Анимация във Фотошоп

Страницата е създадена на:16 септември 2020 и редактирана на: 8 декември 2022

Съдържание

Видео от външни файлове Управление на възпроизвеждането Съставяне на поредица от изрязани от различни файлове сцени Задаване на преходи Съчетаване на видео и други слоеве на Фотошоп Зависещи от времето изменения (ключови кадри Keyframes) Анимация от индивидуални кадри (Frame animation)

Video features in Adobe Photoshop

Движещите се изображения наричаме анимация или видео. Илюзията за движение се създава, чрез бърза смяна на неподвижни изображения наречени кадри. Информацията за всеки кадър и съпровождащия видеото звук се съхраняват във файлове със специфични формати, които се възпроизвеждат с приложения, наричани видео плейъри.

С Фотошоп може да се отварят видео файлове, съдържащи анимация и да се извършва редактиране върху тях. Наред с това с Фотошоп може да се създават отделни кадри, от които да се състави анимация.

Главен инструмент във Фотошоп за работа с видео е палет Timeline (времева линия). При отваряне на файл съдържащ видео, например с команда File - Open, панел Timeline се показва автоматично, но ако не е видим, се отваря с команда Window - Timeline. Ако в отворения файл няма видео, веднага след показването си този панел е празен.

За създаване на нова времева линия за видео се избира видът на видеото от падащия списък:

Video Timeline е поредица от видео клипове или техни части, заредени от външни файлове, които следват един след друг във времето.
Frame Timeline е поредица от отделни кадри, които се създават във Фотошоп. За всеки кавър се задава колко време да се показва при възпроизвеждане.
След избиране вида на видеото се щраква върху избрания надпис, за да се започне редактиране на съответния тип анимация.

Между двата вида анимация може да се превключва с щракване на бутона разположен най-отдолу в ляво на панела, но двата начина за работа с анимация не са равностойни и не е препоръчително да се превключват.

Видео от външни файлове

Файлове от редица типове видео формати могат да се отварят от Фотошоп с команда File - Open.

Клиповете, заредени от външни файлове, образуват Видео-групи (Video Groups) и се виждат и като отделни видео-слоеве в панел Layers.

Управление на възпроизвеждането

Извършва се с бутоните върху времевата лента.

Действието на бутоните е съответно:
отиване в началото на времевата лента,
връщане с един кадър назад,
стартиране/спиране на възпроизвеждането,
преминаване с един кадър напред,
включване/изключване на съпровождащия звук,
бутон за срязване на видео клип на две части,
бутон за настройване и
бутон за преходи.

Гъстотата на кадрите върху времевата линия се наглася с плъзгача и двата бутона в краищата ѝ, намиращи се в долната част на панела.

Съставяне на поредица от изрязани от различни файлове сцени

С команда Add Media от менюто на дадена видео група, в същата може да се добави видео клип от друг файл.

Текущият кадър се изобразява в работното поле на прозореца на Фотошоп, а позицията му върху времевата линия - с вертикална черта върху нея. С влачене за манипулатора в горния край на тази черта може да се избират различни кадри, а с бутоните за преместване назад и напред, може да се открие всеки близък до дадения момент друг кадър.

След откриване на интересуващ ни кадър (например, последният кадър от дадена сцена, след който сцената се сменя с друга) с щракване на бутонът изобразяващ ножица, видео клипът може да се разреже на две части след избрания кадър. Това създава нов видео слой в същата група.

Щракването върху даден видео слой в панел Layers, го прави текущ и върху времевата линия същия се изобразява с открояваща се рамка. Както лявата, така и дясната граница на текущия видео слой върху времевата линия, с влачене с мишката може да се премества, по-навътре, което изключва от възпроизвеждане кадри от началото или края на видео слоя.

Клиповете от една видео-група се възпроизвеждат един след друг, в реда, който имат върху времевата линия и в панел Layers (първи се възпроизвежда, разположеният най-отдолу в панел Layers слой). Този ред може да се променя с влачене и пускане с мишката както върху времевата линия, така и в панел Layers.

Така, чрез рязане, преместване на началото и края, разместване, може да се състави желана поредица от изрязани от различни видео фалове сцени.

Задаване на преходи

По подразбиране смяната на една част от видео клип със следваща от времевата линия на една видео-група става без специални преходи. След последния кадър на едната част, следва веднага първия кадър от следващата, без смесване на кадри, но няколко вида преходи може да се изберат с щракване върху бутона за преходи и след това влачене и пускане на избран преход върху границата между два клипа.

Възможните преходи са:
Fade - затихване - постепенна промяна на прозрачността на кадрите, в началото на клип - от пълня прозрачност към пълна непрозрачност, а в края на клип - в обратен ред;
Cross - Fade - преливане - последните кадри на първия клип се сместват с първите кадри на следващия, като първите стават все по-прозрачни, а вторите - непрозрачни;
Fade With Black - затихване към черно;
Fade With White - затихване към бяло;
Fade With Color - затихване към цвят.
Последните три прехода означават постепенно преминаване към определен цвят.

След пускане на преход в началото или края на видео клип се показва съответен знак за преход. Ширината на знака, зависи от нагласената гъстота на кадрите върху времевата лента. Времетраенето на прехода може да се променя с влачене с мишката на вътрешната страна на този знак.

След щракване с мишката знакът за съответния преход се активира. С натискане на клавиш Delete или Backspace преходът се премахва. С ново влачене и пускане може да се замени един преход с друг.

По сложни преходи може да се осъществят с други средства.

Съчетаване на видео и други слоеве на Фотошоп

Видео слоевете могат да се третират както останалите слоеве във Фотошоп и върху тях да се извършват промени, чрез командите на панел Layers: да им се задават ефекти (стилове), да им се променят свойствата Opacity и Fill, да се уголемяват-намаляват, местят, изрязват с помощта на маски, променят чрез корекционни слоеве и т.н.

При необходимост от едновременно показване на два или повече видео клипа, те се поставят в различни видео групи. Синхронизиране на възпроизвеждането се постига с разместване по направление на времевата линия.

За всеки друг слой на Фотошоп, върху времевата линия се изобразява времеви интервал през който даденият слой се показва и смесва с останалите слоеве.

Зависещи от времето изменения (ключови кадри Keyframes)

Анимация от индивидуални кадри (Frame animation)

За съставяне на такава анимация е необходимо времевата линия да се намира в състояние Frame Timeline. Ако това състояние не е установено при отварянето ѝ, може да се превключи с щракване на най-левия бутон в долния край на панела.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2142 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload