Филтри във Фотошоп

Страницата е създадена на:16 септември 2020 и редактирана на:29 ноември 2023

Съдържание

Общ преглед Галерия на филтрите (Filter Gallery) Група филтри Artistic Група филтри Brush Strokes Група филтри Distort Група филтри Sketch Група филтри Stylize Група филтри Texture Филтри от меню Filter Adaptive Wide Angle Camera Raw Filter Lens Correction Liquify Vanishing Point Филтри в предишни версии Групи от филтри (подменюта на меню Filter) Подменю 3D Подменю Blur Подменю Blur Gallery Подменю Destort Подменю Noize Подменю Pixelate Подменю Render Подменю Sharpen Подменю Video Подменю Other Филтър Custom

Общ преглед

Филтрите служат за подобряване или ретуширане на изображенията, или за създаване на художествени ефекти.

Алгоритмите за различни филтри са разработка на различни автори (фирми). Част от филтрите за Фотошоп са от фирмата Adobe и се инсталират заедно с Фотошоп, но има и филтри от други фирми предлагани като допълнения (plug-ins) към Фотошоп. Може да се намерят от сайта https://exchange.adobe.com/addons. Допълнително инсталираните филтри се появяват в подменюто Filter – Other.

Инсталиран във Фотошоп филтър се избира и стартира от меню Filter, или от неговите подменюта. След стартиране на филтър, на който командата в менюто завършва с ..., се отваря диалогов прозорец, с който се задават настройки на избрания филтър, или се използват специфични инструменти, предоставяни от този филтър.

Избраният, стартиран филтър действа върху активния в момента на стартирането слой, а някои филтри действат и върху селекция от активния слой.

Ако активният слой не е растерен (например текстов слой, или векторна фигура), при опит за отваряне на филтър се показва съобщение, че слоят трябва да се растеризира преди използване на филтър и въпрос дали искате да се извърши това.

Прозорец за настройка на филтър се затваря без да се приложат направените от филтъра промени с клавиш Esc. Действието на приложен вече филтър се отменя с клавишна комбинация Ctr+Z.

За по-бърза работа с филтри са предвидени следните улеснения: Последния, използван филтър се показва като първа команда в меню Filter. При избор на тази команда филтърът се прилага веднага, с настройките, направени при предишното му прилагане. За същата цел може да се използва и клавишна комбинация Ctrl+Alt+F.

Действието на току що приложен филтър може да се отслааби с командата: Edit - Fade ... С диалога, който се отваря може да се зададе степен на непрозрачност (Opacity) на филтърния ефект и начин на смесване (Mode).

Галерия на филтрите (Filter Gallery)

Галерия на филтрите (Filter Gallery) е диалогов прозорец, с който може да се види резултатът от действието на някои филтри (около 47 на брой) с цел да се избере подходящ филтър. Избирането на филтър става с щракване върху иконата му в списъците с филтри, а настройки на избрания филтър се правят с местене на плъзгачите, които се появяват след избиране на филтър.

В прозореца на Filter Gallery може също да се приложат едновременно няколко филтъра. За да се добави филтър се щраква бутона New effect layer, намиращ се долу, вдясно на прозореца на галерията от филтри, с изображение на знак +. Редът на филтрите се променя чрез влачене с мишката, а с щракване върху иконата око пред името на всеки филтър в списъка се изключва или включва действието му.

Групите от филтри в галерията са:

Група филтри Artistic

Художествени ефекти – Това е група филтри, които променят изображението така, сякаш е създадено чрез различни техники от изобразителното изкуство или върху различни основи.

Група филтри Brush Strokes

Ефекти четка - филтри, които създават ефекти, сякаш изображението е рисувано с четка.

Група филтри Distort

Изкривяване - група филтри за компенсиране или внасяне на изкривявания. Дифузно сияние (Distort - Diffuse Glow) - в светлите части на изображението внася случайно разпределени пиксели с цвета на фона.

Група филтри Sketch

Скициране – филтри имитиращи няколко стила от графичното изкуство.

Група филтри Stylize

Стилизиране – само един филтър Светещи краища (Glowing Edges). Само контурите на предметите се оцветяват, ярко а цялото изображение се запълва с черно.

Група филтри Texture

Текстури – придаване на различни текстури: напуканост, зърнистост, мозайка, витраж, и др.

Филтри от меню Filter

Adaptive Wide Angle

Широкоъгълна камера - Използването на този филтър изискват наличие на графичен процесор. Служи за изправяне или огъване на линиите във фотографии, направени с широкоъгълни камери (Изкривявания от типа "рибешко око").

Camera Raw Filter

Филтър за суров формат е филтърът, който Фотошоп използва при конвертиране на данни от суров камерен формат (Camera Raw) в собствения си вътрешен файлов формат. (Повече са суровия камерен формат може да прочетете, например, в статията Неизвестният RAW.) Този филтър се показва, когато отваряте с Фотошоп суров камерен файл и служи за извършване на някои корекции. Същият филтър, с команда от менюто Filter – Camera Raw Filter... Shift+Crtl+A, може да се отвори и отделно, за да се направят, заложените в него корекции и върху вече конвертирано във вътрешен формат на Фотошоп изображение. Корекциите са много на брой и удобният достъп до тях от прозореца на филтъра, спестява много време и работа, ако същите корекции трябва да се направят поотделно с други инструменти на Фотошоп.

Lens Correction

Аберации е филтър за коригиране на аберациите от лещите на снимачната техника. Действа само върху целия слой.

Liquify

Втечняване – филтър за създаване на специфичен художествен ефект, сякаш изображението изтича в посоката на влачене с курсора на мишката. Използва се и за коригиране формата на предметите (човешка фигура да се направи по-слаба или по-пълна; да се промени устата в усмивка и т.н.).

Vanishing Point

Убежна точкаx - филтър с помощта на който се задават различни равнини, върху които да се поставят изображения и да бъдат променени като при перспективна проекция.

Филтри в предишни версии

Извличане (Extract) е филтър предназначен за извличане (отделяне) изображението на даден предмет от заобикалящия го фон. Във версиите на Фотошоп след CS3 не е включен в стандартната инсталация. В някои от следващите версии можеше да се инсталира допълнително, а новите версии отделянето на изображение на предмет от неговия фон се извършва с други инструменти.

Редактор за шарки (Patern Maker) - във Фотошоп CS4 и следващи версии този филтър не е включен. С него от селектирана част от изображение се създава шарка.

Групи от филтри (подменюта на меню Filter)

Подменю 3D

Използването на филтри от тази група изискват наличие на графичен процесор.

Подменю Blur

Влошаване - филтри за внасяне на някои недостатъци в изображенията, като: заместване със среден цвят (Average); влошаване на фокуса (Blur, Blur More, Box Blur, Gausian Blur и др.).

Lense Blur - премахва или внася дефекти на изображенията дължащи се на недостатъци на лещите на снимачната техника.

Подменю Blur Gallery

Галерия за недостатъци (Blur Gallery) - ...

Подменю Destort

Изкривяване (Distort) е група филтри за компенсиране или внасяне на изкривявания. ... Вълни (Distort - ZigZag) - създава ефект, сякаш изображението се изкривява от концентрични вълни.

Подменю Noize

Шум (Noise) - група филтри за внасяне или подтискане на шумови изкривявания. ... Понижаване на шума (Noise - Reduce Noise) - Филтър за понижаване новото на шума или дефектите от JPED компресията.

Подменю Pixelate

Пикселизиране (Pixelate) – група филтри, които покриват изображението с цветни фигурки с различна форма: кръгчета, оцветени в няколко основни цвята (Color Halftone), многоъгълници (Cristalize), петна с неправилна форма (Facets), повтарящи се фрагменти (Fragments),

Подменю Render

Генериране на изображения (Render)

Подменю Sharpen

Изостряне (Sharpen) - група филтри за изостряне на разфокусирани изображения. Действат и върху селекция.

Sharpen, Sharpen Edges, Sharpen More

Филтърът Sharpen - Smart Sharpen дава най-

Sharpen - Unsharp Mask. Названието Unsharp Mask произтича от названието на традиционна фотографска техника, прилагана за изостряне контурите на фотографии, която се състои във наслагване на изображението със разфокусирания му негатив. Филтърът намира пикселите, които се различават със стойността на зададения праг (Threshold) от останалите пиксели в зададения радиус (Radius) и ги променя със определено количество (Amount).

Подменю Video

Подменю Other

В това подменю се показват допълнително инсталирани филтри, както и няколко филтри, инсталирани заедно с Фотошоп.

Филтър Custom

В прозореца на този филтър се показва матрица от (5х5) полета за попълване с цели числа. Всяко от числата може да варира от -999 до 999. Празните полета съответстват на число 0. Централното поле сеответства на текущия пиксел, а заобикалящите го - на съседните още 2 пиксела във всяка посока. Стойностите в полетата са тегловни коефициенти, които се използват се пресмятане на претеглена стойност на нов цвят на текущия пиксел, според цветовете на съседните му.

`C_n = (sum C_i W_i)/("Scale") + "Offset"`

В горната формула `C_n` е новата стойност на цвета на текущия пиксел, `C_i` са цветовете на съседните и текущия пиксел, а `W_i` - въведеното в съответното поле на филтъра тегло. `"Scale"` и `"Offset"` са стойности, които се задават в други две полета за настройка на филтъра.

При задаване на различни комбинации от тегла `W_i` и стойности на `"Scale"` и `"Offset"` се получават различни резултати: обръщане в негатив, разфокусиране или изостряне, потъмняване, изсветляване и отделяне на контурите и т.н. (Custom Filters - Ian-Albert.com)

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 3125 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload