Някои действия с Фотошоп върху цялото изображение

Страницата е създадена на:16 септември 2020 и редактирана на:18 септември 2023

Съдържание

Промяна на основните свойства на растерните изображения Промяна на цветния режим (Image - Mode) Промяна на размерите и резолюцията (Image - Size) Промяна на размерите на платното (Image - Canvas Size) Разкриване на цялото съдържание (Image - Reveal All) Завъртане и обръщане на цялото изображение (Image – Image Rotation) Изрязване на изображения Команда Image - Crop Инструмент за изрязване (Crop Tool) Инструмент за изрязване с премахване на перспективата (Perspective Crop Tool) Инструмент за разделяне на части (Slice Tool) Slice Select Tool Запазване на създадените части Отменяне на извършени промени (Undo - Redo) Клавишни комбинации Ctrl+Z и Alt+Ctrl+Z История на промените

Промяна на основните свойства на растерните изображения

Промяна на цветния режим (Image - Mode)

Цветният режим се променя от меню: Image – Mode. (Вижте Цветни режими)

Промяна на размерите и резолюцията (Image - Size)

Размерите и резолюцията могат да бъдат променени с диалога Image Size, който се показва от менюто Image - Size или с клавишна комбинация Ctrl+Alt+I. В този диалог има полета за задаване на нови стойности на размерите: ширина (Wodth) и височина (Height) и на резолюция (Resolution).

Щракването върху иконата верига между надписите Width и Height алтернативно изключва или включва запазването на пропорция между ширина и височина при промяна на едната от двете. Ако трябва да се промени, например, само височината, без пропорционално да се промени и ширината, тази опция трябва да е изключена.

Когато е включена отметката Resample, размерите в пиксели или в линейни единици, се променят, така че да се запази зададената резолюция - промяната на размерите в пиксели, автоматично, променя линейните размери, както и обратно. Ако се изключи опцията Resample, постоянни остават размерите в пиксели и може да се променят само размерите в линейни единици, при което обратнопропорционално се променя резолюцията. В този случай от иконата верига излизат линии и към трите величини: ширина, височина и резолюция, което онагледява връзката между тях. Тази "тройна връзка" се променя при включване отново на отметката Resample.

Промяната на броя на пикселите, при поставена отметка Resample, изисква изпълняване на определени алгоритми по които да се задават цветове на новите (при добавяне) или на оставащите (при премахване) пиксели. Затова при поставена отметка Resample от падащ списък срещу нея може да се избере предпочитан алгоритъм. (Image scaling)

Промяна на размерите на платното (Image - Canvas Size)

Платно (Canvas) се нарича повърхността на изображението, която се вижда при възпроизвеждането му. Към тази площ може да се добави или отнеме, чрез промяна на размерите на платното. Това се прави с диалога Canvas Size, който може да се покаже с команда от менюто Image - Canvas Size... или с клавишната комбинация Alt+Ctrl+C.

Когато е включена опцията Relative (относително), зададените стойности в полетата ширина (Width) и височина (Height) се добавят към текущите ширина и височина на платното, а ако е изключена тази опция, размерите стават колкото са зададените стойности. Деветте бутона Anchor определят в каква посока да става изместването на съществуващото изображение върху новия размер на платното. От падащия списък Canvas extension color се избира с какъв цвят да се запълни новата част на фона, която ще се добави към платното. Ако изображението няма слой Background, този падащ списък не е активен.

Разкриване на цялото съдържание (Image - Reveal All)

Когато изображението е съставено от повече слоеве, изображенията от отделни слоеве може да са отместени така, че част от съдържанието им да излиза извън платното и да не се вижда. Командата Image - Reveal All увеличава размерите на платното дотолкова, че всички излизащи извън текущото платно слоеве да бъдат обхванати в рамките на новото платно.

Завъртане и обръщане на цялото изображение (Image – Image Rotation)

Извършва се с командите от меню: Image – Image Rotation. Тези команди действат само върху цялото изображение. Те са следните:

Image – Image Rotation - 1800 - завъртане на 1800.

Image - Image Rotation - 900 CW - завъртане на 900 по часовниковата стрелка.

Image - Image Rotation - 900 CCW - завъртане на 900 обратно на часовниковата стрелка.

Image - Image Rotation – Arbitrary... - завъртане по избор. Командата отваря диалог, с който се посочва ъгъл (Angle) и посока (CW или CCW) на завъртане.

Изрязване на изображения

Ако е необходимо да се изреже и остави за ползване само една правоъгълна част от дадено изображение, това се извършва с

Команда Image - Crop

Командата може да се изпълни, ако е селектирана част от изображението. При изпълнението ѝ изображението се изрязва по страните на описващия селекцията правоъгълник.

Инструмент за изрязване (Crop Tool)

След избиране на инструмента Crop Tool чрез щракване върху бутона му, или натискане на клавиш C, около изображението се появява правоъгълник с манипулатори върху всеки ъгъл и в средата на всяка страна. Тези манипулатори могат де се влачат с мишката и преместват, при което се променя големината на правоъгълника.

Ориентацията на правоъгълника спрямо изображението може да се промени с въртене - когато курсорът на мишката е извън правоъгълника се влачи с мишката и изображението се завърта спрямо правоъгълника. С щракване върху бутона Straighten и след това влачене с мишката по посока на линия от изображението, която след изрязването трябва да стане хоризонтална, правоъгълникът на изрязването се завърта на необходимия за това ъгъл.

Изображението се мести спрямо правоъгълника чрез влачене с мишката, започвайки от вътрешността му. Ако се натисне Shift след започване на въртене, завъртането става само на ъгли кратни на 150.

В по-стари версии на Фотошоп се въртеше и преместваше изрязващия правоъгълник върху неподвижното изображение, а не изображението спрямо оставащия неподвижен правоъгълник. Такава функционалност може да се включи и в новите версии чрез настройване на инструмента. Върху лентата за настройки се щраква върху иконата зъбно колело и в прозорчето, което се показва, се поставя отметката Use Clasical Mode. Превключването между нов и класически режим става и с натискане на клавиш P.

Върху лентата за избор може да са зададе какви линейни размери (ширина – Width и височина Height) да получи изображението след изрязването. Ако са зададени такива размери, при променяне на изрязващия правоъгълник чрез влачене с мишката, неговите пропорции се запазват, а се променят само неговия мащаб и ориентация. Въведените в тези полета стойности се премахват с щракване на бутон Clear.

Ако изрязващият правоъгълник излиза извън изображението, празните части може да се запълнят с подобно на околното изображение съдържание, ако се постави отметката Content-Aware.

След нагласяне на изрязващия правоъгълник, самото изрязване се извършва по един от следните начини: двойно щракване на мишката във вътрешността на очертания четириъгълник; натискане на клавиш Enter; щракване на бутона Commit от лентата за избор.

Отказване от изрязване се извършва: с натискане на клавиш Esc или щракване на бутона Cancel на лентата за избор.

За автоматично изрязване на сканирани заедно изображения вижте Автоматично изрязване.

Инструмент за изрязване с премахване на перспективата (Perspective Crop Tool)

Ако е необходимо да се изрязват деформирани поради перспектива изображения (например, картина от стена снимана под ъгъл) се използва инструмента за изрязване с премахване на перспективата (Perspective Crop Tool). Този инструмент се намира върху същия бутон с инструмента Crop Tool.

След избиране на инструмента се щраква четири пъти във всеки от ъглите на правоъгълния предмет, чието изображение ще се изреже и изправи.

След първоначалното нанасяне на четирите точки формата на изрязващия четириъгълник, както и при инструмента Crop Tool, може да се коригира с влачене на неговите върхове и страни, а също така може и да се върти с влачене с мишката на точка извън него.

Инструмент за разделяне на части (Slice Tool)

Използва се при проектиране на графичен интерфейс и уеб дизайн. Щом бъде активиран инструментът Slice Tool за първи път, цялото изображение се обхваща в една голяма част и това се визуализира с показване на символи в горния ляв ъгъл. (Ако тези символи не се покажат, трябва да се активира видимостта им с команда View - Show - Slices.)

Всяка част има настройки, които се задават при активиран инструмент Slice Tool и щракване с десен бутон на мишката, и команда Edit Slice Options...

Появява се диалога Slice Options, в който се задават настройките на избраната част.

Всяка част от своя страна може да се раздели, с щракване на десен бутон на мишката и команда Devide Slice... на други равни части; или на определени от потребителя с инструмента Slice Tool части. Slice Tool има 3 стила за ползване: Normal, Fixed Aspect Ratio, Fixed Size, между които се избира от падащ списък върху лентата за настройки.

При стил Normal нова част се създава чрез очертаване на правоъгълник с влачене на мишката по диагонал. След отпускане на левия бутон на мишката се създават четири нови части: очертания правоъгълни и разположени съответно над, отляво, отдолу и отдясно на него части.

При стил Fixed Aspect Ratio, в полета Width и Height на лентата за настройки на инструмента, трябва да има написани числа. При влачене с мишката за очертаване на правоъгълник, той придобива форма със съотношение между ширина и височина, пропорционално на съотношението на написаните числа. Например, ако числата са 1 и 1, се очертава квадрат.

При стил Fixed Size, в полета Width и Height на лентата за настройки на инструмента, трябва да има написани числа. Нова част се създава с еднократно щракване на мишката в точката, където трябва да бъде горния ляв ъгъл на новата част. Дължината и ширината на новата част са с размерите написани в полетата Width и Height.

За избиране, променяне на размерите и редактиране на създадените със Slice Tool части има отделен инструмент

Slice Select Tool

...

Запазване на създадените части

С команда File - Export - Save For web (Legacy)... се задава с какъв формат и настройки да се запази всяка част. HTML кодът, който сглобява частите във вид на уеб страница, може да се прегледа с текущия браузър при щракване на бутон Preview. Този код се вижда и под показаното в браузъра изображение. При натискане на бутон Save... се показва диалог Save Optimized As. От падащия списък Format: се избира дали да се запишат само частите, само HTML кода или и двете. Частите се запазват в отделни файлове от избраните формати в поддиректория images.

Отменяне на извършени промени (Undo - Redo)

Клавишни комбинации Ctrl+Z и Alt+Ctrl+Z

Дълго време (преди версия 2018) Фотошоп имаше една особеност, която го отличаваше от други програми в начина на изпълнение на клавишната комбинация Ctrl+Z. Първото използване на Ctrl+Z предизвикваше отмяна на последната извършена промяна (Undo), а второто - възвръщане на промяната (Redo). При следващи натискания на Ctrl+Z се повтаряха алтернативно пак Undo, отново Redo и т.н. За отмяна на по-предишни промени трябваше да се използва клавишна комбинация Alt+Ctrl+Z - стъпка назад (Step Backward).

Във версиите на Фотошоп 2018 и по-нови, клавишната комбинации Ctrl+Z връща всяка предишна промяна - изпълнява се само команда Undo, както е в други програми. Ако е отменена само последната промяна, нейното възвръщане и алтернативно отменяне се извършва с Alt+Ctrl+Z - команда за превключване между последните две състояния (Toggle Last State). Ако е изпълнена команда Undo повече от един път, командата Toggle Last State е недостъпна.

Връщането към стария начин на функциониране на клавишите Ctrl+Z и Alt+Ctrl+Z в новите версии на Фотошоп става с настройка, в диалога, който се отваря с команда от меню Edit - Keyboard Shortcuts... В подстраница Keyboard Shortcuts на този диалог се поставя отметката Use Legacy Undo Shortcuts. Промяната започва да има ефект след затваряне и ново стартиране на Фотошоп.

История на промените

По подразбиране в по-стари версии на Фотошоп се запаметяваха до 20, а в новите версии - до 50 състояния на обработваното изображение и с поредни изпълнения на команда Undo изображението може да се върне обратно до всяко от тези състояние или до състоянието последно запазено на диска. Броят на запазените състояния се отразява на количеството използвана от Фотошоп оперативна памет, защото запаметяването на всяка стъпка изисква заемане на памет. При голям брой стъпки, ако и размерите в брой пиксели на изображението са големи, може да се препълни наличната физическа памет и тогава Фотошоп може да премине към използване на по-бавна външна дискова памет, което ще доведе до по-бавно изпълнение на командите. Броят на запазваните състояния се задава с настройка History States в диалога, който се отваря от меню Edit - Preferences - Performance....

Всички запаметени стъпки може да се прегледат в панел History. Връщането на изображението до някое от запаметените състояния става с щракване върху съответното изображение на състояние в този панел.

Image - Image Rotation - Flip Canvas Horizontal - огледално обръщане на изображението по хоризонтала.

Image - Image Rotation - Flip Canvas Vertical - огледално обръщане на изображението по вертикала.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2526 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload