Главни действия при създаване на строителни елементи

Страницата е създадена на:22 октомври 2020 и редактирана на: 7 януари 2021

Съдържание

Избор на инструмент и настройване на инструмента Задаване на точки Прихващане на точки от съществуващи обекти Въвеждане на координати

Избор на инструмент и настройване на инструмента

Избирането на инструмент зависи от строителния елемент, който предстои да се моделира. Възможните инструменти се виждат върху частта Design на палет Tools и в меню Design - Design Tools. За да се покажат не само иконите а и имената на инструментите в палет Tools, палетът трябва да се разшири с влачене с мишката на дясната му граница.

Еднократно щракване с левия бутон на мишката върху бутона на инструмент активира този инструмент и върху информационната лента се показват интерфейсни елементи за настройване на неговите параметри. Това, обаче, се случва само ако в момента на щракване върху бутона на инструмента в активния прозорец няма селектирани елементи. Трябва винаги да се внимава, защото при наличие на селектирани елементи върху информационната лента остават да се показват свойствата на селектираните елементи, а не на избрания инструмент.

Двойното щракване върху бутона на инструмент не само активира този инструмент, но и веднага отваря диалога за настройването му.

Потребителят за всеки инструмент може да е запазил за повторна употреба в раздел Favorites набори от настройки.

За да се зареди запазен набор настройки от Favorites се спира курсора на мишката в десния край на бутона на избрания инструмент и след секунда, когато върху бутона на инструмента се появи черен триъгълник, се щраква този триъгълник. Отваря се прозорец за избиране измежду запазените набори от настройки. (По-надолу в ролята на пример ще опишем инструмента за създаване на стени, но подобни са действията и при работа с други инструменти.)

Зареждането на готов набор настройки се извършва с двойно щракване върху изображението на набора в показания прозорец. Ако се щракне еднократно върху набор настройки, прозорецът остава отворен и се скрива при следващото щракване с мишката извън границите му.

Когато е избран инструмент, върху информационната лента се вижда бутон изобразяващ иконата на инструмента и черен триъгълник вдясно. Щракването в този бутон върху иконата на инструмента отваря диалог за настройване на инструмента (за конкретни настройки през този диалог вижте тук), а щракването върху триъгълника отваря прозореца за избор между запазените набори от настройки Favourites.

За удобство някои от настройките на архитектурните елементи се показват върху информационната лента и могат да се променят от там вместо през диалога за настройки.

Layer е слоят, в който се намира архитектурният елемент. Избира се измежду съществуващите слоеве, а ако е необходим нов слой, то първо се създава такъв с команда: Options - Element Attributes - Layers (Model Views)... и след това се избира новият слой.

Geometry Method е начинът на построяване на елемента по посочени точки. Методът се избира чрез щракване върху съответния бутон, но някои бутони може да служат за избиране между няколко метода. Тези бутони имат в дясно от иконите върху тях черен триъгълник. Натискането малко по продължително на този триъгълник с левия бутон на мишката показва набор от още бутони.

Reference Line Location е позицията на очертаваната с последователно поставяне на точки линия в структурата на елемента.

Structure е настройка на структурата на елемента. Структурата може да бъде базова (Basic), композитна (Composit) или със сложен профил (Complex Profile). С първият от бутоните върху частта Structure на информационната лента се избира вида на структурата между тези три възможности. Простата структура (Basic) означава, че целият строителен елемент е изработен само от един материал. Затова ако се избере проста структура от съседният отварящ се списък се посочва материал. В случай, че е необходимо, нов материал се създава с команда: Options - Element Attributes - Building Materials... Същата команда се използва и за редактиране на съществуващ материал. Композитните структури се избират измежду предварително съставени структури. При необходимост от промяна на избраната структура или създаване на нова се използва командата: Options - Element Attributes - Composites... Структурите със сложен профил имат избран от колекция профил. Сложни профили се създават и редактират с команда: Options - Copmlex profiles - Profile Manager...

Floor Plan and Section са настройки свързани с изобразяването на строителния елемент в планове и сечения.

Landing Stories са етажите, с които е свързан строителния елемент. Home Story е етажът към който принадлежи строителният елемент, а Top Story - етажът до който се издига.

Bottom and Top са разстояния, които задават положение в пространството или размери.

Задаване на точки

Веднага след избирането на инструмент върху лентата на състоянието, в долния край на прозореца на ArchiCAD, се появява надпис, подсказващ какво следва да направи потребителя, например Enter First Node of Wall (въведете първият възел на стената). В този момент потребителят трябва да зададе точка от пространството, което може да се направи по няколко начина:

Доближаване с курсора на мишката, прихващане и щракване на точка от съществуващ обект.

Въвеждане на относителни или абсолютни координати.

Прихващане на точки от съществуващи обекти

Доближаването на курсора на мишката до определени точки предизвиква ArchiCAD да ги прихване, което се забелязва в промяна на курсора на мишката . Когато е прихваната някоя точка, следващото щракване с мишката предизвиква действие точно върху тази точка.

Прихващането (Snap) на точки от съществуващи обекти се включва и изключва с бутон Element Snap от стандартната лента или клавишна комбинация Alt+E.

За да се прихващат, освен крайни, и други точки от обектите, се активира опцията Snap Points след щракване върху триъгълния знак на бутона Snap Guides and Points върху стандартната лента. Тогава, ако е зададена опция Half ще бъде прихваната средната точка на отсечка, Division (3) - че ще бъдат прихванати точките, които разделят отсечка на три равни части и т.н.

Ако пък е активирана опция Snap Guides задържането на курсора на мишката върху дадена точка предизвиква заграждане на точката със синя окръжност, което означава, че тази точка е прихваната, за да служи за отправна точка, спрямо която да се задават относителни координати . След преместване на курсора между новото му положение и прихванатата отправна точка се показва временна водеща линия. Може да се прихванат и повече от една отправни точки от елементите на сградата или от временните водещи линии, и по този начин да се достига до точки разположени под определени ъгли, отдалеченост от други точки и т.н.

Въвеждане на координати

Въвеждането на точни стойности на координати, дължини и др. се осъществява с помощния инструмент Tracker, който се появява до курсора на мишката. В редица ситуации Tracker се появява автоматично, но ако не се появи, потребителят може да го извика или скрие с натискане на бързия клавиш N. Според ситуацията в съответните полета потребителят може да зададе: разстояние (Distance), ъгъл (Angle), координати X, Y и Z.

Съответното поле за въвеждане са достига: с щракване на мишката; с натискане на клавиш Tab; или с натискане на първата буква от наименованието на съответния параметър: D, A, X, Y или Z. Натискането на начална буква на някой параметър е допустимо и преди Tracker да се е появил на екрана. Тогава натискането на клавиша на съответната буква предизвиква поява на Tracker с полето на съответния параметър вече активирано за въвеждане на стойност.

Например, веднага след активиране на инструмента за създаване на стена, за въвеждане на координата X на началната точка на стена, натискаме на клавиатурата буквата X. След написване на цифрите на координатата X, натиснете Tab, за да отидете в полето за въвеждане на координата Y, въведете и Y, и натиснете Enter, за да приключите с въвеждането на първата точка.

Tracker се появява автоматично, ако това бъде зададено със съответна настройка. Начините за активиране на тази настройка са: с щракване върху бутона Show/Hide Tracker от стандартната лента с инструменти; с команда Options - Working Environment - Tracker and Coordinate Input... и поставяне на отметка Show Tracker. Тази команда отваря диалог, даващ възможност и за други настройки свързани с въвеждането на координати. За удобство някой такова настройки са изведени като възможности за избор с щракване на триъгълния знак в бутона Show/Hide Tracker.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2239 днес 2
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload