Автоматизиране на работата с Фотошоп

Страницата е създадена на:16 септември 2020 и редактирана на:30 ноември 2022

Съдържание

Действия Създаване на действие Запазване и пренасяне на действия Готови действия Default Actions Commands Frames Image Effects Production Text Effects Textures Video Actions Избирателно изпълняване на действия Команди от меню File - Automate Batch... PDF Presentation... Create Droplet... Crop and Strighten Photos Contact Sheet II... Picture Package...

Действия

Фотошоп позволява често повтарящи се последователности от команди да бъдат съхранени и изпълнени отново, когато е необходимо. Една съхранена последователност от команди се нарича действие (Action). Работата с действия се осъществява чрез панел Actions.

Действията във Фотошоп са групирани в набори от действия (Action Sets). Има няколко набори от готови действия, а може да се създават и нови набори. Нов набор от действия се създава с бутона Create new set в долния край на панел Actions.

Създаване на действие

Ново действие се създава с бутона Create new action , който се намира в долната част на панела Actions и щракването му отваря диалог:

за задаване на име (Name) на новото действие и посочване на набора (Set), в който да се вмъкне. От този диалог може да се зазаде клавишна комбинация от функционален клавиш и евентуално Shift и/или Ctrl, за изпълнение на новото действие, и цвят за открояване на действието в списъка с действия. След затваряне на диалога с клавиш OK, Фотошоп влиза в режим на запис и започва да запаметява всяка подадена от потребителя команда. В режим на запис потребителят трябва да подаде последователност от команди и след последната, предвидена за запазване команда, да щракне бутона Stop playing/recording в долната част на панела Actions, с което режимът на запис се прекратява.

Записано действие се изпълнява като се избира от панела Actions и се натиска бутона Play в долния му край.

Запазване и пренасяне на действия

Наборите от действия могат да се запазват във външен файл, който да се пренесе на друг компютър и зареди в друга инсталация на Фотошоп.

Запазването се извършва след избиране на набор от действия и подаване на команда от менюто на панел Actions - Save Actions... Избраният набор от действия се запазва във файл с разширение .atm.

Файл със запазени действия се зарежда в същата или друга инсталация на Фотошоп с команда от менюто на панел Actions - Load Actions... ако искаме действията от файла да се добавят към наличните набори, но ако искаме да се заместят всички налични набори с тези от файла трябва да използваме командата Replace Actions...

Готови действия

Набори от готови действия се зареждат чрез щракване върху името на набор от менюто на панела Actions.

При щракване върху командата Clear All Actions в същото меню, се премахват от панела Actions всички заредени набори от действия, а при щракване върху Reset Actions на мястото на всички набори се зарежда само набора Default Actions.

Default Actions

Default Actions е набор от подразбиращи се действия. Зареден е по подразбиране, а ако е премахнат се появява отново след команда Reset Actions.

Commands

Commands е набор от действия, които дублират редица команди, като: Cut, Copy, Paste, Show Color и др. Някои от тези действия имат присвоени клавишни комбинации, които иначе се използват за други команди и зареждането на набора променя действието на тези клавишни комбинации. Ето защо при зареждането на набора се показва въпрос дали да се премахнат, клавишните комбинации от зарежданите действия, които влизат в конфликт с клавишните комбинации на командите от главното меню. Но и след потвърждаване на премахването, действието на някои клавишни комбинации, които не са присвоени на команди от главното меню се променя. Например: Shift + F2 нормално сменя цвета на прозореца на Фотошоп с по-светъл, а след зареждане на действията от набор Commands, тази клавишна комбинация започва да предизвиква изпълнение на действието Flatten Image (сливане на всички слоеве в един). След изтриване на такива действия, нормалното функциониране на клавишните комбинации се възстановява.

Frames

Наборът Frames съдържа действия за създаване на рамка около изображението.

Image Effects

Image Effects – действия за създаване на различни ефекти: придаване на изображението вид като на стара снимка (Aged photo), снежна буря (Blizzard), дъжд (Light Rain) и др.

Production

Production са действия за повишаване на продуктивността на издателската дейност, като: увеличаване на платното до различни стандартни размери, записване на файл във формати за Интернет или .pdf и т.н.

Text Effects

Действия за създаване на ефекти върху текст.

Textures

Действия за придаване на текстурен ефект (релефност).

Video Actions

Действия за променяне на изображението да изглежда както възпроизведено от различни видео устройства.

Избирателно изпълняване на действия

В панел Actions всяко действие може да се "разгъне" и да се видят отделните команди, от които се състои. В ляво пред всяка команда се показва отметка, която нормално е поставена и означава, че при изпълняване на цялото действие тази команда ще бъде изпълнена. Премахването на отметка пред някоя команда означава, тази команда да бъде пропусната по време на изпълняването на цялото действие.

Команди от меню File - Automate

Batch...

Изпълняване на посочено действие върху множество файлове.

PDF Presentation...

Създаване на PDF файл, който съдържа множество страници (презентация) от направени с Фотошоп изображения.

Create Droplet...

Droplet е изпълним (exe) файл, върху иконата на който могат да се придърпват и пускат файлове или цели папки с изображения, с което се предизвиква отваряне на Фотошоп и изпълняване върху пуснатите файлове на избрано при създаване на droplet действие. Резултатът е като от изпълняване на команда Batch..., но предимството е, че не се губи време за отваряне на Фотошоп и предизвикването на обработката на файлове става с бързо влачене и пускане.

Командата Create Droplet... отваря диалог, с който се задават настройки и се създава droplet.

Crop and Strighten Photos

Изрязва и изправя сканирани заедно изображения. Необходимо е между сканираните изображения да има ясно видимо разстояние и да са върху добре контрастиращ фон. Ако е необходимо да се изрежат само част от изображенията, се селектира частта, в която се намират тези изображения.

Contact Sheet II...

Създаване на изображение, което съдържа в умален размер колекция от други, посочени изображения. Във Фотошоп CS4 тази команда не е включена по подразбиране, но може да се изтегли като добавка (plugin) от сайта adobe.com.

Picture Package...

(Само в 32-bit, CS6 и по-стари версии на Фотошоп)

С командата се създава едно изображение, с размерите на печатна страница, върху която като в албум се разполагат няколко копия на едно изображение или различни изображения. (Print photos in a picture package layout in Photoshop)

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2590 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload