Създаване на програма с Visual Studio - програма калкулатор

Страницата е създадена на:27 януари 2021 и редактирана на:10 февруари 2021

Съдържание

Добавяне на контроли в прозорците на програмите. Подравняване на контролите Редактиране на свойствата на контролите Създаване на подпрограми за събития

Ще напишем програма, чиито главен прозорец изглежда така:

Като искаме програмата да прави следното: Когато потребителят напише две числа в полетата, означени с надписи "Число 1" и "Число 2" и щракне върху съответния бутон "+", "-", "*" или "/", ще види в полето с надпис "Резултат" резултата от действията събиране, изваждане, умножение или деление на тези числа.

Добавяне на контроли в прозорците на програмите.

От гледна точка на програмирането визуалните елементи, които се показват в прозорците на програмите се наричат контроли. За да се покажат контроли в прозорците на една програмата по време на нейното изпълнение, се използва готов програмен код. Необходимите редове програмен код се добавят автоматично от Visual Studio, когато потребителят влачи с мишката и пуска контроли върху изобразена на екрана форма.

За да се покаже форма щракваме двойно върху нейното име в прозорец Solution Explorer, а за да се видят наличните във Visual Studio готови контроли, отваряме прозорец Toolbox. (Ако не виждаме прозореца Toolbox, го отваряме с команда от менюто View - Toolbiox.)

За да остане прозорецът Toolbox на екрана, щракваме бутончето топлийка в горния му десен ъгъл.

Бутончето се променя на и прозорецът остава отворен. (Иначе автоматично се скрива, щом курсорът на мишката излезе от него, и се отваря отново след щракване върху надписа ToolBox.)

Ако прозорец Toolbox не съдържа показваните тук групи и контроли, щракнете десен бутон на мишката някъде във вътрешността му и изберете Reset Toolbox.

За да поставим първият надпис върху формата, отваряме група контроли "Common Windows Forms" и хващаме и пускаме контрола Label. Щом пуснем контролата върху формата, тя се изобразява с автоматично поставен текст "Label1", а активен става инструмента Pointer, предназначен за избиране на поставени върху формата контроли.

За да поставим още два надписа, докато е още селектирана контролата с първия надпис, натискаме клавишна комбинация Ctrl+C (така изпълняваме команда Copy). След това изпълняваме 2 пъти команда Paste, натискайки два пъти Ctrl+V. Контролите на новите два надписа се появяват в средата на формата.

Подравняване на контролите

С влачене и очертаване на правоъгълник около поставените три контроли, ги селектираме. (Преди започване на влаченето трябва да се убедим, че е избран инструмент Pointer.)

Щракваме съответните бутони: за подравняване наляво и за разпределяне на равни разстояния по вертикала , които се намират върху лентата бутони Layout. (Ако тази лента не се вижда на екрана я показваме с команда View - Toolbars - Layout.) Контролите се пренареждат в средата на формата.

За да ги преместим по-наляво, където трябва да се намират, ги влачим с мишката.

Поставяме и подравняваме и останалите контроли, които ни трябват. Полетата за писане са контроли от тип TextBox, а бутоните - от тип Button.

Редактиране на свойствата на контролите

За да променим надписите щракваме върху първия надпис, намираме в прозорец Properties неговото свойство Text и пишем стойност "Число 1". По същия начин променяме и надписите на останалите контроли, както следва:

За да може бързо да изпробваме програмата, в текстовите кутии задаваме текстове, представляващи числа.

Ако се селектират няколко контроли, които имат еднакви по предназначение свойства, то може да се зададат и еднакви стойности на тези свойства. Например, да селектираме всички бутони и да им зададем еднаква ширина. Ширината Width на дадена контрола е свойство на нейния обект Size. Задаваме стойност 46 (двойно по-голяма от височината) и натискаме Enter.

Създаване на подпрограми за събития

За да напишем програмен код, който се изпълнява при щракване върху бутон, щракваме двойно върху бутона от формата. Visual Studio автоматично добавя необходимата декларация на подпрограма.

Ако щракнем, например, първо върху бутона за сумиране, следва да напишем няколко реда програмен код, с които: да декларираме две променливи, които ще представляват двете числа; да присвоим на всяка от тези променливи съдържанието на текстовите полета, в които потребителят е написал числата; да получим техния сбор и да го изведем в третото поле:

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 411 днес 6
Направено с MyCMS.