците на програмите.

Визуалните елементи, които се показват в прозорците на програмите ще наричаме контроли. За да се покажат по време на изпълнение контроли в прозорците на една програмата, при нейното програмиране трябва да се добави готов програмен код за всяка контрола. Необходимият програмен код се добавя автоматично от Visual Studio, когато програмистът, например, влачи с мишката и пуска контроли върху изобразена на екрана форма.

За да се покаже форма щракваме двойно върху нейното име Form1.vb в прозорец Solution Explorer, а за да се видят наличните във Visual Studio готови контроли, отваряме прозорец Toolbox. (Ако не виждаме прозореца Toolbox, го отваряме с команда от менюто View - Toolbox.) За да остане прозорецът Toolbox на екрана, щракваме бутончето топлийка в горния му десен ъгъл. Бутончето се променя на и прозорецът остава отворен. (Иначе автоматично се скрива, щом курсорът на мишката излезе от него, и се отваря отново след щракване върху надписа ToolBox.)

Ако прозорец Toolbox не съдържа споменаваните тук групи и контроли, щракнете десен бутон на мишката някъде във вътрешността му и изберете Reset Toolbox.

За да поставим първият надпис върху формата, отваряме група контроли "Common Windows Forms" и хващаме и пускаме контрола Label. Щом пуснем контролата върху формата, тя се изобразява с автоматично поставен текст "Label1", а активен става инструмента Pointer, предназначен за избиране на поставени върху формата контроли. (Освен с влачене и пускане, поставянето може да стане и само с щраквания: първо върху бутона в Toolbox, после върху формата, в точката, където искаме да се намира горния ляв ъгъл на надписа.)

За да поставим още два надписа, докато е още селектирана контролата с първия надпис, натискаме клавишна комбинация Ctrl+C (така изпълняваме команда Copy). След това изпълняваме 2 пъти команда Paste, натискайки два пъти Ctrl+V. Контролите на новите два надписа се появяват в средата на формата.

(Вместо с Copy-Paste, много пъти една и съща контрола може да се постави чрез щракване със задържан натиснат клавиш Ctrl. Тогава всяко щракване поставя нова контрола.)

Подравняване на контролите

С влачене и очертаване на правоъгълник около поставените три контроли, ги селектираме. (Преди започване на влаченето трябва да се убедим, че е избран инструмент Pointer.) Щракваме съответните бутони: за подравняване наляво и за разпределяне на равни разстояния по вертикала , които се намират върху лентата бутони Layout. (Ако тази лента не се вижда на екрана я показваме с команда View - Toolbars - Layout.) Контролите се пренареждат в средата на формата.

За да ги преместим по-наляво, където трябва да се намират, ги влачим с мишката или натискаме клавишите стрелки, за да се преместват по малко в съответната посока.

Поставяме и подравняваме и останалите контроли, които ни трябват. Полетата за писане са контроли от тип TextBox, а бутоните - от тип Button.

Редактиране на свойствата на контролите

За да променим надписите щракваме върху първия надпис, намираме в прозорец Properties неговото свойство Text и пишем стойност "Число 1". По същия начин променяме и надписите на останалите контроли, както е показано. (За да може бързо да изпробваме програмата, в текстовите кутии задаваме текстове, представляващи числа.)

Ако се селектират няколко контроли, които имат еднакви по предназначение свойства, то може да се зададат и еднакви стойности на тези свойства. Например, да селектираме всички бутони и да им зададем еднаква ширина. Ширината Width на дадена контрола е свойство на нейния обект Size. Задаваме стойност 46 (двойно по-голяма от височината) и натискаме Enter.

Създаване на подпрограми за събития

За да напишем програмен код, който се изпълнява при щракване върху бутон, щракваме двойно върху бутона от формата. Visual Studio автоматично добавя необходимата декларация на подпрограма.

Ако щракнем, например, първо върху бутона за сумиране, следва да напишем няколко реда програмен код, с които:
- да декларираме три променливи, които ще представляват двете числа и резултата;
- да присвоим на всяка от тези променливи съдържанието на текстовите полета, в които потребителят е написал числата;
- да получим техния сбор и да го изведем в третото поле:

Програмният код на описаните в този раздел примери, може да се изтегли от Experimental repository for learning Visual Studio.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 3784 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload