Маски във Фотошоп

Страницата е създадена на:16 септември 2020 и редактирана на:19 октомври 2022

Съдържание

Растерни маски Панел Channels Маскиране на слой с растерна маска Маскиране на слой с векторна маска Маскиране на слой с изрязваща маска

Маските във Фотошоп са средство, чрез което се указва каква част от изображението в даден слой да се използва при формиране на крайното изображение. Те могат да бъдат растерни или векторни.

Растерни маски

Растерните маски са изображения в степени на сивото. Белите участъци в една растерна маска съответстват на места от изображението, които получават 100% непрозрачност и се изобразяват напълно; черните - на места, които получават непрозначност 0 и изобщо не се изобразяват; сивите получават непрозрачност, съответстваща на степента на сивото в маската (например: 50% сиво = 50% непрозрачност). Растерните маски се съхраняват в специален вид канали, наречени алфа-канали.

Съществува пряка връзка между селектирането във Фотошоп и растерните маски. Всяка направена селекция представлява растерна маска, която се съхранява в невидим канал с име Quick Mask. Този канал става видим в панел Channels при включване на режим Quick Mask Mode, чрез бутона Quick Mask от лентата с инструменти или с натискане на клавиш Q. При повторно щракване на бутона Quick Mask или клавиш Q, каналът Quick Mask се скрива и маската от него се превръща отново в селекция.

При зопазване на селекция с команда Select - Save selection..., селекцията се запазва в канал със зададено име, който след това може да се намери в панел Channels. С команда Select – Load Selection... маската от посочен канал се превръща обратно в селекция. Каналите се съхраняват във файла на редактираното изображение и запазването на селекции позволява те да се използват и след затваряне и ново отваряне на файла. Ако се запази файла, докато сме в режим Quick Mask Mode, канал Quick Mask също се запазва.

Върху растерните маски може да се рисува с инструменти за рисуване и така да бъдат променяни, ако е необходимо. За тази цел: се отваря панел Channels; в него се прави видим алфа-каналът, който съдържа маска; щраква се върху този канал, за да се активира; след това с инструменти, четка, молив, градиент и т.н. се правят съответни промени, като се използват само цветове бяло, берно и степени на сивото.

Когато е необходимо маската от всеки алфа канал може да се зареди във вид на селекция с командата от главното меню Selection - Load Selection. Същото може да се направи и с бутона Load channel as selection в долната част на панела Channels или с щракване с левия бутон на мишката върху алфа-канала при задържан натиснат клавиш Ctrl.

Създаване на нов алфа канал за растерна маска става по няколко начина: чрез запазване на направена селекция с командата Selection - Save Selection...; с командите от менюто на панела Channels: New Channel (нов канал) или Duplicate Channel (дублиране на канал).

Панел Channels

В този панел се показва списък с каналите на активния в момента слой и допълнителните, налични във файла на изображението алфа и мастилени канали. За всеки канал в този панел, на един ред се показва: икона с изображение на око, името на канала и клавишната комбинация, с която всеки канал може да се направи активен. На първо място в този списък, за удобство, като канал се показва и резултатът от смесването на цветните канали, макар, че това в действителност не е отделен канал. Ако е изтрит някой от цветните канали, такъв смесен канал не се показва.

Ролята на иконите с изображение на очи пред имената на каналите е както на същите икони в панел Layers – показват дали каналите са видими, т.е. дали участват във формиране на показваното на екрана изображение. Каналите се правят видими или невидими с щракване на мишката върху местата на иконите-очи. Когато е зададено да са видими допълнителните алфа-канали, те се показват със зададения чрез настройките им цвят (по подразбиране – червен). Един от каналите винаги трябва да е видим и затова не е възможно всички канали да се направят невидими. Бързо скриване или показване на няколко канала става с влачене на мишката през местата на техните икони-очи. Ако е видим само един канал, като се хване с мишката и се изтегли, и пусне неговата икона-око пред друг канал, видим става само другия канал. Това позволява лесно да се превключва и разгледа съдържанието на каналите поотделно. Най-горната иконата-око пред резултата от смесването на цветните канали се скрива автоматично ако бъде скрит поне един от цветните канали. Когато тази икона липсва и се щракне върху нейното място, автоматично стават видими всички цветни канали. Ако не е направен видим някой от допълнителните канали, щракването върху тази икона не скрива всички цветни канали, защото не е позволено скриване на всички канали.

Някои свойства на каналите могат да бъдат редактирани от диалога, който се показва с командата Channel Properties... от менюто на панела Cannels. От този диалог се задава: име на канала (Name); коя област да се оцветява, когато каналът е видим (Color Indicates), т.е. дали това да бъде: маскираната област (Masked Area), селектираната област (Selected Area) или мастиления цвят (Spot Color)2; с какъв цвят (Color) и с каква непрозрачност (Opacity).

Повечето от инструментите на Фотошоп може да се прилагат върху отделни канали. Щракването с мишката върху даден канал или натискането на съответната му клавишна комбинация, прави този канал активен – името му се оцветява в синьо и това означава, че инструментите на Фотошоп действат именно върху този канал. От цветните канали и от допълнителните канали може да се направят активни повече от един канал – щраква се върху един канал, задържа се натиснат Shift и се щраква и върху друг канал. Не може обаче едновременно да се направят активни цветни и допълнителни канали, освен ако изображението не е сплескано в един единствен слой. Когато се правят промени в цветните канали или в канала на растерната маска на активния слой, промените засягат само активния слой.

Всеки от каналите представлява изображение в степени на сивото и може да се използва в ролята на маска, т.е. от всеки канал може да се зареди селекция. За улеснение в долната част на панела Channels има бутон Load channel as selection. (щракване+Ctrl върху канала)

Другите бутони в долната част на панела Channels са: Save selection as channel – съхранява съществуващата в момента селекция в нов канал; Create new channel – създава нов канал, запълнен с черно; Delete current channel – изтрива активните в момента канали.

Маскиране на слой с растерна маска

Растерна маска към слой се добавя с командите от главното меню Layer – Layer Mask:
- Reveal All - Добавя изцяло бяла маска, която оставя да се вижда целия слой.
- Hide All - Добавя изцяло черна маска, която скрива целия слой.
- Reveal Selection - Добавя маска, която остава да се вижда от слоя направената в моманта селекция.
- Hide Selection - Добавя маска, която скрива от слоя направената в моманта селекция.
- From Transparency - Добавя маска, върху която степента на сивия цвят съответства на прозрачността на пикселите на слоя, а всички пиксели на слоя стават непрозначни. Така, видимо слоят продължава да се смесва с останалите слоеве по същия начин, но прозречните места от него се изобразяват като прозречни, не поради прозрачност на самия слой, а поради наложената му маска.

Саществуваща в момента селекция се превръща в маска на активния слой и с щракване на бутона Add Layer Mask в долната част на панел Layers. Ако в момента на щракване на този бутон няма направена селекция, се добавя бяла маска, която не закрива нищо от слоя. (Върху такава едноцветна маска може впоследствие да се нарисува нещо.) Ако има селекция, добавената маска представлява бял силует на селекцията върху черен фон, т.е. от слоя остава да се показва само селектираната част, а неселектираната се закрива. Ако в момента на щракване на бутона Add Layer Mask е задържан натиснат клавиш Alt, маската става с обърнати цветове. Ако има селекция, то черна става селектираната част от маската и тя скрива селектираната част, ако няма селекция - става черна цялата маска и тя скрива целия слой.

Щом към даден слой се добави маска, в панел Layers до умаленото изображение от слоя се показва правоъгълник с умалено изображение на добавената маска.

При натиснат клавиш Alt ако се щракне върху маската на даден слой, в прозореца на Фотошоп се показва само маската и може да се правят промени само върху нея. Повторно щракване с натиснат Alt – показва отново изображението.

По подразбиране маската е свързана със слоя. В панел Layers между слоя и маската се вижда икона с форма на брънка от верига. Когато с инструмента за движение се премести слоя, заедно с него се премества и маската. Ако се щракне върху иконата брънка от верига, същата се скрива и маската става несвързана със слоя. Тогава слоят и маската могат да се преместват поотделно. За да се свържат отново се щраква върху мястото на иконката брънка от верига.

Действието на маската може временно да се преустанови с команда от контекстното меню върху нея, или от менюто на панел Layers - Desable Layer Mask и после отново да се възстанови с Enable Layer Mask. Двете команди може де се извършват и с щракване+Shift върху миниатюрата на маската.

Съхранена в някой канал маска може да се добави като маска към избран слой на две стъпки – първо се зарежда селекция от канала, а после селекцията се добавя като растерна маска към избрания слой.

Маскиране на слой с векторна маска

Към слой може да се приложи и векторна маска. Векторната маска представлява пътечка, която кара да се маскира (да не се показва) частта от слоя, която е външна за дадената пътечка. Съществуваща, селектирана в момента пътечка се прилага като векторна маска на активния слой с командата от главното меню Layer – Vector Mask – Current Path, или с щракване в долната част на панела Layers върху бутона Add vector mask. Този бутон добавя векторна маска ако слоя вече има растерна маска, иначе добавя първо растерна маска, а при второ щракване добавя векторна маска. Ако в момента на щракване върху бутона Add vector mask няма селектирана пътечка се добавя празна векторна маска, в която може след това да се начертае пътечка.

Маскиране на слой с изрязваща маска

Слоят, който лежи непосредствено под друг слой, може да се превърне в изрязваща маска (Clipping Mask) за по-горния слой. Тогава от горния слой остават да се виждат само пикселите, върху които има изображение и в долния слой, а прозрачните пиксели в долния слой стават прозрачни и в горния слой.

За да се постави изрязваща маска, се прави активен горния слой и се подава команда от главното меню Layer – Create Clipping Mask. Същата команда може да се подаде и от менюто на панела Layers или от изскачащото меню на слоя в панела Layers. Още по-бързо същата команда се изпълнява, ако при натиснат клавиш Alt се щракне точно между двата слоя в панела Layers. Изрязването на един слой от лежащия под него слой се преустановява с командата: Layer – Release Clipping Mask от главното меню или от менюто на панел Layers, или от контекстното меню на активния слой.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2095 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload