Маски

Страницата е създадена на:16 септември 2020 и редактирана на:16 септември 2020

Растерни маски

Когато бъде селектирана част от дадено изображение, останалата част от това изображение се "маскира" - предпазва се от промени.

Растерните маски представляват средство за указване на това до каква степен различните части от дадено изображение да се използват за определена цел - дали да се виждат или не, дали да се променят, дали да се смесват с други изображения и т.н. Маските са изображения в степени на сивото. Белите участъци в една маска съответстват на места от изображението, които на 100% се използват; черните - на места, които не се използват; а сивите се използват до степен, съответстваща на степента на сивото в маската.

Маските се съхраняват в специален вид канали, наречени алфа канали и биват два вида - бърза маска (Quick Mask) и постоянни маски, за които специално се създават нови алфа канали. Маска може да се създаде и за всеки отделен слой.

Всяка селекция може да бъде съхранена като постоянна маска (с команда от главното меню: Select – Save Selection...), както и обратно - да бъде заредена от постоянна маска (команда Select – Load Selection...). Тъй като каналите се съхраняват във файла на редактираното изображение маските дават възможност да се запазят и многократно да се използват някои сложни, трудно направени селекции.

Върху маските може да се рисува с инструменти за рисуване и така да бъдат променяни, ако е необходимо.

Бърза маска се създава след като бъде направена някаква селекция и се натисне бутона Quick Mask от лентата с инструменти. Същия инструмент може да се задейства и с клавиш Q. След задействане на този инструмент селектираната част остава непроменена, а останалата (маскирана) част от изображението се оцветява (по подразбиране в червено). Също така в панела на каналите Channels се появява нов канал с име Quick Mask, който става активен. Този канал съдържа бял силует на направената селекция.

При повторно щракване на бутона Quick Mask каналът Quick Mask се скрива и белият силует от него се превръща отново в селекция. Каналът Quick Mask е временен, защото съществува само докато е използван инструмента Quick Mask.

Ако редактираното изображение бъде записано във файл докато е отворен канала Quick Mask, този канал също се записва във файла. При следващото отваряне на файла каналът Quick Mask се зарежда и може да бъде превърнат отново в същата селекция.

Постоянни маски се създават чрез създаване на нови алфа канали.

Създаване на нов алфа канал може се осъществява по няколко начина: чрез запазване на направена селекция в алфа канал с командата от главното меню Selection - Save Selection...; с командите от менюто на панела Channels: New Channel (нов канал) или Duplicate Channel (дублиране на канал).

За разлика от бързата маска, докато не бъдат изтрити, постоянните маски съществуват постоянно и се съхраняват при записване на редактирания файл.

Някои свойства на новосъздадените алфа канали могат да бъдат редактирани от диалога, който се показва с командата Channel Properties... от менюто на панела Cannels. От този диалог се задава: име на канала (Name); коя област да се оцветява, когато каналът е видим (Color Indicates), т.е. дали това да бъде: маскираната област (Masked Area), селектираната област (Selected Area) или мастиления цвят (Spot Color)2; с какъв цвят (Color) и с каква непрозрачност (Opacity).

Когато е необходимо маската от всеки алфа канал може да се зареди като селекция с командата от главното меню Selection - Load Selection. Същото може да се направи и с бутона Load channel as selection в долната част на панела Channels.

Панел Channels

В този панел се показва списък с каналите на активния в момента слой и допълнителните, налични във файла на изображението алфа и мастилени канали. За всеки канал в този панел, на един ред се показва: икона с изображение на око, името на канала и клавишната комбинация, с която всеки канал може да се направи активен. На първо място в този списък, за удобство, като канал се показва и резултатът от смесването на цветните канали, макар, че това в действителност не е отделен канал. Ако е изтрит някой от цветните канали, такъв смесен канал не се показва.

Ролята на иконите с изображение на очи пред имената на каналите е както на същите икони в панел Layers – показват дали каналите са видими, т.е. дали участват във формиране на показваното на екрана изображение. Каналите се правят видими или невидими с щракване на мишката върху местата на иконите-очи. Когато е зададено да са видими допълнителните алфа-канали, те се показват със зададения чрез настройките им цвят (по подразбиране – червен). Един от каналите винаги трябва да е видим и затова не е възможно всички канали да се направят невидими. Бързо скриване или показване на няколко канала става с влачене на мишката през местата на техните икони-очи. Ако е видим само един канал, като се хване с мишката и се изтегли, и пусне неговата икона-око пред друг канал, видим става само другия канал. Това позволява лесно да се превключва и разгледа съдържанието на каналите поотделно. Най-горната иконата-око пред резултата от смесването на цветните канали се скрива автоматично ако бъде скрит поне един от цветните канали. Когато тази икона липсва и се щракне върху нейното място, автоматично стават видими всички цветни канали. Ако не е направен видим някой от допълнителните канали, щракването върху тази икона не скрива всички цветни канали, защото не е позволено скриване на всички канали.

Повечето от инструментите на Фотошоп може да се прилагат върху отделни канали. Щракването с мишката върху даден канал или натискането на съответната му клавишна комбинация, прави този канал активен – името му се оцветява в синьо и това означава, че инструментите на Фотошоп действат именно върху този канал. От цветните канали и от допълнителните канали може да се направят активни повече от един канал – щраква се върху един канал, задържа се натиснат Shift и се щраква и върху друг канал. Не може обаче едновременно да се направят активни цветни и допълнителни канали, освен ако изображението не е сплескано в един единствен слой. Когато се правят промени в цветните канали или в канала на растерната маска на активния слой, промените засягат само активния слой.

Всеки от каналите представлява изображение в степени на сивото и може да се използва в ролята на маска, т.е. от всеки канал може да се зареди селекция. За улеснение в долната част на панела Channels има бутон Load channel as selection. (щракване+Ctrl върху канала)

Другите бутони в долната част на панела Channels са: Save selection as channel – съхранява съществуващата в момента селекция в нов канал; Create new channel – създава нов канал, запълнен с черно; Delete current channel – изтрива активните в момента канали.

Маскиране на слоеве

Чрез маскиране може да се направи така, че във формиране на изображението да участва само част от даден слой, а останалата чест да бъде скрита. Това се постига чрез добавяне на растерна или векторни маски към дадения слой или чрез превръщане на лежащия под него слой в изрязваща маска.

Маскиране на слой с растерна маска

Растерна маска към слой се добавя или с командата от главното меню Layer – Layer Mask – Reveal Selection (или Reveal All ако в момента няма направена селекция), или като се щраква върху бутона Add layer mask в долната част на панела Layers. Щом към даден слой се добави маска, в панел Layers до умаленото изображение от слоя се показва правоъгълник с умалено изображение на добавената маска.

Ако в момента на добавяне на маска към слой няма направена селекция, се добавя бяла (или черна) маска, която не закрива нищо от слоя. (Върху такава едноцветна маска може впоследствие да се нарисува нещо.) Ако има селекция, добавената маска представлява бял силует на селекцията върху черен фон, т.е. от слоя остава да се показва само селектираната част, а неселектираната се закрива.

При натиснат клавиш Alt ако се щракне върху маската на даден слой, в прозореца на Фотошоп се показва само маската и може да се правят промени само върху нея. Повторно щракване с натиснат Alt – показва отново изображението.

По подразбиране маската е свързана със слоя. В панел Layers между слоя и маската се вижда икона с форма на брънка от верига. Когато с инструмента за движение се премести слоя, заедно с него се премества и маската. Ако се щракне върху иконата брънка от верига, същата се скрива и маската става несвързана със слоя. Тогава слоят и маската могат да се преместват поотделно. За да се свържат отново се щраква върху мястото на иконката брънка от верига.

Действието на маската може временно да се преустанови с команда от контекстното меню върху нея, или от менюто на панел Layers - Desable Layer Mask и после отново да се възстанови с Enable Layer Mask. Двете команди може де се извършват и с щракване+Shift върху миниатюрата на маската.

Съхранена в някой канал маска може да се добави като маска към избран слой на две стъпки – първо се зарежда селекция от канала, а после селекцията се добавя като растерна маска към избрания слой.

Маскиране на слой с векторна маска

Към слой може да се приложи и векторна маска. Векторната маска представлява пътечка, която кара да се маскира (да не се показва) частта от слоя, която е външна за дадената пътечка. Съществуваща, селектирана в момента пътечка се прилага като векторна маска на активния слой с командата от главното меню Layer – Vector Mask – Current Path, или с щракване в долната част на панела Layers върху бутона Add vector mask. Този бутон добавя векторна маска ако слоя вече има растерна маска, иначе добавя първо растерна маска, а при второ щракване добавя векторна маска. Ако в момента на щракване върху бутона Add vector mask няма селектирана пътечка се добавя празна векторна маска, в която може след това да се начертае пътечка.

Маскиране на слой с изрязваща маска

Слоят, който лежи непосредствено под друг слой, може да се превърне в изрязваща маска (Clipping Mask) за по-горния слой. Тогава от горния слой остават да се виждат само пикселите, върху които има изображение и в долния слой, а прозрачните пиксели в долния слой стават прозрачни и в горния слой.

За да се постави изрязваща маска, се прави активен горния слой и се подава команда от главното меню Layer – Create Clipping Mask. Същата команда може да се подаде и от менюто на панела Layers или от изскачащото меню на слоя в панела Layers. Още по-бързо същата команда се изпълнява, ако при натиснат клавиш Alt се щракне точно между двата слоя в панела Layers. Изрязването на един слой от лежащия под него слой се преустановява с командата: Layer – Release Clipping Mask от главното меню или от менюто на панел Layers, или от контекстното меню на активния слой.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 370 днес 0
Направено с MyCMS.